Пресцентър

Новини от ССИ

Виж всички
 • IANMSP В периода 15-16 март 2018 г. заместник министър-председателят на Република България г-н Томислав Дончев ще направи работно посещение в гр. Ниш, Република Сърбия по покана на своя колега вицепремиера и министър на строителството, транспорта и инфраструктурата на Република Сърбия, г-жа Зорана Михайлович. Във връзка с гореизложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори на икономиката: машиностроене,включително автомобилостроене (части и елементи), мехатроника, електроника и електротехника,продукти и услуги на информационните и комуникационните технологии,хранително-вкусова промишленост, парфюмерия и козметика, медикаменти, фармация,лекарства и медицинска апаратура, мъжка и дамска конфекция, туризъм, селско стопанство и др.Бизнес форумът има за цел да насърчи директните контакти между българския и сръбски бизнес при създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговско-икономически отношения, производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др. Желаещите за участие в делегацията следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 02.03.2018 г. на е-mail адрес:s.zapryanova@sme.government.bg. Допълнителна информация може да получите от Светла Запрянова, дирекция „Интернационализация на МСП“ на телефон 02/940 7975. Всички разходи, свързани с хотелското настаняване, застраховката на командированите лица и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и подробна програма. Приложение : Регистрационна форма
 • Агенция по заетостта започна проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила.  До 20 февруари 2018 год., анкетата е достъпна и е публикуван на официалния сайт на Агенцията по заетостта в рубриките „На фокус” и „Проучване за потребностите от работна сила”. Във връзка с уточняване на нуждите пазара на труда и планиране на мерки, свързани с търсенето на кадри, както и с цел планиране на мерки за намаляване на недостига на специалисти в определени сектори и по определени професии, приканваме всички заинтересовани да попълнят и изпратят анкетата.
 • С любезното съдействие на г-н Александър Александров - Съветник по търговските и икономическите въпроси в гр. Бурса, Турция, публикуваме календар на изложенията в гр. Бурса през 2018 год. При проявен интерес, моля не се безпокойте да изпратите запитване до посочените адреси, публикувани в приложената по-долу таблица. Календар на изложенията в Бурса-2018  
 • 19.01.2018
  IANMSPИзпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира на 5 февруари 2018 г. понеделник, бизнес форум с двустранни срещи България - Малта. Целта на бизнес форума е създаване на преки бизнес контакти между фирмите от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на бизнес средите и търсене на възможности за съвместни действия за успешно представяне в трети страни. Като краен резултат очакванията са свързани с активизиране на стокообмена между България, Малта и трети страни, както и стимулиране на съвместните инвестиции. Бизнес делегацията от Малта е широко представена, като в нея са включени фирми с интереси в следните сектори на икономиката – авиация; строителство; логистика и транспорт; информационни и комуникационни технологии; недвижими имоти; износ на горива; фармация; търговски, инвестиционни и бизнес агенции и камари и др. Бизнес проявата ще се проведе в Националната художествена галерия (Двореца). Несравнимата атмосфера на залите и непосредствената близост до творбите на едни от най-големите и изтъкнати български майстори в изобразителното изкуство, ще допринесат представителите на българските и малтийските бизнес среди да осъществят ползотворни бизнес контакти, като едновременно с това се докоснат до духа на малка част от богатото културно-историческо наследство на българския народ. При проявен интерес за участие в бизнес форума, очакваме попълнена приложената регистрационна форма в срок до 31.01.2018 г. на e-mail: s.zapryanova@sme.government.bg или n.georgieva@sme.government.bg. Допълнителна информация бихте могли да получите от Светла Запрянова на телефон: 02/940 79 75 или Николина Георгиева – 02/940 79 77. Участието в бизнес форума е безплатно и се организира по проект BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е бенефициент. На събитието няма да бъдат допускани лица без потвърдена регистрация.
 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) стартира организация на Специализирано международно изложение за строителство, интериор, ОВиК, СПА оборудване Infacoma & Aquatherm 2018, в периода 09-12.02.2018 г., в гр. Атина, Гърция. В случай, че сте заинтeресовани, можете да кандидатствате за участие в Infacoma & Aquatherm 2018 след като подадате изискуемите документи в срок до 10 януари 2018 г. /сряда/. След извършване на служебна проверка на постъпилите документи за кандидатстване, се допускат (или недопускат) за участие и в последствие се класират предприятията по реда на тяхното регистриране в Агенцията и до изчерпване на допустимия брой участници в проявата. Условията за участие и списък с необходимите документи за кандидатстване в проявата може да намерите на следния линк: https://www.sme.government.bg/?p=39196 За по-подробна информация : Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency (BSMEPA) Mirella Tasseva, Mrs. Internationalization of SMEs Directorate E-mail: m.tasseva@sme.government.bg Phone: + 359 2/ 940 79 83 Mobile:+ 359/ 882 949 704 www.sme.government.bg www.export.government.bg
 • Д Е К Л А Р А Ц И Я на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива по повод исканата оставка на г-н Бисер Петков – Министър на труда и социалната политика   Във връзка с изявленията на представители на част от национално представителните работодателски организации, бихме искали да заявим следното :
  1. Съюзът за стопанска иницатива, в качеството си на национално представителна работодателска организация, се разграничава от исканията на някои работодателски организации за оставка на Министъра на труда и социалната политика.
  2. Свидетели сме, че Министърът на труда и социалната политика направи многократни опити и положи максимални усилия за решаването на казуса с договарянето на размера на минималните осигурителни доходи по професии като организира множество общи срещи  на всички социални партньори – работодатели, синдикати и правителство, в опит да се постигне оптимално решение за всички страни.
  3. Инициира подготовката на механизъм, с който да бъде постигнато споразумение между работодателите и синдикатите по този, касаещ цялото ни общество въпрос. Навременното приемане на този механизъм бе бойкотирано от някои национално представителните работодателски организации.
  4. От изминалите години е видно, че бламирането на преговорите между социалните партньори  за така наречените „осигурителни прагове”, винаги е водило до тяхното неприемливо административно  процентно увеличение – факт добре известен на всички страни в тристранния диалог.
  5. Умишленото оттегляне от преговорите на част от национално представителните работодателски организации, от своя страна, води до забавяне на преговорите за приемане на справедлив механизъм за определянето на размера на минималната работна заплата за страната, което от своя страна ще доведе до ескалирането на социално напрежение.
  6. Управителният съвет на Съюза за стопанска иницатива взе решение, че не подкрепя позицията на част от национално представителните работодателски организации, тъй като счита, че в навечерието на Европейското председателство на България, умишленото оттегляне от преговори, нагнетяването на напрежение и създаването на условия за ситуации, несъвместими с разбиранията ни за функцията и ролята на социалния диалог за икономическия просперитет, както и опитите за създаване на негативен образ на работодателите като цяло, ще  ескалират излишно и режисирано  социално недоволство и сътресения.
    ССИ ПРОТИВ ОСТАВКАТА
 • В периода 19-20 септември 2017 г. официална полска делегация, водена от г-жа Беата Шидло, министър-председател на Република Полша, ще посети България по покана на българския министър-председател г-н Бойко Борисов. В състава на делегацията е включена и група от 17 полски бизнесмени, които проявяват интерес към развитие на търговско-икономическото сътрудничество с български фирми. Във връзка с деловото посещение на полската бизнес делегация в България, на 20.09.2017 г., от 10.00 ч. в сграда Джон Атанасов на София Тех парк, Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира Българо-полски бизнес форум с двустранни срещи. Целта на бизнес форума е да се насърчат двустранните търговско-икономически отношения между двете страни, както и да се предостави възможност за създаване на преки бизнес контакти между заинтересовани компании, развитие на производствено коопериране, създаване на бизнес партньорства и др. ползотворни дейности от взаимен интерес. При интерес от Ваша страна, моля да изпратите попълнена приложената регистрационна форма (Reg_Form_Poland) в срок до 18.09.2017 г. на e-mail: s.zapryanova@sme.government.bg или n.georgieva@sme.government.bg. На регистрираните участници ще бъде изпратена програма на събитието. Допълнителна информация можете да получите от г-жа Светла Запрянова на телефон: 02 940 79 75 и от г-жа Николина Георгиева на телефон: 02 940 79 77. Участието в бизнес форум е безплатно и се финансира по дейност 3 на проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“, по който ИАНМСП е институционален бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.  
 • По повод официалното посещение на Н. Пр. Иржи Хавличек, министър на индустрията и търговията на Чешка Република в Република България, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира българо –чешки бизнес форум с двустранни срещи, който ще се проведе на 19 септември 2017 г. (вторник) в гр. София, София Хотел Балкан. Целта на събитието е предоставяне на възможност за създаване на преки бизнес контакти между страните, развитие на производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др. Като краен резултат очакванията са свързани с активизиране на стокообмена между България и Чешката република, както и стимулиране на двустранните инвестиции. Бизнес делегацията, придружаваща Министъра на икономиката на Чешката република, включва представители от следните сфери на икономиката: машиностроене, включително автомобилостроене (части и елементи); електроника и електротехника; информационни и комуникационни технологии; фармация; интериорен дизайн и др. При интерес за участие във форума, Ви молим да изпратите попълнена регистрационна форма (Reg Form Czech forum), в срок до 15.09.2017 г. на e-mail: n.georgieva@sme.government.bgили е.ivanova@sme.government.bg . Допълнителна информация можете да получите от г-жа Николина Георгиева на телефон: 02/940 79 77 или г-жа Евелина Иванова – 02/940 79 78. На регистрираните участници допълнително ще бъде изпратена подробна програма за събитието. Участието в българо-чешкия бизнес форум с двустранни срещи е безплатно. Събитието се организира по проект BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е бенефициент.
 • Стартира процедурата за кандидатстване в конкурса за Национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика). За да кандидатствате е необходимо да попълните формуляр (кратко описание в посочените секции), който може да бъде намерен на интернет страницата по социална икономика http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119 и декларация, свободен текст за оригиналност на идеята. КРАЙНИЯ СРОК за кандидатстване e  13.10.2017 г. 17.30 ч. на ел адрес: SI_nagrada@mlsp.government.bg
 • На 22 и 23 Септември в град Гродно, Беларус  ще се проведе XIX Републиканска универсална изложба-панаир „Еврорегион Неман-2017“ и Международния инвестиционен форум „Гродненска област на граничен кръстопът“. Форумът ще бъдепод мотото „Година на науката“, за каквато е обявена 2017 г. в Република Беларус. Основната му тема е „Инициатива - Иновации – Инвестиции“. В рамките на изложбата-панаир е планирано представяне на продукцията и услугите на фирми с демонстрация и продажба на нови продукти, панаир на туристическите услуги с представяне на туристическия и лечебно-оздравителния потенциал на Гродненска област и ефективността на безвизовия режим за чуждестранните граждани. При проявен интерес от Ваша страна, можете да се свържете с организаторите на телефон: +375 (152) 73 56 70, 73 56 65 или електронна поща: ved.grodno@yandex.ru  
 • Право да получат ваучери за обучения за ключови компетентности или за професионална квалификация имат, както следва:
  • Лица със средно или основно образование.
  • Лица, които са се възползвали от безплатни професионални и езикови обучения с ваучери по Оперативни програми "Аз мога" или "Аз мога повече",  МОГАТ да кандидатстват за обучение по програма ваучери за заети лица.
  • Ако сте се обучили по специалност с ваучер в предходните програми "Аз мога" или "Аз мога повече", направете вашият избор за друга  специалност и друго езиково обучение по програма Ваучери за заети лица.
  • Ако сте преминали езиково обучение с ваучер в предходните програми "Аз мога" или "Аз мога повече", направете вашият избор за надграждане  по същият език, за друг език  и  за  специалност.
  • Ако сте се обучили по специалност и език в предходните програми "Аз мога" или "Аз мога повече", направете вашият избор за друга специалност и друго езиково обучение с ваучер.
  Вижте всички професии и специалности тук: ЦПО професии
 • Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия сформира бизнес делегация от представители на заинтересовани български предприятия с конкретни инвестиционни проекти в областта на енергетиката, ИКТ сектора, селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, недвижимите имоти и строителството, както и стартиращи компании, които да вземат участие в Годишната инвестиционна среща (Annual Investment Meeting - AIM 2017), която ще се проведе в периода 2-4 април 2017 г. в Дубай, ОАЕ и, където ще имат възможност да намерят свои партньори и потенциални инвеститори. Темата на предстоящата в Дубай инвестиционна среща е „Международно инвестиране – път към конкурентоспособност и развитие“. Всички логистични разходи - самолетни билети, хотелско настаняване, застраховка, вътрешен трансфер и дневни по първоначални разчети възлизат на около 2 500 лв. и са за сметка на участниците. На регистрираните участници допълнително ще бъдат изпратени информация с финансовите параметри и подробна програма на посещението. Желаещите да се включат в делегацията, следва да заявят интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 21.03.2017 г. на е-mail адрес: s.zapryanova@sme.government.bg.   Registration_Form
 • Стартира приемът на проекти за инвестиции в аквакултурни стопанства по Програмата за морско дело и рибарство по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“. Процедурата е насочена към изграждане на нови или модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства.

  Сред допустимите дейности са производството на зарибителен материал, увеличаване на асортимента от производството, подобряване на производствените характеристики на водоема, закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници,намаляване на използваното количество вода и химикали, увеличаване на енергийната ефективности диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности, включително риболовен туризъм.

  Ще се насърчава и въвеждането на затворени рециркулационни системи, в които се свежда до минимум потреблението на вода.

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 16.9 млн. лв., като кандидатите могат да получат финансиране до 50 на сто от признатите им разходи по проекта.

  Крайният срок за изпращане на проектните предложения е 25 май 2017 г.

  16998045_193407641143852_8903135482228489157_n

  17022189_193407697810513_683477644141958528_n

 • Продължава набирането на заявки за обучения и заетост на безработни лица по ОП РЧР 2014-2020 Агенцията по заетостта продължава набирането на заявки отработодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Обучения и заетост за младите хора”. Процедуратасе съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. От 28.02.2017 г. до 15.03.2017 г. във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната, всеки работодател, който желае да наеме безработни лица по схемата, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности.На този етап от изпълнението на схемата, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280 / 2015г. Заявки за разкриване на свободни работни места на територията на София град няма да се приемат.Работодателите, които желаят да разриват СРМ на територията на София град, могат да направят това с подаване на заявка по схема „Младежка заетост”. В настоящия прием на заявки отпада ограничението за максималния брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на един работодател. При набирането на заявки няма да бъдат изисквани съпътстващи документи. Те следва да се представят преди сключване на договор със съответния работодател. За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена Методика за оценка на заявки от работодатели.   https://www.az.government.bg/pages/procedura-obucheniya-i-zaetost-za-mladite-hora/  
 • На 01 Март 2017 г. в Клуба на дейците на културата в гр. Смолян г-н Недко Пашамов – Председател на Регионална занаятчийска камара Смолян откри Занаятчийско изложение по случай 15 години от учредяването на Камарата, която е член на Съюза за стопанска инициатива. Официални гости на събитието бяха: г-н Иван Влаев – председтаел на Национална занаятчийска камара и член на Управителния съвет на ССИ, г-жа Радосвета Господинова – Старши съветник индустриални отношения в ССИ, г-н Илия Годев – Зам. областен управител на област Смолян, Светозар Казанджиев - Председател на Клуба на дейците на културата гр. Смолян. Изложбата бе уважена и от Председателите и на останалите национално представителни общински работодателски организации от гр. Смолян. Изложението ще продължи до 10 Март. 20170301_181951
 • 24-ото Международно изложение Секюрити Експо отваря врати от 15 до 18 март 2017 г. в Интер Експо Център. 12% по-ниски цени очакват всички участници, които са решили да се включат в професионалния форум. Сигурността се превърна в задължителен елемент от живота, а това кара бизнеса, институциите и крайните клиенти да използват повече иновативни технологии за видеонаблюдение, контрол на достъпа, пожарогасене и пожароизвестяване. Секюрите Експо традиционно се провежда под патронажа на Министерството на вътрешните работи. Секюрити Експо обхваща всички аспекти на сигурността.  Пожароизвестяване, пожарогасене и видеонаблюдение.  CLOUD инжинерството също присъства с IP и мрежи, IT и комуникации. Важен елемент за динамичния свят, в който живеем, се превръща и контролът на достъп, биометрията, антитерористичните средства, периметровата защита, защитата на критична инфраструктура, алармените системи и защитата на преноса на данни. Big Data, М2М услуги, оборудването на "интелигентни сгради", физическа охрана, специализирани автомобили и техника ще обогатят Секюрити Експо и през 2017 година. За поредна година Секюрити Експо ще се проведе паралелно с Българска строителна седмица - форум за енергоефективно, екологично и функционално строителство. Информация за участие: www.securityexpo.bg
 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия организира участието на български фирми на специализирани изложения Светът на мебелите и Техномебел 2017. Те ще се проведат в периода 24-28.04.2017, в гр. София.  ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ са ежегодни изложби, като от 2012 г. се провеждат  заедно и са най-значимите специализирани форуми в България, които  предоставят на бизнеса и крайния потребител възможността да видят тенденциите в мебелната индустрия, събрани на едно място – от машините и оборудването за производство на мебели, през материалите и аксесоарите, до готовия продукт. Условията за участие на български фирми са: Агенцията поема разходите за: –    Наем на изложбена площ от 24 кв.м.; –    Регистрация на изложителите и медийни такси; –    Пропуски на изложителите; –    Почистване на щандa; –    Такса ел. мощност и подключване.   Фирмите, участници в ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ 2017 следва да поемат всички други разходи за: –   Проектиране, изграждане на конструкция, оборудване и аранжиране на щанда; –   Спедиция, застраховка на експонатите и други изложбени компоненти; –   Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни); –   Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие; –   Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата; –   Застраховка на представителите на предприятието.   Заинтересованите следва да подадат изискуемите документи в срок до 15 февруари 2017 г(сряда),по един от следните начини:
  • В деловодството на ИАНМСП с входящ номер
  • С електронен подпис на следния електронен адрес: office@sme.government.bg.
    Условията и необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на следните линкове на уеб-сайта на ИАНМСП и в Националния експортен портал:   http://www.sme.government.bg/?p=35991   http://export.government.bg/ianmsp/iniciativi-v-stranata/panairir-v-stranata/future-fairs-stranata/2017/01/31/technomebel-2017    
 • На 31.01.2017 година Председателя на УС на ССИ д-р Мирослав Найденов, члена на УС на ССИ и Председател на Регионалната занаятчийска камара (РЗК) г-н Иван Влаев и Главния секретар на ССИ д-р Георги Георгиев взеха участие в представянето на предизборната програма на Българската социалистическа партия (БСП).
 • В периода 26-28 септември, 2016 г. столицата на България е домакин на първата среща на кметове и представители на местната власт от инициативата 16+1 под надслов “София – пресечна точка на нови възможности”. 16+1 е инициатива на правителството на Китай, целяща да поощри сътрудничеството между Китай и шестнадесетте страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ): Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Черна Гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Република Македония. На 27 септември 2016 г. Столичната община и Китай организират международен бизнес форум в рамките на инициативата 16+1. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е партньор на събитието, на което са поканени да участват кметове и представители на общините от 16 държави от Централна и  Източна Европа, както и от Китай.  Форумът ще бъде открит от Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов и г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на София. В международната среща ще се включат представители на китайски фирми и на бизнеса от страните от ЦИЕ. Дискусиите и  бизнес срещите ще се проведат на 27 септември, „София Тех Парк“, сграда „Джон Атанасов“, голяма зала. Подробна информация относно програмата, чуждестранните участници и регистрацията за участие може да намерите на следният сайт http://16plus1.info/.

ССИ в медиите

Отразяване на новини, свързани със ССИ в медиите

Виж всички
 • IANMSP В периода 15-16 март 2018 г. заместник министър-председателят на Република България г-н Томислав Дончев ще направи работно посещение в гр. Ниш, Република Сърбия по покана на своя колега вицепремиера и министър на строителството, транспорта и инфраструктурата на Република Сърбия, г-жа Зорана Михайлович. Във връзка с гореизложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори на икономиката: машиностроене,включително автомобилостроене (части и елементи), мехатроника, електроника и електротехника,продукти и услуги на информационните и комуникационните технологии,хранително-вкусова промишленост, парфюмерия и козметика, медикаменти, фармация,лекарства и медицинска апаратура, мъжка и дамска конфекция, туризъм, селско стопанство и др.Бизнес форумът има за цел да насърчи директните контакти между българския и сръбски бизнес при създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговско-икономически отношения, производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др. Желаещите за участие в делегацията следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 02.03.2018 г. на е-mail адрес:s.zapryanova@sme.government.bg. Допълнителна информация може да получите от Светла Запрянова, дирекция „Интернационализация на МСП“ на телефон 02/940 7975. Всички разходи, свързани с хотелското настаняване, застраховката на командированите лица и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и подробна програма. Приложение : Регистрационна форма
 • Агенция по заетостта започна проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила.  До 20 февруари 2018 год., анкетата е достъпна и е публикуван на официалния сайт на Агенцията по заетостта в рубриките „На фокус” и „Проучване за потребностите от работна сила”. Във връзка с уточняване на нуждите пазара на труда и планиране на мерки, свързани с търсенето на кадри, както и с цел планиране на мерки за намаляване на недостига на специалисти в определени сектори и по определени професии, приканваме всички заинтересовани да попълнят и изпратят анкетата.
 • С любезното съдействие на г-н Александър Александров - Съветник по търговските и икономическите въпроси в гр. Бурса, Турция, публикуваме календар на изложенията в гр. Бурса през 2018 год. При проявен интерес, моля не се безпокойте да изпратите запитване до посочените адреси, публикувани в приложената по-долу таблица. Календар на изложенията в Бурса-2018  
 • 19.01.2018
  IANMSPИзпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира на 5 февруари 2018 г. понеделник, бизнес форум с двустранни срещи България - Малта. Целта на бизнес форума е създаване на преки бизнес контакти между фирмите от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на бизнес средите и търсене на възможности за съвместни действия за успешно представяне в трети страни. Като краен резултат очакванията са свързани с активизиране на стокообмена между България, Малта и трети страни, както и стимулиране на съвместните инвестиции. Бизнес делегацията от Малта е широко представена, като в нея са включени фирми с интереси в следните сектори на икономиката – авиация; строителство; логистика и транспорт; информационни и комуникационни технологии; недвижими имоти; износ на горива; фармация; търговски, инвестиционни и бизнес агенции и камари и др. Бизнес проявата ще се проведе в Националната художествена галерия (Двореца). Несравнимата атмосфера на залите и непосредствената близост до творбите на едни от най-големите и изтъкнати български майстори в изобразителното изкуство, ще допринесат представителите на българските и малтийските бизнес среди да осъществят ползотворни бизнес контакти, като едновременно с това се докоснат до духа на малка част от богатото културно-историческо наследство на българския народ. При проявен интерес за участие в бизнес форума, очакваме попълнена приложената регистрационна форма в срок до 31.01.2018 г. на e-mail: s.zapryanova@sme.government.bg или n.georgieva@sme.government.bg. Допълнителна информация бихте могли да получите от Светла Запрянова на телефон: 02/940 79 75 или Николина Георгиева – 02/940 79 77. Участието в бизнес форума е безплатно и се организира по проект BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е бенефициент. На събитието няма да бъдат допускани лица без потвърдена регистрация.
 • Днес, 10 август 2016 год., на свое редовно заседание, Правителството призна Съюза за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище - http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=8478&g=&vis=000168.    

 • Сдружение „Съюз за стопанска инициатива” /ССИ/ на 06.02.2016 г. (Събота), в Зала „София” на БЧК, гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 76, от 11 ч. проведе редовно Общо събрание. На събранието бе избран нов Председател на Управителния съвет на ССИ – д-р Мирослав Найденов, както и нови членове на Управителния съвет. Според д-р Найденов „приоритетна задача на ССИ е връщането му в състава на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС)” - форма за диалог между правителството и национално признатите работодателски и синдикални организации. „Призванието на ССИ е да защитава интересите на малкия и среден бизнес, тъй като големите национално представителни работодателски организации представляват големия индустриален бизнес. Целта на ССИ е да се превърне в омбудсман на малкия бизнес, който има труден достъп и до администрация, и до законодателна инициатива. Малките фирми са натоварвани и с редица излишни държавни регулации, друго бреме пред тях са и общинските регулации”. DSC_8851 DSC_8829 DSC_8853 DSC_8842DSC_8839
 • Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи, борса за сътрудничество в гр. Цюрих и посещение на специализирана изложба „Baumaschinen Messe Bern“, Щвейцария. Това ще стане в периода 17 март 2014 г. - 21 март 2014 г. (more…)
 • Според председателя на ССИ, Бойко Атанасов е премахнал терора на НАП върху малките фирми

  На 12 октомври 2013 г., председателят на Съюза за стопанска инициатива (ССИ) - Стефан Софиянски, изложи позициите си по редица въпроси от социално икономическото развитие на страната в разговор с Илиана Беновска по "Радио К2". (more…)

 • На 14 септември бившият изпълнителен директор на застрахователната компания "Лев Инс" Стефан Софиянски оглави Съюза за стопанска инициатива на гражданите. Софиянски напуска компанията, на която е един от основателите, за да оглави неправителствената организация, която защитава интересите на малкия и среден бизнес. Money.bg потърси за интервю новоизбрания шеф на ССИ. (more…)

Полезна информация

Полезна информация и добри практики от бизнеса

Виж всички
 • Д Е К Л А Р А Ц И Я на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива по повод исканата оставка на г-н Бисер Петков – Министър на труда и социалната политика   Във връзка с изявленията на представители на част от национално представителните работодателски организации, бихме искали да заявим следното :
  1. Съюзът за стопанска иницатива, в качеството си на национално представителна работодателска организация, се разграничава от исканията на някои работодателски организации за оставка на Министъра на труда и социалната политика.
  2. Свидетели сме, че Министърът на труда и социалната политика направи многократни опити и положи максимални усилия за решаването на казуса с договарянето на размера на минималните осигурителни доходи по професии като организира множество общи срещи  на всички социални партньори – работодатели, синдикати и правителство, в опит да се постигне оптимално решение за всички страни.
  3. Инициира подготовката на механизъм, с който да бъде постигнато споразумение между работодателите и синдикатите по този, касаещ цялото ни общество въпрос. Навременното приемане на този механизъм бе бойкотирано от някои национално представителните работодателски организации.
  4. От изминалите години е видно, че бламирането на преговорите между социалните партньори  за така наречените „осигурителни прагове”, винаги е водило до тяхното неприемливо административно  процентно увеличение – факт добре известен на всички страни в тристранния диалог.
  5. Умишленото оттегляне от преговорите на част от национално представителните работодателски организации, от своя страна, води до забавяне на преговорите за приемане на справедлив механизъм за определянето на размера на минималната работна заплата за страната, което от своя страна ще доведе до ескалирането на социално напрежение.
  6. Управителният съвет на Съюза за стопанска иницатива взе решение, че не подкрепя позицията на част от национално представителните работодателски организации, тъй като счита, че в навечерието на Европейското председателство на България, умишленото оттегляне от преговори, нагнетяването на напрежение и създаването на условия за ситуации, несъвместими с разбиранията ни за функцията и ролята на социалния диалог за икономическия просперитет, както и опитите за създаване на негативен образ на работодателите като цяло, ще  ескалират излишно и режисирано  социално недоволство и сътресения.
    ССИ ПРОТИВ ОСТАВКАТА
 • Стартира процедурата за кандидатстване в конкурса за Национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика). За да кандидатствате е необходимо да попълните формуляр (кратко описание в посочените секции), който може да бъде намерен на интернет страницата по социална икономика http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119 и декларация, свободен текст за оригиналност на идеята. КРАЙНИЯ СРОК за кандидатстване e  13.10.2017 г. 17.30 ч. на ел адрес: SI_nagrada@mlsp.government.bg
 • На 22 и 23 Септември в град Гродно, Беларус  ще се проведе XIX Републиканска универсална изложба-панаир „Еврорегион Неман-2017“ и Международния инвестиционен форум „Гродненска област на граничен кръстопът“. Форумът ще бъдепод мотото „Година на науката“, за каквато е обявена 2017 г. в Република Беларус. Основната му тема е „Инициатива - Иновации – Инвестиции“. В рамките на изложбата-панаир е планирано представяне на продукцията и услугите на фирми с демонстрация и продажба на нови продукти, панаир на туристическите услуги с представяне на туристическия и лечебно-оздравителния потенциал на Гродненска област и ефективността на безвизовия режим за чуждестранните граждани. При проявен интерес от Ваша страна, можете да се свържете с организаторите на телефон: +375 (152) 73 56 70, 73 56 65 или електронна поща: ved.grodno@yandex.ru  
 • Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия сформира бизнес делегация от представители на заинтересовани български предприятия с конкретни инвестиционни проекти в областта на енергетиката, ИКТ сектора, селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, недвижимите имоти и строителството, както и стартиращи компании, които да вземат участие в Годишната инвестиционна среща (Annual Investment Meeting - AIM 2017), която ще се проведе в периода 2-4 април 2017 г. в Дубай, ОАЕ и, където ще имат възможност да намерят свои партньори и потенциални инвеститори. Темата на предстоящата в Дубай инвестиционна среща е „Международно инвестиране – път към конкурентоспособност и развитие“. Всички логистични разходи - самолетни билети, хотелско настаняване, застраховка, вътрешен трансфер и дневни по първоначални разчети възлизат на около 2 500 лв. и са за сметка на участниците. На регистрираните участници допълнително ще бъдат изпратени информация с финансовите параметри и подробна програма на посещението. Желаещите да се включат в делегацията, следва да заявят интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 21.03.2017 г. на е-mail адрес: s.zapryanova@sme.government.bg.   Registration_Form
 • Стартира приемът на проекти за инвестиции в аквакултурни стопанства по Програмата за морско дело и рибарство по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“. Процедурата е насочена към изграждане на нови или модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства.

  Сред допустимите дейности са производството на зарибителен материал, увеличаване на асортимента от производството, подобряване на производствените характеристики на водоема, закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници,намаляване на използваното количество вода и химикали, увеличаване на енергийната ефективности диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности, включително риболовен туризъм.

  Ще се насърчава и въвеждането на затворени рециркулационни системи, в които се свежда до минимум потреблението на вода.

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 16.9 млн. лв., като кандидатите могат да получат финансиране до 50 на сто от признатите им разходи по проекта.

  Крайният срок за изпращане на проектните предложения е 25 май 2017 г.

  16998045_193407641143852_8903135482228489157_n

  17022189_193407697810513_683477644141958528_n

 • Продължава набирането на заявки за обучения и заетост на безработни лица по ОП РЧР 2014-2020 Агенцията по заетостта продължава набирането на заявки отработодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Обучения и заетост за младите хора”. Процедуратасе съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. От 28.02.2017 г. до 15.03.2017 г. във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната, всеки работодател, който желае да наеме безработни лица по схемата, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности.На този етап от изпълнението на схемата, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280 / 2015г. Заявки за разкриване на свободни работни места на територията на София град няма да се приемат.Работодателите, които желаят да разриват СРМ на територията на София град, могат да направят това с подаване на заявка по схема „Младежка заетост”. В настоящия прием на заявки отпада ограничението за максималния брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на един работодател. При набирането на заявки няма да бъдат изисквани съпътстващи документи. Те следва да се представят преди сключване на договор със съответния работодател. За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена Методика за оценка на заявки от работодатели.   https://www.az.government.bg/pages/procedura-obucheniya-i-zaetost-za-mladite-hora/  
 • 24-ото Международно изложение Секюрити Експо отваря врати от 15 до 18 март 2017 г. в Интер Експо Център. 12% по-ниски цени очакват всички участници, които са решили да се включат в професионалния форум. Сигурността се превърна в задължителен елемент от живота, а това кара бизнеса, институциите и крайните клиенти да използват повече иновативни технологии за видеонаблюдение, контрол на достъпа, пожарогасене и пожароизвестяване. Секюрите Експо традиционно се провежда под патронажа на Министерството на вътрешните работи. Секюрити Експо обхваща всички аспекти на сигурността.  Пожароизвестяване, пожарогасене и видеонаблюдение.  CLOUD инжинерството също присъства с IP и мрежи, IT и комуникации. Важен елемент за динамичния свят, в който живеем, се превръща и контролът на достъп, биометрията, антитерористичните средства, периметровата защита, защитата на критична инфраструктура, алармените системи и защитата на преноса на данни. Big Data, М2М услуги, оборудването на "интелигентни сгради", физическа охрана, специализирани автомобили и техника ще обогатят Секюрити Експо и през 2017 година. За поредна година Секюрити Експо ще се проведе паралелно с Българска строителна седмица - форум за енергоефективно, екологично и функционално строителство. Информация за участие: www.securityexpo.bg
 • Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятиястартирапроцедура за прием на проекти по Национален иновационен фонд. Фондът се администрира от Агенцията, която от своя страна организира всички дейности от кандидатстването с проектни предложения, през оценката и сключването на договори, последваща оценка и мониторинг на изпълнението, включително и изплащането на субсидията. Целта е да се подпомогне реализирането на нови, съвременни иновационни технологии/процеси/продукти/услуги или значително усъвършенстване на съществуващи технологии/процеси/продукти/услуги, като резултатът е да се увеличи обемът на производството, подобри качеството на произвежданите стоки/услуги, да се намалят използваните ресурси и да се увеличат инвестициите в ефективни предприятия.  Събитието ще се състои на 30 август 2016 г. (вторник) от 10 ч. в зала „Триадица 1“ на „Гранд хотел София“. Желаещите следва да попълнят по-долу приложената регистрационна карта и да я върнат на посочената в нея електронна поща. REG_KARTA _NIF
 • Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Руската агенция за подкрепа на малкия и средния бизнес организират посещение на руски компании със сериозен интерес от различни видове взаимоизгодно сътрудничество с български фирми в периода 26-30.09.2016 г. Основните задачи на посещението са: създаване на преки контакти между българските и руските предприятия за производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др. Руската агенция проучва интереса на своите членове и предварителните интереси на българските предприятия за различни форми на коопериране и сътрудничество (инвестиции, създаване на съвместни предприятия и др.). Във форума ще вземат участие значителен брой руски бизнесмени. В тази връзка Ви молим до 26 Август (Петък) да заявите своя конкретен интерес за партньорство, включително в областта на инвестициите за определен икономически сектор и/или търговските си намерения на e-mail: office@ssibg.org.
 • В периода 29-30 септември 2016 г. в гр. Баку, Азербайджан, ще се проведе Четвъртото заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. Председатели от българска страна на Комисията са г-жа Теменужка Петкова, министър на енергетиката и г-н Божидар Лукарски, министър на икономиката. Бизнес форумът има за цел да насърчи директните контакти между българския и азербайджанския бизнес. Във връзка с това, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори на икономиката: енергетика, нефтопреработване и рафиниране на масла, машиностроене, строителство, инвестиции, транспорт, хранително-вкусова промишленост, производство на вино и алкохол, информационни и комуникационни технологии, химия, козметика, фармация, туризъм и др. Желаещите за участие в делегацията следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 23.08.2016 г. на е-mail адрес: s.zapryanova@sme.government.bg. Допълнителна информация може да получите от Светла Запрянова, дирекция „Интернационализация на МСП“ на телефон 02/940 7975.
 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ е член на Бизнес-съвета Китай-Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Главната цел е да се изгради нова платформа за взаимно изгодно сътрудничество, която да послужи като нов инструмент за задълбочаване конкатите между Китай и ЦИЕ, както и да допринесе за реализирането на стратегическата програма за сътрудничество на ЕС – Китай 2020. В тази връзка ИАНМСП Ви кани да вземете участие в Международния панаир за МСП в Китай (CISMEF), който ще се проведе в периода 10-13.10.2016 г., в гр. Гуанджоу, Китай – www.cismef.com.cn. Условията за участие и списък с необходимите документи за кандидатстване в панаира може да намерите на следния линк: http://www.sme.government.bg/?p=33111
 • Публикуваме Отворено писмо до г-жа Цецка Цачева (Председател на 43-то НС), г-н Цветан Цветанов (Председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при 43-то НС) и до г-жа Румяна Бъчварова (Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи) относно новият законопроект за частната охранителна дейност. 20160606_Otvoreno-pismor (1)
 • Съюза за стопанска инициатива и Българска стопанска камара с общо становище във връзка с промените в Закона за частната охранителна дейност. SKMBT_C28016050311240
 • На 17.03.2016 г. /Четвъртък/, в зала "Овална" на БЧК, София, бул. „Джеймс Баучер” № 76, от 10.00 до 13.00 ч. ССИ съвместно със Сдружение „Съюз на фирмите за охрана и сигурност” ще проведе дискусия на тема свързана с възможностите за взаимодействие на частните структури с държавните такива в областта на охрана и сигурност в условията на бежански и мигрантски натиск. На дискусията ще вземат участие председателя на УС на ССИ – д-р Мирослав Найденов, изпълнителният директор на ССИ - доц. д-р Алексей Петров, главният секретар на ССИ - д-р Георги Георгиев, представители от бизнеса и академичните среди.
 • На 06.02.2016 г., в Зала „София” на БЧК, София, БЧК, бул. „Джеймс Баучер” № 76, от 11 ч. ще се проведе редовно Общо събрание на Сдружение "Съюз за стопанска инициатива" (ССИ).
 • 123 На 01 Декември 2015 г. в Хотел „Анел” се проведе Шеста Национална ReferNet конференция на тема „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“, в която ЦПО към ССИ взе участие. Бяха представени основните дейности на мрежата и информация за националните политики в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), анализ на текущото му състояние и предложения за развитие в контекста на общоевропейските насоки в тази област. Бяха разгледани доклади и анализи, предоставени на Европейската комисия, с цел формиране на политики, отговарящи на нуждите на страните – членки с оглед осъвременяване на системите на професионално образование и обучение и въвеждане на общоевропейски измерения, насърчаващи образователната и трудовата мобилност на работната сила. На конференцията бяха разгледани резултатите от Анализа на националните политики и практики по отношение на мобилността, квалификацията на учителите, професионалното и кариерно ориентиране в България, както и информация за изпълнявани европейски проекти.
 • Съюза за стопанска инициатива Ви информира, че Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) удължава срока за набиране на документи за участие в Търговска мисия с провеждане на двустранни бизнес срещи за сектори машиностроене, електроника и електротехника, гр. Аман, Йордания, 30.10-04.11.2015 г. Заинтересованите следва да подадат изискуемите документи в срок до 2 октомври 2015 г. /петък/ включително. Условията за участие и списък с необходимите документи за кандидатстване в търговската мисия може да намерите на следните линкове:   http://www.sme.government.bg/?p=29531http://www.sme.government.bg/?p=29811 
 • На 14 Септември 2015 г., във ВУЗФ се проведе работна среща, организирана от Световната банка и ВУЗФ, на която чрез официално писмо бе поканен и Съюза за стопанска инициатива. Темата на срещата беше "Потенциал на България за устойчив растеж и споделен проперитет". Г-н Тони Томпсън, който е постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия, представи основни изводи от скорошен аналитичен преглед за България. В дискусията взеха участие и водещи икономисти на Световната банка, експерти и анализатори от България.
 • 2Г-жа Мая Антова - Червеняшки ( член на Управителния съвет на ССИ и регионален координатор за Северозападна България), г-н Георги Георгиев (главен секретар на ССИ) и инж. Иван Иванов (Председател на общинска организация на ССИ) на 10.09.2015 г. проведоха учредително събрание на девет фирми за създаването на общинска организация в рамките на ССИ.  Учредителното събрание с единодушие от присъстващите избра за Председател на Общинска организация, гр. Криводол в Съюза за стопанска инициатива, г-жа Светла Андрева - Борисова.
 • На 10.09.2015 г. в гр. Монтана се състоя учредително събрание на пет фирми за създаването на общинска организация в рамките на ССИ. Учредителното събрание с единодушие от присъстващите избра за Председател на Общинска организация, гр. Монтана в Съюза за стопанска инициатива, г-н Светлин Гогов.
 • На 05.09.2015 г., в Зала "София" на БЧК се проведе редовно Общо събрание на ССИ, оповестено в Държавен вестник (брой 57, стр. 94). На събранието Председателя на Настоятелството на Национална занаятчийска камара (НЗК) бе избран за член на Управителния съвет на ССИ.
 • Сдружение Национална занаятчийска камара (НЗК), член на Европейския съюз на занаятчийските, малките и средни предприятия, на 28.08.2015 г. стана колективен член на Сдружение "Съюз за стопанска инициатива". За представител на НЗК, който да бъде включен в състава на УС на ССИ бе избран председателя на Настоятелството на НЗК г-н Иван Влаев.
 • На 05.08.2015 г. в гр. Стара Загора се състоя учредително събрание на девет фирми за създаването на общинска организация в рамките на ССИ. Учредителното събрание с единодушие от присъстващите избра за Председател на Общинска организация, гр. Стара Загора в Съюза за стопанска инициатива, г-жа Лина Попкръстева.
 • На 03.08.2015 г. в гр. Казанлък се състоя учредително събрание на седем фирми за създаването на общинска организация в рамките на ССИ. Учредителното събрание с единодушие от присъстващите избра за Председател на Общинска организация, гр. Казанлък в Съюза за стопанска инициатива, г-жа Цветана Попкръстева.
 • В периода 08 – 11.09.2015 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Tърговска мисия за посещение на специализирано международно изложение LINEAPELLE 2015 за кожи и кожени изделия с провеждане на двустранни срещи в гр. Милано, Италия. В търговската мисия ще бъдат включени фирми от сектора кожа и кожени изделия - аксесоари, компоненти, обувки, кожени дрехи, мебели и др. Специализираното изложение LINEAPELLE 2015 (www.lineapelle-fair.it/en) се провежда два пъти годишно от 1981 г. през февруари и септември в Милано. На последното издание са представени 1 102 компании от над 50 държави и е посетено от 19 427 души. По време на проявата се провеждат съпътстващи специализирани прояви като семинари и обучения. Промоционалната проява се провежда в изпълнение на дейност 5 ”Организиране на промоционални прояви в страната и чужбина” по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОПК. Агенцията поема разходите за самолетен билет, трансфери летище – хотел – летище, хотелско настаняване за един представител от предприятие, вътрешен транспорт (при необходимост) и отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия, като заплаща съответната част от стойността до размера на предвидените разходи съгласно договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При организиране на двустранни срещи - наем на зала за провеждане на срещи с потенциални бизнес партньори, възнаграждение за преводачи, техническо оборудване и пр. ИАНМСП поема всички или част от тези разходи. Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат всички други разходи, а именно: ·разходи за дневни и медицинска застраховка, свързани с командироването и пребиваването на определения представител; ·частта от разходите, която надхвърля определения лимит съгласно договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за самолетен билет и хотелско настаняване на един участник; · пропорционална част от общите разходи, когато тези разходи надхвърлят определения съгласно договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 лимит на търговска мисия (разходи за вътрешен транспорт, наем на зали, техническо оборудване, преводачески услуги и др.); · пълните разходи, свързани с командироването и пребиваването на втори представител (в случай, че има такъв); ·  в случай на отказ от участие, извън срока по Раздел V, т.1 от Общите условия, предприятията възстановяват пълния размер на направените от ИАНМСП разходи (размера на начислените минимални помощи de minimis). Участието в търговски мисии на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1407/2013 г. на Европейската комисия от 18 декември 2013 година относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.  Участието в търговски мисии се извършва съгласно Общите условия за участие, изготвени и одобрени от ИАНМСП. Общите условия са задължителни за Предприятието и са неразделна част от Заявката/Договор.  Кандидатстването за участие в организирани от Агенцията търговски мисии се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Общите условия за участие:Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;
  • Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;
  •  Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;
  • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор; (Указания за попълване на Декларацията)
  • Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) - оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване.
  Всички документи следва да бъдат актуални към датата на подаване на документите за участие в съответната търговска мисия! На основата на прилагане на Общите условия за участие в търговски мисии ще бъдат избрани до 15 участници, представители на български МСП. Кандидатите ще бъдат оценени и класирани на основата на заложените в Общите условия критерии за класиране. При предприятия, получили равен брой точки, с приоритет се класира предприятието, подало по-рано пълен комплект документи за участие в проявата. В случай на проявен интерес към търговската мисия за своя сметка могат да се присъединят: - фирми, кандидатствали, но не успели да се класират; - фирми, неотговарящи на критериите за МСП; Тези фирми е необходимо да попълнят приложената Регистрационна форма за самофинансиращи се предприятия. Всички разходи, свързани с участието на представител/и на регистрираните фирми извън търговската мисия, са за сметка на участниците. Посоченият период на провеждане на проявата е индикативен. Организаторът си запазва правото, след уточняване на параметрите на мисията (брой участници, полети, хотелски настанявания и др.) да промени, при необходимост, началната и/или крайна дата на провеждане на мисията. При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване лично в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 08 юни 2015 г. на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail адрес: office@sme.government.bg до 24:00 часа на 08 юни 2015 г. За допълнителна информация можете да се обръщате към г-жа Евелина Иванова, тел.: 02/ 940 79 76 или г-жа Мирела Тасева, тел.: 02/ 940 79 83, Дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия”. Списък на необходимите документи за кандидатстване за участие в LINEAPELLE 2015 може да намерите на следния линк: http://www.sme.government.bg/?p=27724
 • Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на международната специализирана изложба за козметика Cosmobeaute Indonesia (15.10 – 17.10.2015 г., Джакарта, Индонезия). Cosmobeaute Indonesia се провежда ежегодно, като през 2015 год ще се проведе 10-то юбилейно издание. На изданието на изложбата през 2014 год. участие са взели 231 изложителя от 17 държави и е посетена от 11 258 специалисти. По време на изложбата се организира бизнес форуми, B2В срещи, срещи с дистрибутори и т.н. Индонезия е най-бързо развиващата се икономика в Югоизточна Азия и най-перспективния район за тази част от света. Страната също така е член на Г-20 икономическа група и е квалифицирана като най-новата индустриализирана държава-членка в нея. ИАНМСП организира участието на български фирми на Cosmobeaute Indonesia 2015, при следните условия: Агенцията поема разходите за: -        Наем на изложбена площ; -        Проектиране и изграждане на щанд; -        Наемане на оборудване и обзавеждане; -        Регистрация на изложителите; -        Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет); -        Рекламиране на участието.  Фирмите, участници в Cosmobeaute Indonesia 2015 следва да поемат всички други разходи, както следва: -        Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти; -        Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни); -        Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие; -        Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата; -         Застраховка на представителите на предприятието. Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставените минимални помощи на предприятието Ви може да получите на интернет страница:www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance. Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Общите условията за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП: -        Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно; -        Декларация за получени минимални (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието; минималните помощи обхващат текущата и предходните две финансови години. /Може да проверите получените минимални помощи и на сайта на Министерството на финансите: http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx/. -        Декларация за получени държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно; -        Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор (Указания за попълване на Декларацията); -        Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване; -        Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви. След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП. За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7982, e-mail: elitza@sme.government.bg и Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7981, e-mail: traian@sme.government.bg. Заинтересованите могат да подадат изискуемите документи в срок до 05 юни 2015 г., по един от следните начини: · В деловодството на ИАНМСП с входящ номер.  · С електронен подпис, на следния електронен адрес: office@sme.government.bg.  
 • Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на международната специализирана изложба за индустриални поддоставки, технологии и оборудванеMIDEST 2015 (17.11 – 20.11.2015 г., гр. Париж, Франция). MIDEST e специализирана промоционална проява в областта на индустриалните поддоставчици, технологии и оборудване и е  една от най-големите и най-значими в Европа. Тя се организира ежегодно от 1971 г., като тази година ще се проведе за 45-ти път. В изданието MIDEST 2014 участие са взели 1 678 изложители от 50 страни, а посетителите са били 42 101 души. Изложбата е предназначена за производители и доставчици на детайли и компоненти, за компании, заети в областта на обработката на пластмаси и метал, за производители на електроника и фирми, занимаващи се с ремонт на промишлено оборудване. Основни тематични раздели на MIDEST са металообработка (материали, суровини, специално оборудване и машини), обработка на пластмаси, композитни материали, електроника и електротехника, енергетика, хидро-пневматика, транспортни системи и нови технологии, автоматизация и контролно-измервателни прибори, автомобилостроене, машини и технологии за фармацевтиката, обработка на повърхности, крепежни компоненти, микротехника, промишлени услуги (обслужване, инженеринг, дизайн и проектиране, качество, изследвания) ИАНМСП организира участието на български фирми на MIDEST 2015, при следните условия: Агенцията поема разходите за: -        Наем на изложбена площ; -        Проектиране и изграждане на щанд; -        Наемане на оборудване и обзавеждане; -        Регистрация на изложителите; -        Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет); -        Рекламиране на участието. Фирмите, участници в MIDEST 2015 следва да поемат всички други разходи, както следва: -        Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти; -        Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни); -        Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие; -        Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата; -         Застраховка на представителите на предприятието. Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставените минимални помощи на предприятието Ви може да получите на интернет страница:www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance. Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Общите условията за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП: -        Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно; -        Декларация за получени минимални (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието; минималните помощи обхващат текущата и предходните две финансови години. /Може да проверите получените минимални помощи и на сайта на Министерството на финансите: http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx/. -        Декларация за получени държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно; -        Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор; (Указания за попълване на Декларацията) -        Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване; -        Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви; След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП. За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7981, e-mail: traian@sme.government.bg. Заинтересованите следва да подадат изискуемите документи в срок до 19 юни 2015 г., по един от следните начини: · В деловодството на ИАНМСП с входящ номер.  · С електронен подпис, на следния електронен адрес: office@sme.government.bg.  
 • Посланник Шаул Камиса Раз и шефът на ОЕБ „Шалом“ – Максим Бенвенисти изложиха идеята на среща с министъра на културата     Посланикът на Държавата Израел и председателят на Организацията на евреите в България „Шалом” запознаха министъра на културата – доц. д-р Мартин Иванов, с идеята си за разработването на Български еврейски културен маршрут, свързан с историята,  културата традициите на еврейската  общност в България, който да преминава през София, Пловдив, Бургас, Варна, Силистра и Никопол. За евреите Силистра е място за поклонение – там е изграден мемориален център в памет на Елиезер Папо - един от най-почитаните и уважавани равини през XIX век. Предвижда се в културния маршрут да бъде включен и Никопол, където е живял Йосиф Каро - късносредновековен богослов и особено почитан равин. В града ще бъде изграден музей в близост до мястото, където се е намирал неговият дом. „Развитието на този културен маршрут ще създаде и нови възможности за икономическо развитие на градовете, включени в него”, отбеляза Максим Бенвенисти.   Това стана по време на среща между Министъра на културата и Н.Пр. Шаул Камиса Раз – посланик на Държавата Израел в България. Срещата се проведе по инициатива на посланника на Държавата Израел. В нея участваха: Саусан Хасон, заместник-ръководител на дипломатическата мисия на Държавата Израел и Максим Бенвенисти – председател на Организация на евреите в България „Шалом”.   Пак по време на срещата, в контекста на водения разговор, министър Мартин Иванов изрази загриженост за състоянието на синагогата във Видин, обявена за недвижима културна ценност с национално значение, и отбеляза, че е необходимо със съвместни усилия да се търсят възможности за нейната реставрация и за превръщането й в бъдещ културен център.   Доц. д-р Мартин Иванов е благодарил на посланик Шаул Камиса Раз и на Максим Бенвенисти за отправените му поздравления и благопожелания. „Културата е свързващото звено между народите”, отбелязал е министър Иванов, като е подчертал интереса си към идеята за развитието на новия културен маршрут за поклоннически туризъм. Доц. д-р Мартин Иванов е обещал съдействие за реализация на идеята.   В рамките на разговора, Н.Пр. Шаул Камиса Раз е дал изключително висока оценка на традиционно добрите и приятелски отношения между двете страни, като е подчертал необходимостта от задълбочаване на двустранния диалог и в областта на културата. Дипломатът е отбелязал, че Посолството на Държавата Израел у нас е работило чудесно с доц. д-р Мартин Иванов и в качеството му на председател на Държавната агенция „Архиви“, като е изразил надежда, че и на новия си изключително отговорен пост в Министерството на културата, доц. д-р Мартин Иванов ще продължи да работи все така активно за укрепването и развитието на двустранните отношения.   Израелският дипломат е определил като изключително успешни реализираните през миналата година многобройни съвместни инициативи, посветени на отбелязването на 65 години от обявяването на независимостта на Държавата Израел и на 70-годишнината от спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта по време на Холокоста през Втората световна война. В хода на разговора посланик Н.Пр. Шаул Камиса Раз е предложил съвместно отбелязване на нови значими инициативи, сред които е 25-ата годишнина от възобновяването на двустранните дипломатически отношения.
 • exhibitions   Изложбите са най-добрата възможност за компаниите от цял свят за осъществяването на преки контакти. Те осигуряват изключителни продажби, проучване и изследване на пазара, брандинг, финансова и друга допълнителна информация, която дава възможност на фирмите да разберат основните правила на маркетинга по време на изложба. За още- How_To_Exhibit_BG Източници: The Global Assosiation of the Exbition Industry; Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
 • 103153.pic Общият бюджет на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. е в размер на 2 милиарда и 338 милиона евро. В нея 20 на сто от публичните разходи се отделят за повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското стопанство и хранителната промишленост, 45% - за ефективно управление и използване на природните ресурси, както и за опазване на екосистемите. За социално-икономическото развитие на селските райони, за предотвратяване на обезлюдяването и високата безработица, за по-доброто качество на живот в селските общини се насочват 33 процента. (more…)
 • 2014_06_01_Zelenchukoproizvodstvo След дълги години на мъки и вегетиране, зеленчукопроизводството получи подкрепа от държавата. Днес, много производители смятат, че вече има надежда за българското зеленчукопроизводство. Земеделците могат да се възползват и от трите стълба на финансиране, а най-големи помощи могат да вземат стопаните, които са до 40-годишна възраст и решат да се занимават с био земеделие. (more…)
 • video-front   Използвай тази сила, избери кой да ръководи Европа! (more…)
 • 2014_04_26_Svetoslav_Mladenov_BAI

   

  След като инвеститор се запознае със закона, пита какъв е човешкият потенциал в съответния регион? Това е деликатна и чувствителна тема. Всеки инвеститор си планира точни разходи, както за енергийни източници така и за човешки ресурси, където той набляга на обучението на кадри. Ниското ниво на квалификация на кадрите в България се дискутира много напоследък, това затруднява. Една от главните насърчителни мерки в новия Закон е, да му се предостави безплатно обучение на самите кадри.

  Светослав Младенов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) пред Илиана Беновска – Радио К2

   К2:Добър ден! Цитирам думите на премиера Орешарски, който тук за първи път заяви, за 10 години в България сме стигнали до дъното на чуждестранните инвестиции и на инвестициите въобще. Оказва се май, че цифрите може би изглеждат по друг начин. Оказва се май, че имаме с 20 млн. повече инвестиции тази година, от миналата, така ли е?

   Светослав Младенов: Точно така, аз не съм присъствал на този ваш разговор…

   К2:Той се тиражира навсякъде, после стана тема, която ...

  Светослав Младенов: За това не мога да си позволя да го коментирам, но принципно, мога да кажа статистическите данни на БНБ, които са публични за всички и могат да се проверят. Инвестициите като стойност за 2013 година в цялост са 1 милирд и 92милиона евро, което съпоставяйки го с инвестициите през 2012 година бележи ръст от 22 милиона евро. Това не е успокоително за нас като БАИ, а е свързано с допълнителна мотивация, на базата на цялостна стратегия за следващите години, да направим всичко възможно да привлечем вниманието на големите инвеститори, а и на по-малките и средни предприятия, които оперират по света, да обърнат внимание на България, като място за инвестиции и развитие на техния бизнес като цяло.

   БАИ направи няколко мероприятия, както в България и в отделни държави по света, които дадоха резултата и то много по-бързо от очакваните прогнози. Именно, да привлечем вниманието на български граждани, работещи по света, чиято численост не е никак малка, за съдействие и оказване на пълна подкрепа по отношение на привличане на инвеститори в България. Резултатите, не са единични случаи, имаме реално заявен инвеститорски интерес, на базата на проведени разговори от българи, които работят в чужбина и провели разговори с някои компании, които реално са заявили интерес да проведат срещи в България, по отношение на тяхната инвестиционна политика за следващите години.

   К2: Нека цитирам, точно какво каза министър-председателят, за да не е фриволно и от там да изтеглим и няколко въпроса. Преди около месец каза: “как се прави една инвестиция, винаги минават месеци, в някои случай години между инвестиционната идея и реализирането и. Ако днес се прави една инвестиция, вероятно тя е правена преди 6 месеца или година. За това е трудно да ги разпределим по кабинети или на един или друг министър в икономиката. В общ план, миналата година е най-слаба от гледна точка на преките чуждестранни инвестиции за последните десетина години. Сумата най-вероятно ще е над 1 млд. евро и това практически е близо до нула, от гледна точка на мащабността на тези инвестиции. Ключова задача е да повишим инвестиционната активност.” Така ли е?

   Светослав Младенов: Това е така. Съпоставяйки последните 10 години, както е казал премиерът Орешарски, наистина може да се каже, че в сравнение с 2009 година, преките чуждестранни инвестиции започват спад. Трябва да отчитаме и световната криза, която обхвана и България - ние живеем в глобален свят и няма как да ни подминат негативните отражения в инвестициите. Още повече, че България е малка държава и няма големи възможности и капацитет. По отношение както на човешки ресурси, така и на територия, за инвестиционни проекти в по-големи мащаби.

  К2: Но как се създава по-благоприятна среда за предприемчивостта? Например, отново цитирам премиера: “последните три години, доста сме се постарали в регулирането. Свръхрегулирането в отделните сектори е без видими резултати.” Това отблъсква ли чуждестранните инвеститори?

  Светослав Младенов: Аз мисля, че през последните месеци това, което направи БАИ, така и правителството, по конкретни въпроси – с участието на МИЕТ, на Министерския съвет, със съдействието на г-жа Бобева, която пряко отговаря за инвестиции, се постигнаха значителни резултати. Не само значителни по отношение на обема, а и на сроковете, за които се постигат тези резултати. Административната тежест е намалена, бих казал до нула. Буквално!

  Конкретно, с новия Правилник, които се обнародва вчера в Държавен вестник, по отношение на преките чуждестранни инвестиции, формулярите, които до момента се попълваха в продължение на години и затрудняваха инвеститора, както като време така и с трудността за правилно попълване. Те са сведени в общ формуляр, които се попълва вече в БАИ, за минути, стига изискваните за приложение документи да са налични. От там нататък, този инвеститор се концентрира върху своята инвестиция, да намери място и така нататък.

  Много неща се направиха не само по отношение на прекия маркетинг, свързан с таргетирането на определени сектори, които българската икономика си е поставила за цел да доразвие, за следващите години. И също така, по отношение на документалната част, както споменах!

   

  К2: В публикувания Правилник, какви са облекченията, които правят процеса на инвестиране в България?

  Светослав Младенов: Този Правилник е първа стъпка, следващата е по-решителна и важна, а именно Закона за насърчаване на инвестициите, който до известна степен изцяло копира, закона в ЕС и е съобразен изцяло с Регламент 800. Ние не можем да направим цялостна ревизия на този закон, поради тази причина предстои до края на юни месец да излезе новия Регламент 800, с който ние изцяло трябва да се съобразим в новия Закон за инвестициите.

  Тези промени, които се направиха, както в Правилника, така и в новия Закон за насърчаване на инвестициите, са свързани преди всичко с облекчаване на административната тежест. Ние оценяваме това, като най-тежката стъпка. Другото е свързано с падане на прагове по отношение на самата инвестиция, на някои от работните места. Има разграничения, които до момента не се правеха, а именно зависи от региона, в който ще се прави инвестицията е с висока безработица или ниска. Всички тези неща са съобразени, на база на практическата история през годините. В този глобален свят и това динамично развитие, Законът и Правилникът за насърчаване на инвестициите трябваше да се осъвременят.

  К2: Кое е характерното за изминалата инвестиционна година? Кои са привлекателните, предпочитаните проекти за инвестиране, в какви област? Кои са предпочитаните локации?

  Светослав Младенов: Влязох по-дълбоко в БАИ от септември месец, до тогава нямах никаква представа, какво прави самата агенция. Към днешна дата поддържаме статистическата информация свързана с инвестициите, както по региони, така и като заетост и като профил на човешки ресурс по региони (най-накрая има такъв, много е важно). След като инвеститор се запознае със закона пита, какъв е човешкия потенциал в съответния регион? Това е деликатна и чувствителна тема. Всеки инвеститор си планира точни разходи, както за енергийни източници така и за човешки ресурси, където той набляга на обучението на кадри. Ниското ниво на квалификация на кадрите в България се дискутира много напоследък, това затруднява. Една от главните насърчителни мерки в новия Закон е, да му се предостави безплатно обучение на самите кадри.

  Илиана Беновска: Казвате - ниското ниво на квалификация на кадрите в България…Аз ще си позволя да не се съглася много с Вас. Може би имате предвид голямата маса от ниско квалифицирана работна ръка, която преобладава, но имаме доста добри специалисти в отделни области. Понеже инвеститорът търси и евтина работна ръка…?

  Светослав Младенов: Ще си позволя да се съглася изцяло с Вас, но ще направя разграничение, че говорим и за отделните региони. 85% от кадрите в IT сектора са концентрирани тук, а има и други региони и други инвеститори. Всеки гледа цифрите изразени във финансово състояние. Ако реши да се разположи във Враца, там IT специалисти не могат да се намерят, спрямо нуждите му. За съжаление инвеститор, не можем да привлечем към Враца, защото не можем да го убедим, че там има специалисти. Това разграничение на специалистите по региони, новата Стратегия на правителството за Северозападна България, Дунавската стратегия са именно да се направи по-равномерно разпределение поне в някои сектори. Не можем да кажем за всички буквално, тъй като и природните условия се взимат пред вид, както и материалните, да се концентрират в една или друга насока в даден сектор.

  К2: Вие от БАИ отчитате обема на инвестиция, да кажем за миналата година, но отчитате ли и колко чуждестранни инвеститори са напуснали територията на България, и защо?

  Светослав Младенов: Разбира се, ние провеждаме разговори с всеки решил да премества или продава, за да разберем причините.

  К2: Какъв е анализът на изминалата година? Колко са влезли, в какви области и колко са излезли от България?

  Светослав Младенов: Точни числа не мога да цитирам, но мога да кажа обобщено: голяма част от производствата, които се преместват в други държави или се закриват се основават на глобализацията на пазара по отношение на нови технологии. Производството е било с определен капацитет и определена насока. Някои от тях изцяло се основават на фирмена стратегия и политика. Ако компания иска да оптимизира своя финансов ресурс, това ще доведе до закриване на производства. Това е нормален процес в бизнеса, които не можем да контролираме изцяло, въпреки чудесните условия, които предлагаме. Скоро проведохме среща с инвестиционни агенции от различни държави и моето впечатление е на база на SWOT анализ, че предлагаме условия на инвестиции в България, с които се нареждаме на първо място. Мога смело да го заявя - по отношение на финансови стимули, данъци, насърчителни мерки, осигуровки, тренинг програми, локация.

  К2: Кои са ни слабите страни?

  Светослав Младенов: Квалификацията на кадрите, неравномерното им разпределение, застаряващо население…

  Илиана Беновска: А, престъпността и липсата на върховенство на закона? Може би са относителни понятия и няма начин да не ги отчитате!

  Светослав Младенов: Престъпност има навсякъде по света и дори да се отчете като слабост, мога да кажа, че всички се опитваме да я ограничим до минимум, но премахването е невъзможно.

  К2: Знаете, че много чуждестранни инвеститори не идват или даже напускат, ако са били тук именно поради проблеми във съдопроизводството ни?

  Светослав Младенов: Какво имате предвид?

  К2: Много нарушени търговски интереси, които в Българския съд…Имаме 8 годишен мониторинг, често делата се решават не по съвест, а по други причини. Чуждестранните инвеститори често остават с накърнен интерес, понеже не могат да се сговорят с прокурори и съдии?

  Светослав Младенов: Позволете ми да се запозная по детайлно с тази информация и да проведем отделен разговор!

  К2: Сериозно ли ми говорите?

  Светослав Младенов: Да!

  К2: Добре, ще Ви информирам с повече подробности, защото ние се занимаваме сериозно с тази тема и ми се ще да продължим този разговор ефективно, защото не зависи само от вас, а от цялостни промени!

  Светослав Младенов: Ние сме агенция – второстепенен разпорледител с бюджетни средства

  К2: Кои са по-ярките инвестиции и в какви области?

  Светослав Младенов: Няма 1 или 2 области, които са интересни и приоритетни. Инвестициите са в областа на: химическа индустрия, електроника, аутсорсинг, производство на автокомпоненти, различни други индустрии (шоколадена, медицински и т.н.). Мога да обобщя, че за миналата година сертифицираните проекти бяха 15, към момента за първите 3 месеца са 8. В процес на сертифициране са 12 проекта към момента. Имаме 25 проекта, които са в процес на подаване на документация за сертифициране. Обемът сам по себе си говори за резултата, не изцяло през последните месеци, а като цяло за интереса, който е проявен. Не пропускам и цялостната обстановка в региона и европейско ниво, свързана с ексцесии в страни съседни нам.

  К2: Какъв е профилът на инвеститора? От къде идва, с какъв обем от средства?

  Светослав Младенов: Не може да се конкретизира в рамки, това е основната дейност на БАИ. Да установи първо интересите на инвеститора, за да сме си взаимно полезни. Ние сме малка държава, която не може да си позволи на всяка цена да привлече инвеститор!

  К2: Точно малките привличат на всяка цена, големите са претенциозни! Шегувам се!

  Светослав Младенов: Позицията на по-силния! Профилът, който ние посрещаме по-ентусиазирано, е инвеститор, които е планирал за 10 години напред, които има планово развитие по отношение на 1,2,3 фаза. Този инвеститор е добре за регионите, защото има план, точна преценка било то за обучение на самите кадри. Дава се възможност на университетите да помислят дали да не открият тази дуална с-ма на обучение. Тази насока дава развитие на човека. Излизайки от скамейката, да има ясна представа, къде може да започне работа и развитие в професионален план.

  К2: Истина ли е, че голям процент от инвестициите продължава да бъде в имоти?

  Светослав Младенов: Не, не бих казал. Най-големите инвеститори са в областта на химическата промишленост, в автокомпонентите. Има и такива в недвижимите имоти, разбира се.

  К2: Тенденцията се обръща, защото имаше период на бум на закупуване на имоти?

  Светослав Младенов: Да, това е нормална тенденция, която мисля, че мина своя пик, пазарът в момента е пренаситен. Има и вторичен пазар, който започва да работи - замяната на жилище, съответно с нуждите обуславя този пазар. Следващите години не се очакват драстични промени по отношение на тенденциите в този пазар, но се създава качествен вторичен пазар, който ще се развива в следващите години.

  К2: В заключение, каква е новината от разговора?

  Светослав Младенов: За първите два месеца на годината има развитие и увеличение на инвестициите в България. Съпоставяйки неревизираните данни, в сравнение с 2012 г. - увеличението е 40 милиона евро, а в сравнение с 2013 година инвестициите са със 115 милиона евро повече.

   

  Редактор: Теодор Дечев

   

  Снимка: България On Air – www.bgonair.

 • 2014_04_22_Piper Според Асоциация „Български пипер“, изплащането ще започне след 23.04.2014. Георги Василев – главен секретар на асоциацията поздрави колегите си с кратко електронно послание, в което се отбелязва, че „тази субсидия е и в резултат на съвместните усилия на ръководството на Асоциация Български Пипер, както и на Вашата подкрепа“.    

  Подпомагането е в размер на 84,10 лева на тон за допустимите количества качествени домати, краставици, пипер, ябълки, череши, праскови, нектарини, кайсии и зарзали

  На 17 април 2014г., Министърът на земеделието и храните – проф. Димитър Греков д.с.н. е подписал заповед за изплащане на субсидиите по схемата за качествени плодове и зеленчуци. (Заповед № РД 09-240, София, 17.04.2014 година). Заповедта е издадена на основание на чл.25, ал.4 от Закона за администрацията и чл.15б, ал.4 от Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане (обн., ДВ, бр. 18 от 2011 г.), във връзка с одобрен доклад с рег. № 93-4261/17.04.2014 г.

  Със заповедта на министър Димитър Греков се определя подпомагане в размер на 43,00 евро на тон (84,10 лева на тон) за допустимите количества качествени домати, краставици, пипер (полско и оранжерийно производство), ябълки, череши, праскови, нектарини, кайсии и зарзали по Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България за 2013 г.

  Оригиналът на заповедта е публикуван на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция. Контролът за изпълнение на заповедта е възложен на Бюрхан Абазов, заместник-министър на земеделието и храните.

  Според Асоциация „Български пипер“, изплащането ще започне след 23.04.2014. От там изразяват задоволство от постигнатото на този етап - субсидията за качествени плодове и зеленчуци да е в размер на 0,084 лева на килограм. Георги Василев – главен секретар на асоциацията поздрави колегите си с кратко електронно послание, в което се отбелязва, че „тази субсидия е и в резултат на съвместните усилия на ръководството на Асоциация Български Пипер, както и на Вашата подкрепа“.

   

   

   

  Снимка:http://www.fermer.bg

   

 • Untitled  

  Бихме искли да ви представим официалният портал на австрийската икономика за чужбина.

   

  ADVANTAGE AUSTRIA със своята мрежа от над 110 представителства в повече от 70 страни по целия свят предлага на австрийските компании и техните чуждестранни делови партньори широка гама от услуги. Общо 750 служители и 40 консултанта ще Ви съдействат, за да намерите подходящите доставчици и делови партньори в Австрия. Всяка година те организират повече от 1000 прояви за установяване на делови контакти. Освен това ADVANTAGE AUSTRIA предлага и други услуги - от установяване на контакти с австрийски фирми, ако търсите вносители, дистрибутори или търговски представители, до подробна информация за подходящо място за стопанска дейност и начина за стъпване на австрийския пазар.

   

  http://www.youtube.com/watch?v=rEPG19CqoYg#t=16 – е линк към представянето на    ADVANTAGE AUSTRIA на български език.

   

  Искате да внасяте продукти или услуги от Австрия? Като износител или инвеститор се интересувате от австрийския пазар? Тук ще намерите ценна информация за бизнес дестинацията Австрия: http://www.advantageaustria.org/bg/zentral/index.bg.html

   

  За още информация, може да посетите сайта www.advantageaustria.org/bg  или да се свържете с нас.

   

 • 2014_04_07_Balgarska_banka_za_razvitie

  „Българска банка за развитие“ е последната останала банкова институция с държавен капитал. Ексепртите обаче предлагат създаването на две нови държавни отраслови банки, които да насърчават реиндустриализацията и развитието на новите високотехнологични индустрии. Новите две банки трябва да се създадат на принципа на публично частното партньорство, като държавата да има в тях не по-малко от 51 на сто от капитала.

   

   

   

   

  Около 72.72% от банковия капитал в България към днешна дата е притежание на чужди финансови институции, се казва в "Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025 г.", която до дни ще излезе от печат. Авторите са водещи икономисти, финансисти, инженери, учени и експерти от България и чужбина. Книгата има за цел да спомогне за формирането на политики за нова индустриализация на страната ни в периода до 2025 г. Инициативата за отпечатването на книгата е на Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация на България.

   

  За да има специализирани кредитори за новата високотехнологична индустриализация на България и ускоряване на икономическия растеж, експертите предлагат създаването на две нови банки. Те трябва да стартират с най-малко 51 процента държавно участие, на принципа на публично-частното партньорство.

   

  Първата нова държавна банка с работно название "Индустриалбанк" АД ще бъде специализирана банкова институция, като идеята е преимуществено да кредитира компании от секторите за високи технологии, фармация, както и проспериращи компании от „историческата промишленост”. Втората проектирана нова държавна финансова институция - "Банка Биохран", ще има за цел да преодставя кредитни ресурси на хранително-вкусовата индустрия, включително на етерично-маслената индустрия, на производството на биохрани и на биоземеделието,за развитие на биотехнологиите,както и на балнео, уелнес и СПА туристически компании.

   

  В тези две банки трябва да бъде насочена цялата свободна парична ликвидност от държавните фирми и НАП. Тези банки под държавна гаранция ще могат да набират средства, както от страната, така и отвън за реиндустриализация под формата на облигации, смятат авторите на "Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025". Новите банки ще функционират като самостоятелни финансови институти за финансиране на новата индустриализация чрез приоритетни отрасли и технологични ниши с висока добавена стойност.

   

  България има опит в създаването на отраслови банки. Управлението на банките трябва да е двустепенно, като в надзорния съвет да доминират държавните органи. Капиталът на двете банки трябва да е адекватен на целта да се привлекат и управляват големи активи.

   

  Бъдещ приоритет ще е изравняването на управляваните банкови активи от български банки и тези с чуждо участие. В настоящия момент активите на българските банки са около 17 милиарда или 27,28 на сто от всички банкови активи. Според експертите, това означава, че липсва връзка между националния промишлен и националния финансов контрол.

  "Като се позовем на практиката на САЩ, Франция и Германия е уместно след пет години работа на отрасловите финансови институции, посредством БФБ-София  чрез Първично публично предлагане (IPO)  да бъдат продадени голяма част от акциите им, като държавата запази минимален дял от капитала и се позволи на гражданите при преференциални условия да закупят акции", се посочва в "Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025".

     
 • 2014_04_02_Softwearna_industriya   Според "Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025 г.", определен импулс за развитието на софтуерното производство е постепенното превръщане на България в място на аутсорсинг (outsourcing) за водещи фирми от развитите страни. В момента страната е дестинация номер 1 за предоставяне на аутсорсинг услуги в Централна и Източна Европа и номер 17 в света от общо 50 анализирани страни от консултантската фирма A.T. Kearney.  

  http://www.svobodennarod.com/bulgaria/4516-srednata-zaplata-v-it-sektora-v-balgariya-nadhvarli-2300-leva.html

  Над 2300 лева е средната месечна заплата в софтуерната индустрия у нас. Секторът формира една от най-високите добавени стойности в българската икономика и създава 6% от брутния вътрешен продукт на страната, се казва в "Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025 г", която до седмица ще излезе от печат. Инициативата за отпечатването на книгата е на Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация на България.

  Софтуерната индустрия е силно конкурентоспособна, а над 50% от нея е експортно ориентирана. Повече от 90% от износа е за Западна Европа, САЩ и Канада. Българските компании в сектора изнасят стоки и услуги на стойност от над 1 милиарда щатски долара годишно, което съставлява 12% от българския износ.

   

  Информационните и комуникационни технологии се развиват много динамично, а годишният прираст е 10%. Три четвърти от всички софтуерни фирми у нас са българска собственост, а някои от по-големите компании вече имат мрежа от свои дъщерни фирми в най-развитите страни.

   

  Производителността на труда в бранша бележи сериозен ръст от близо 20%. Софтуерната индустрия бе от малкото у нас, които на практика не бяха засегнати от икономическата криза.

  "Определен импулс за развитието на софтуерното производство е постепенното превръщане на България в място на аутсорсинг (outsourcing) за водещи фирми от развитите страни. В момента страната е дестинация номер 1 за предоставяне на аутсорсинг услуги в Централна и Източна Европа и номер 17 в света от общо 50 анализирани страни от консултантската фирма A.T. Kearney. В сектора работят между 12 000 и 15 000 души, а прогнозата на международните анализатори е страната ни да се нареди между първите 10 на най-атрактивните аутсорсинг дестинации в света, каквато е била през 2006-2007 година", се казва в "Бялата книга".

  България разполага с висококвалифицирани специалисти в сферата на информационните технологии с много добра езикова подготовка (98% от гимназистите изучават чужди езици). По данни за 2011 г., около 30 000 абсолвенти на българските университети могат да работят в сферата на т.нар. Business Process Outsourcing. Освен това България е сред десетте страни в света с най-бърз достъп до интернет - 32 мегабита в секунда.

  От друга страна бурното развитие на софтуерното производство води до недостиг на  специалисти. Според едно проучване, през 2015 г. в сектора ще има недостиг от 22 хиляди специалисти, според друго - секторът се нуждае годишно от нови  6 500 бакалаври и 7 900 магистри. В трето проучване се споменава за спешна нужда от разкриването на нови 10 000 работни места, за да може секторът да расте.

  "Това означава, че университетите следва да увеличат подготовката на кадри, включително и да се разработят програми за привличане на чуждестранни студенти", се посочва в "Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025".

  Информационните и комуникационни технологии трябва да са сред приоритетните отрасли на българската индустрия, посочват авторите на "Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025".

  "Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025" ще излезе от печат под общата  редакция  на д-р  ик. Петър  Нейчев, dr. rer. soc. oec. Тоде Тодев и проф. д-р ик. Асен Конарев, а авторите са: проф. д-р Ангел Гроздин, проф. д-р ик. Асен Конарев, доц. д-р Анастасия Шопова, ст.н.с. Владимир Рибаров, маг. юр. Венелин Йорданов, ст.н.с. д-р Георги Лафчиев, ик. Гинка Милушева-Калайджиева, маг. юр. Димитър Гишин, маг. Иван Божурин, д-р инж. Иван Нейчев, инж. Иван Петров, маг. Маргарита Лозанова, проф. д-р Начко Радев, инж. Нина Бояджиева, маг. Огнян Дечев, д-р ик. Петър Нейчев, инж. Петър Стайков, ик. Петя Иларионова, маг. Райна Бонева, инж. Стефан Гълъбов, dr. rer. soc. oec. Тоде Тодев, маг. ик. Тихомир Тодоров, инж. Христо Христов и инж. Чавдар Младенов.

   

  Снимка:http://akademika.bg

   

 • 2014_04_01_Evropeyska_nanoelektronika  

  Още през месец май 2013 г., стана ясно, че в ЕС се предвижда удвояване на производството на чипове, микро- и наноелектроника. Европейската комисия предложи нова стратегия за производството на електроника, която предвижда влагането на 100 милиарда евро частни инвестиции в сектора. Координираната кампания за привличане на публични инвестиции в микро- и наноелектрониката, ще удвои производството на интегрални схеми и то ще достигне 20% дял в световен мащаб, заявиха тогава от ЕК.

   

  Около 50 чуждестранни компании за доставка на авточасти за водещите автомобилни компании по света имат производствени мощности у нас и са разкрили 20 000 работни места, по данни на Агенцията за чуждестранни инвестиции. В районите на София и Пловдив вече работят два автомобилни клъстера, а тази индустрия може да даде силен тласък в развитието на микроелектрониката, се казва в "Бяла книга за нова високо технологична индустриализация 2015-2025 г.", която до седмица ще излезе от печат.

  http://www.svobodennarod.com/bulgaria/4515-rabotnite-mesta-otkriti.html

   

  Работните места, открити от доставчици на авточасти у нас, достигнаха 20 000

   

  България има възможности за да произвежда микро- и наноелектроника. Това се твърди в "Бялата книга за нова високо технологична индустриализация 2015-2025"

   

  Около 50 чуждестранни компании за доставка на авточасти за водещите автомобилни компании по света имат производствени мощности у нас и са разкрили 20 000 работни места, по данни на Агенцията за чуждестранни инвестиции.

   

  В районите на София и Пловдив вече работят два автомобилни клъстера, а тази индустрия може да даде силен тласък в развитието на микроелектрониката, се казва в "Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025 г.", която до седмица ще излезе от печат. Авторите са водещи икономисти, финансисти, инженери, учени и експерти от България и чужбина. Книгата е с издател "Атлас Финанс" АД  и има за цел да формира политики по нова индустриализация на страната ни в периода до 2025 г. Инициативата за отпечатването на книгата е на Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация на България.

   

  Авторите на книгата посочват, че в електрониката, включително микро- и наноелектрониката, комуникационната и телекомуникационната техника и информационно-технологичните услуги се създават около 10% от съвкупния БВП в ЕС с ярко изразена тенденция на растеж.  По-нататъшното развитие на микроелектрониката на базата на силиция е от решаващо значение за бъдещото развитие на информационната техника и всички бизнес-стратегии, свързани със задоволяване на потребностите на развиващото се информационно общество.

   

  В съответствие с новата европейска индустриална стратегия за електроника, която цели удвояване на производството на чипове в ЕС до 20 % от световното производство, се откриват определени шансове за българската индустрия. При това, производството на чипове в световен мащаб расте  с около 25% годишно, поради силно разширяващия се пазар.

   

  Необходимо е да се помисли за развитието на области от микроелектрониката, чиято продукция се търси преди всичко на европейския пазар, се препоръчва в "Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025 г.". Заради водещата роля на автомобилостроенето в европейската индустрия, перспективно изглежда производството на електроника за автомобили. Все повече основни доставчици на големите европейски автомобилни концерни започват да разкриват производствени мощности в България като немските Festo (производство на сензори) и Behr-Hella (производство на климатични инсталации за леки автомобили).

   

  Нараства интересът и на китайските автомобилостроители. Освен Great Wall, BYD планира производството на електроавтобуси. В момента заводът в Ловеч сглобява автомобили, всичките части на които се доставят от Китай. С разширяването на производството може да се очаква да се пристъпи към производство на определени части в България. Американската JohnsonControls има научно-изследователски и развоен център в София в сферата на електрониката, който разработва нови технологии за информация на водача на автомобила, както и на електронни средства, предназначени за купето на автомобила.

   

  Големи перспективи се откриват и пред наноелектрониката, чиито продукти са хиляда пъти по-малки от клетката на човешкото тяло и милион пъти по-малки от главата на карфица. С тяхна помощ могат да се правят, например, покрития, които се самопочистват, лекарства, които въздействат с необикновена точност върху тумори в човешкия организъм или носители с размер на едноцентова монета, позволяващи съхраняването на огромна по обем информация.

   

  Използването на нанопродукти и наноструктури ще окаже огромно въздействие върху всички сфери на стопанската дейност и живота на хората. Техният пазар през 2015 г. се очаква да надхвърли  един трилион евро. Водещи в сферата на наноелектрониката са САЩ, Япония и Германия.

   

  Най-широко е използването на продуктите на наноелектрониката в автомобилостроенето, машиностроенето, химията, електрониката, производството на медицинска техника и оптиката.

   

  В Ботевград, в една част от производствените мощности на бившите заводи за микроелектроника, се произвеждат наноприбори. За развитието на наноелектрониката и нанотехнологиите помага навлизането на някои европейски и американски фирми, като например Melexis и AMIS. Силен тласък  очаква и центъра за нанотехнологии, който се планира да бъде изграден заедно с IBM.

   

  За възраждането и развитието на микроелектрониката и наноелектрониката е необходимо както възстановяването на закрития Институт по микроелектроника, така и разширяване на обучението по специалността „Електронни системи” в Техническия университет и „Инженерна физика”в Софийския университет и създаването на лаборатории към тях с цел задълбочена научно-изследователска и развойна дейност, препоръчват авторите на "Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025 г.". С преобразуването на Техническия колеж към Югозападния университет в Благоевград ще бъде открита и нова специалност – „Опто- и нано- електроник”.

   

  Европейският съюз възнамерява да подкрепи развитието на електрониката. ЕК предложи да се заделят от бюджета на ЕС 4.8 млрд. евро за изследвания и партньорство с частния бизнес с цел да бъде спряно съкращаването на относителния дял на страните-членки на ЕС в световното производство на електронни компоненти и системи. Предвижда се разширяване на производството на полупроводниковото оборудване, вградени системи и сложни електронни компоненти.

   

  Финансирането ще се отпуска за конкретни проекти, които ще се подбират с конкурси. По инициативата ще се работи 7 години, като тя ще обедини усилията на частния бизнес, университети и изследователски лаборатории. Работата по проекта Joint Technology Initiative (JTI) ще започне през 2014 г. и ще е насочена в 3 направления: ARTEMIS (вградени системи), AENEAS (наноелектроника), EpoSS (интелигентни интегрирани системи).

   

  Всъщност в направленията ARTEMIS и AENEAS се работи от 2008 г. В първото направление се реализират 2 пилотни проекта на стойност 150 млн. евро, а във второто 5 пилотни проекта на стойност 730 млн. Евро.

   

  По данни на Европейската комисия, от 2000г. сектор „Електроника” на ЕС расте средно с 5% годишно и в него работят около 200 хил. Души.

   

  Предполага се, че частния бизнес ще задели за проекта JTI около 2.4 млрд. евро, което се равнява на половината от сумата, осигурявана от ЕС, се посочва в "Бялата книга".

   

  Снимка: http://electronics-bulgaria.com/statiadetails.aspx?id=1282

 • Заместник министърът на земеделието и храните пред Радио К2

  [caption id="attachment_704" align="alignnone" width="300"]Явор Гечев- зам. министърът на земеделието и храните Явор Гечев- зам. министърът на земеделието и храните[/caption]     Илиана Беновска: Господин Гечев, може ли това правителство и този парламент да се справят със ситуацията в държавата и как? И директно към вашия ресор, вие сте заместник – министър в Министерството на земеделието и храните и представихте първия вариант на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. Какво е основното, което вие внасяте след обстоен анализ, очевидно, в принципите и философията на управлението на селските райони?

  Явор Гечев: Да, права сте, темата е наистина дали нещата могат да се променят, главната тема тази седмица е, че внесохме Програмата за развитие на селските райони, пред обществото я внесохме за дебат, най – вече, за да има първо прозрачност и хората да знаят, че има смисъл в тази програма. Различното е, че тя е базирана наистина на детайлен анализ, важно е да се правят нещата не защото ми харесват на мен или на някой от експертите в министерството, а заради реалните нужди в държавата. Анализът показва няколко простички неща, че секторите зеленчукопроизводство, трайни насаждения, животновъдство, са много трайно изостанали от други сектори. Младите фермери трудно се издържат по населените места, в селата, изобщо интензивното земеделие трябва да бъде развивано и това е и рамката на програмата, тоест това са новите приоритети в програмата, които се опитваме така да ги напомпим, че наистина да има реален резултат. Идеята е с тази програма, след нейното осъществяване, да има реален ръст на Брутния национален продукт от земеделие вътре в държавата. Разбира се това не е единственият елемент, защото предстои и директните плащания да уточним за следващия седемгодишен период, както и държавните помощи, разбира се.

  Илиана Беновска: Можете ли да кажете една прогнозна цифра, какъв би бил за този период, по години или съвкупно за целия период, той е дълъг разбира се, ръстът на Брутния национален продукт?

  Явор Гечев: Зависи, трудно е, в момента е наистина много несигурно в България, няколко години поред стои около 6,4%, затова първо трябва да осигурим повече средства и инвестиции вътре в стопанствата, за да са по – конкурентни те, в малките ферми първо, не просто да ги финансираме като малки ферми, а да станат средни, тоест да станат пазарно устойчиви. Брутният национален продукт трябва да се повиши, като първо секторът животновъдство знаем в какво състояние е.

  Секторът животновъдство трябва да даде първо по – голяма заетост, смятам, че може да се увеличи доста сериозно броя на животните в България и смятам, че тази програма ще помогне за това. Зеленчуковите култури дават много различна заетост, интензивните култури създават по – голяма печалба от декар площ. Аз мисля, че може да мръдне в доста положителна посока Брутният национален продукт, да не казвам големи думи, но това е идеята.

  Илиана Беновска: Вие сте едно ново поколение управленец със специализирано образование и личен опит. През тази призма пречупено да добавим, мисля че за пръв път професор специалист в областта е министър на земеделието и храните, имам предвид проф. Греков, през тази призма ако пречупим конкурентността, иновативността на този отрасъл, какво ново внасяте във философията при този вариант на Програмата за развитие на селските райони?

  Явор Гечев: Ето, ще ви кажа буквално, да, права сте! Според мен екипът на Министерството на земеделието е изключително балансиран и взаимно се допълваме с колегите, както по отношение на теорията, така и по отношение на практиката. Тук наистина всички сме сложили своите знания, умения и опит, за да можем да направим читав продукт. Да речем сектор животновъдство, ще ви кажа какво е новото при него. Първо, малките фирми, 30 000 фирми трябва да затворим, малки ферми, които произвеждат мляко. Нали се сещате, че това ще е катастрофа, най – малко за малките райони.

  В тази програма има осигурени средства за млекосъбирателни пунктове в планинските и полупланинските райони, почти в цялата държава, със специализиран транспорт, които с участието на общината, 20% участие на общината, другото да е на малките фермери, които притежават една, две или пет крави, това първо. Второ, хуманното отношение към животните, включително свободно пасищното отглеждане на животните е осигурено в тази програма. Продължавам нататък, парите за фермите, вдигнати като тавани, всички знаем, че най – големият проблем в България е липсата на суровина, на базова суровина. Опитваме се да вдигнем производството в България и не да внасяме вносни продукти, а да произвеждаме вътре в държавата, да ги преработваме и консумираме тук, включително и да изнасяме. В програмата има осигурени средства и за Геномен център и за генна банка, животновъдна такава, която предвиждайки две – три годишна програма, да речем инвитро заплождане на различните крави, най – образно казано, по селата, защото знаем, че там няма селекция, те са ниско продуктивни животни.

  В тази програма няма да има пари за пасища, ако те нямат животни. Да ви кажа един пример, преди двайсетина години в България е имало около 9 милиона овце, в момента има под милион. Тоест този сектор на свободно пасищното отглеждане на животни, което в Европа дава много добра заетост и използване на природните ресурси, в България в момента липсва. Да ви кажа и нещо друго, в програмата ще има и Национална референтна лаборатория, свръхмодерна, наистина са осигурени достатъчно пари в нея за това, но не е идеята тази лаборатория да се занимава с търговска дейност, а да покрива на 100% качествата на храните в България, ще ви кажа и как. Всяка проба, която се взима в държавата, от вътрешния контрол на лабораториите вътре в предприятията, или от частните лаборатории, или от държавните лаборатории, се взимат по две проби, както от магазинните проби, се взимат по две проби, с баркодовете, системите без да може да се проследява коя е точно пробата, се праща втора проба в Националния референтен център. И на база сигнал, или нарочни проверки, се изследват втори проби в свръхмодерна лаборатория, което го прави държавата. Тогава ще можем да кажем смело, че имаме 100% контрол върху храните.

  Да ви кажа и друго нещо, предвиждаме два големи животновъдни пазара, защото да ни дават по телевизиите в Европа, че колим животни по улиците, или различните неща, нали се сещаме, че нещо трябва да се промени. Сега ще продължа с това, което е новото, всички знаем, че трудно се стига вътре в магазинните мрежи от малките производители, те нямат достатъчно средства. В тази програма има един друг елемент, който се казва „колективни инвестиции”. Това е стимул за хората да се обединяват в сдружения, които заедно да продават на пазара. Тоест, ако правите вие един обект, независимо какъв, една инвестиция, субсидията ще ви е 50%, но ако го правят десет човека, регистрирани земеделски производители, разбира се не взаимосвързани един с друг, тогава субсидията става 60%. Ако се обединят 20 човека, които да правят нещо заедно, да си работят земята отделно, но да правят нещо заедно, заедно да търгуват примерно, то субсидията в тези инвестиции става 70%. И така получаваме по – голямо окрупняване на продуктите и по – добро стигане на пазара.

  Илиана Беновска: Тези колективни инвестиции как ще бъдат постигнати, с какъв вид проекти и до колко може да се изключи наличието на лобизъм, на свои хора, които могат да се обединят в един такъв проект?

  Явор Гечев: По изискванията на Закона за конфликт на интереси, свързани лица по този закон ще предлагаме да са несъвместими за включване. И затова праговете са над 10 и над 20 човека, защото това не е толкова лесно вече, не може мама, татко и аз да направим колективна инвестиция.

  Илиана Беновска: Какъв вид проекти ще бъдат обект на колективните инвестиции или няма диференциация?

  Явор Гечев: В тези мерки, които са пряко за инвестиции в селските стопанства, трябва да ме разберат хората...

  Илиана Беновска: Да, мъча се да ви накарам по – простичко да го кажете.

  Явор Гечев: Да, всички, които са преки инвестиции в земеделското стопанство.

  Илиана Беновска: Например?

  Явор Гечев: Ако 10 производителя на домати искат да направят общо хале, където да сортират доматите, да ги опаковат, да ги заготвят за пазара, то ще имат допълнителна бонификация. Или ако 10 или 20 човека произвеждат определени продукти, ако те общо направят малко преработвателно предприятие, или по – голямо преработвателно предприятие, имат 20% бонификация отгоре.

  Илиана Беновска: Можете ли да напомните какъв е общият бюджет на новата Програма за развитие на селките райони и как е разбит той по мерки, ако разбира се имате готовност с цифри?

  Явор Гечев: Нямам списъка през мен, но относително мога да ви кажа.

  Илиана Беновска: Откройте по – важните неща.

  Явор Гечев: Имаме намаление на бюджета, това стана ясно от много време насам, просто няма толкова пари в програмата. Решение на Европа беше нашата и не само нашата програма да са с по – малко средства. Тук казвам още един проблем, който хората трябва да го знаят, тази програма има поети ангажименти от предишната програма, примерно плащания, коита са с 5 годишен ангажимент, продължават да се финансират и в тази праграма. Това намалява още повече ресурса. Имаме и друг елемент в програмата, който е т. нар. солидарен фонд, в който рамково имаме 50 милиона евро. Един фонд, който ако ви удари градушка или, не дай си Боже, природно бедствие и така нататък, държавата и Европа да могат да ви помогнат да останете в бранша, да ви дадат пари за следващата година, част от разходите, за да можете да останете земеделски производител. Тези всички елементи декапитализират допълнително програмата. Може би затова повечето от браншовите организации харесват много рамката на програмата, но не харесват абсолютните стойности на сумите вътре в нея. Когато имаш по – малко средства, се опитваш да ги харчиш по – умно.

  Затова по – голямата част от парите отиват по два основни елемента. Единият е по инвестиции пряко вътре в селското стопанство и преработката, където са над 700 милиона евро, другото голямо перо са инвестициите, които правят малките общини. Там също отива голям ресурс. 30% по изискване на европейските регламенти отиват за така наречените агроекологични плащания, включително биологично земеделие, тук идеята е да се съхрани генофонда, там имаме допълнително разработки по съхраняването на традиционните български видове и култури. Ако щете като ябълка Карастоянка, която аз не съм виждал скоро на пазара, или други традиционни сортове. 5% отиват по отношение на програма „Лидер”. Това са основните параметри на средствата, които ще отидат за различни дейности за следващия програмен период.

  Илиана Беновска: Вие споменахте в началото, че усилията ви са насочени да се повиши Брутния национален продукт, който се акумулира, но как ще разбиете тази нагласа на браншовите организации да консумират пари, но с краткосрочен хоризонт, за този проект, за този период, без да има прогнозиране и стратегиране?

  Явор Гечев: Вижте, така е, права сте, има нагласа и в обществото, и в браншовите организации, за по – голямо дофинансиране, тоест така наречените компенсаторни мерки, които просто дават пари за дадената дейност, която се извършва. Аз мисля, че тази система не е много съвършена.

  Илиана Беновска: Тя даже е старомодна, да ви кажа честно.

  Явор Гечев: Ами не, например биологичното земеделие наистина трябва да се дофинансира, но цялото ли, защото в момента има схеми, които работят, но които не са, как ви кажа, на мен не ми се виждат много читави. Биологичното отглеждане на орехи например, когато ги засадиш, те седем години не плододават, какво значение има дали са биологични първите пет. Давам ви простичък пример. Или програмата „млад фермер”, аз съм най – големия радетел на младите фермери, но не само по мярката „Млад фермер”, защото се оказва, че ще станем България държавата на младите фермери, които произвеждат червен калифорнийски червей, който носи повече бонификации.

  Тоест трябва да изчистим възможността да се взимат пари просто заради самото взимане. Аз съм по – голям почитател на това да налееш пари вътре в земеделското стопанство, за техника, за всичките нужди, които има, за поливно земеделие, за поливни инсталации, защото това дава по – голяма добавена стойност. Това дава възможност фирмите да се развиват и да вадят по – голяма част от парите си сами, всеки на пазара.

  Илиана Беновска: Малко ще разширя разговора, в началото направих хронологичен преглед на важните събития, случили се в политиката и в управлението от 12 – ти май, предсрочните избори за ново Народно събрание и конституирането на новото правителство. Тази седмица имаше и друго събитие, минаха 5 дни от проведения от министър – председателя Орешарски Национален форум „правителство – бизнес”. Панелите бяха четири.

  Явор Гечев: Единият беше земеделие.

  Илиана Беновска: Точно така, искам да ги свържа всичките. Първият беше „Визия за икономиката на България”, вторият беше „Икономическа и социална политика”, третият беше „Регионална политика и развитие” и четвъртият - „Земеделие”. С какво се откроява замеделието в такава равнопоставеност с визията за икономиката, как се вписва земеделието във визията за икономиката?

  Явор Гечев: Ще ви кажа как, първо, някъде около 800 000 човека в България се занимават по един или друг начин със земеделие, процентът е убийствено голям и засяга много хора. В нашата програма, в нашите компетенции има всичко на практика. Програмата е и регионално развитие, програмата е и социална политика, тя е и програма за младежите, тя има всичко в нея, тя съдържа в себе си част от програмата „Транспорт”, част от програмата „Регионално развитие”.

  Илиана Беновска: И инфраструктура също.

  Явор Гечев: Да, и „Конкурентноспособност”, тя съдържа всичко в нея, затова е много сложна. Ние трябва да сме с такова усещане, когато взимаме управленските решения, защото всяко управленско решение не е ли хубаво, някак си не става. И да ви дам един пример, в земеделието проблемът е, че нещата стават по – бавно. Защото едно стадо животни се прави за много дълго време, или една оранжерия, или едно трайно насаждение, което започва да плододава четвъртата или петата година. Тоест тук нещата стават по – бавно и затова всяка грешка струва много скъпо на държавата, защото, когато се види, че е грешка, вече е доста късно. А земеделието е гръбнака на всички малки общини, ако няма там бизнес, проблемът в държавата е огромен. А и някак си исторически е доказано, че винаги по време на криза, земеделието е бил един от факторите, който изкарва държавата.

  Не казвам, че сме 100% земеделска държава, но без земеделие просто няма да стане, пък и всеки в крайна сметка консумира храна. Що се отнася до бизнеса, аз мисля, че има реален диалог с бизнеса, с браншовите организации. Опитваме се така да балансираме нещата, че да има достатъчно средства за всеки подотрасъл. Опитваме се обаче и да помагаме на малките. В новата програма има така наречената тематична подпрограма, над 80 милиона евро само за малки земеделски производители, които по много лесен начин, с няколко листа буквално, ще разработваме тепърва типови проекти. Съвсем типови проекти, които много лесно да могат да бъдат адаптирани, за да могат и те да имат лесен достъп до средства. Но не да ги финансираме просто защото са малки, а за да могат да станат малко по – големи, да са пазарно устойчиви.

  Илиана Беновска: Тоест можем ли да кажем дръзко, ако не звучи съвсем опростенчески, че Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 е едно успешно съчетание между политическата и икономическата отговорност?

  Явор Гечев: Това е идеята. Вижте, когато се говори за замеделие, всички казват – ние трябва да имаме стратегия за земеделието, да, прави са, но тогава започва да се прави един голям документ, който в себе си включва как се гледа царевицата, как се гледа слънчогледа, как се гледат лозята, според мен това трябва да е макроикономическа рамка, това, което искаме да постигнем, структурата на бизнеса в България, къде има повече нужда от финансиране, зеленчуците наистина, всички знаят, че в България няма достатъчно зеленчуци като ресурс, като базов ресурс, който да се продава, но не взимаме мерки.

  Говорим за поземлена реформа, с която тепърва ще започнем да се занимаваме. Наистина е сложно да се управлява една държава, особено един сектор като земеделието. Вижте, всичко няма да е свършено дори и да изкараме целия мандат, ще остане още работа, но въпросът е философията да остане и тя да продължи устойчиво да се прилага. А философията е на базата на силните страни, които има държавата. Това е една формула, която трудно се изпълнява.

  Текст под снимка:

  Явор Гечев: В новата програма има така наречената тематична подпрограма, над 80 милиона евро само за малки земеделски производители, които по много лесен начин, с няколко листа буквално, ще разработваме тепърва типови проекти. Съвсем типови проекти, които много лесно да могат да бъдат адаптирани, за да могат и те да имат лесен достъп до средства. Но не да ги финансираме просто защото са малки, а за да могат да станат малко по – големи, да са пазарно устойчиви.

  Снимка: www.cross.bg

 • Информация за схемите за директни плащания и национални доплащания, които ще се прилагат през 2014 г. (more…)

 • Вместо до 19-ти февруари ще може да се кандидатствува до 28-ми февруари 2014 г.   Министерството на земеделието и храните (МЗХ) удължава срока за кандидатстване по държавната помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство, чрез използване на система от ваучери за гориво“, от 19 до 28 февруари 2014 година.   Съобщението е на пресцентъра на Министерство на земеделието и храните. Помощта е в размер на 84 милиона лева и ще се предоставя под формата на намалена акцизна ставка чрез система от ваучери за компенсиране на част от разходите на земеделските производители за газьол, използван в първичното производство на земеделска продукция.   Държавната помощ бе одобрена от Европейската комисия през месец декември 2013 г. и бе въведена в действие в началото на тази година, когато започна приемът на първоначалните декларации. Срокът за кандидатстване продължи един месец – от 2 януари до 3 февруари 2014 г. Общо подадените декларации са 18 хиляди броя за близо 30 милиона декара и 17 милиона животни.
 •   Димитър Греков: Първата мярка от новата Програма за развитие на селските райони през май, ще бъде за младите фермери.     Илиана Беновска от Радио К2 разговаря с проф. д.с.н. Димитър Греков, министър на земеделието и храните: (more…)
 • Перилис Трейдинг ЕООД: Всички машини, които сме закупили със средства от ОП „Конкурентоспособност“ са произведени специално за нас в България   Клара Маринова от Радио К2 разговаря с Иван Радев, управител на фирма „Перилис Трейдинг“ ЕООД – Варна, за производство и търговия с хотелски аксесоари и козметика, миещи и почистващи препарати (more…)
 • Започваме представянето на поредица от предприятия, спечелили и осъществили проекти в рамките на ОП „Конкурентоспособност“. В случая става дума за „Хром“ АД от град Силистра, които успяват да ликвидират брака в производствения процес с осъщественото технологично обновление. Смятаме, че тази информация ще бъде полезна за всеки, който се е замислил, дали пък да не кандидатствува с прокет по ОП „Конкурентоспособност“. (more…)
 • Номиналният размер на брутния външен дълг отчете ново понижение през месец октомври, достигайки 36,686 милиарда евро, са показали предварителните данни на БНБ за периода. Така, позицията по брутния външен дълг се е подобрила до 91,1% от БВП, което е и най-ниската стойност за 2013 г. Тя се съпоставя благоприятно с нивото от 93,8% преди година. (more…)
 • Националният статистически институт (НСИ) отчете пети пореден ръст на месечна база в обемите на осъщественатаслед като излязоха предварителните данни за месец октомври. Повишението в общия индикатор е от 0,6%, спрямо нивото, достигнато през септември. Това изведе показателя до ръст от 5,7% на годишна база. Това поредно повишение идва след поредица от стабилни резултати от месец февруари 2013 г. насам. Това доведе до усреднен ръст от 0,65% за десетмесечието спрямо същия период на 2012 г. (more…)
 • Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи, борса за сътрудничество в гр. Цюрих и посещение на специализирана изложба „Baumaschinen Messe Bern“, Щвейцария. Това ще стане в периода 17 март 2014 г. - 21 март 2014 г. (more…)
 • На пресконференция преди официалната церемония за връчване на годишните награди „Конкурентна България” 2013 за най–успешен проект по ОП „Конкурентноспособност” за 2013 година, Юнал Тасим, заместник министър на икономиката и енергетиката, и Ели Милушева, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма, коментираха перспективите й. (more…)
 • Министерството на земеделието и храните е започнало консултации с браншовите асоциации на земеделските производители във връзка с предложенията за промени в закона за защита на конкуренцията. Според МЗХ, най-краткият път към урегулиране на взаимоотношенията между земеделските производители и търговските вериги, минава през промяна в Закона за защита на конкуренцията. (more…)
 • Със заповед № РД09-785 от 12.11.2013 г. на министъра на земеделието и храните е утвърден съставът на Консултативния съвет по зеленчукопроизводство. На 10 декември 2013 г., вторник в зала „Голям колегиум“ на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) се проведе първото заседание на Консултативния съвет по зеленчукопроизводство. (more…)
 • Предлагаме на членовете на ССИ, както и на всички други посетители на сайта на Съюза за стопанска инициатива, интервюто на Илиана Беновска от Радио К2 със С.Г. от компанията „Р.“ ООД. Интервюто е излъчено в предаването „Пари за вашия бизнес”, съвместна рубрика на „Радио К2” и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

  Препоръчваме този текст, защото в него се дава информация за конкретен проект, спечелил финансиране по ОП „Конкурентоспособност“, която със сигурност е една от успешните оперативни програми в България.

  (more…)
 • Дефлацията е продължила да се задълбочава през септември

  Общият индекс на потребителските цени (ИПЦ) е отчел нова най-ниска стойност на изменение на годишна база през септември, достигайки понижение от 1,6% на годишна база. Историческите редове на НСИ показват, че има само един месец с по-ниска стойност в периода след януари 1992 г. Това е месец април 1999 г., когато инфлацията е спаднала с 2,2%. (more…)

 • „Уникредит Булбанк“: Икономиката е избягнала влизането в техническа рецесия

  Макроикономическите анализатори на „Уникредит Булбанк“ обръщат внимание на факта, че трети пореден месец реализираните обеми в сектор търговия на дребно се увеличават. От банката се позовават на предварителните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ) за месец август. (more…)

 • Земеделските производители ще си получат обратно акциз върху горивата на стойност 84 милиона лева. Това е една от мерките за подпомагане на земеделските производители според министъра на земеделието и храните – проф. Димитър Греков. В предаването „Под лупа“ по телевизия „Европа“, министърът на земеделието и храните заяви дословно: (more…)

 • „Една посока – много възможности“ е мотото, което ще отличава европейското финансиране в България в следващия програмен период 2014-2020 г. Автор на слогана и логото към него е Тахсин Тасим от София. На церемония в хотел „България“ възпитаникът на Националната художествена академия получи своята награда от вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова, под чийто патронаж беше проведен конкурсът. (more…)

 • Продължава оживлението около проблемите на корпоративната социална отговорност. След обявеният систематичен преглед на стандарта ISO 26000, за който писахме на 31 октомври 2013 г. (Виж), на 07 ноември 2013 г. работодателите ще разискват темата „Корпоративна социална отговорност за конкурентоспособното предприятие“ в столицата на Латвия – Рига. (more…)

 • На 22.10.2013 г., „Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“” в Министерство на икономиката и енергетиката - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013“, ОБЯВЯВИ процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 Технологична модернизация в малки и средни предприятия. (more…)
 • Стандартът ISO 26000, отнасящ се до проблемите на социалната отговорност, излезе на сцената през месец ноември 2010 г. Международната организация на работодателите (IOE) винаги е подчертавала, че този стандарт е „guidance standard” и се отнася до всички видове организация. Това не е „management standard” и той не трябва да бъде използуван за сертификационни нужди. (more…)

 • След провеждането на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), вече са оповестени първите сметки за цената на увеличението на минималната заплата в страната, както и за чия сметка ще стане това.

  Ето оценката на министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов, цитиран от вестник „Сега“: (more…)

 • На 26 ноември в Букурещ, около 1000 представители на бизнеса на частния, публичния и държавния сектор ще бъдат представени по време на събитието. Участниците ще представят Китай и страните от Централна-Източна Европа: Румъния, България, Полша, Унгария, Словакия, Чехия, Словения, Сърбия и Черна гора, Хърватска, Босна и Херцеговина, Гърция, Турция, Република Молдова, Украйна. (more…)

 • Българската асоциация по рециклиране настоява за промени в Закона за ДДС, заради леярните

  От Българската асоциация по рециклиране (БАР) заявиха, че съществува законов пропуск, който позволява на голяма част от леярните за черни и цветни метали да работят на ръба на закона и да източват ДДС, предаде КРОСС. (more…)

 • Заместник министър-председател по икономическото развитие, заяви че правителството подготвя рамка и държавна политика, която ще направи бизнеса по-ефективен и по-активен, най-вече чрез насърчавана на износа.

  На 26 октомври 2013 г., в интервю за „Радио К2“, Даниела Бобева, заместник министър-председател, отговаряща за икономическото развитие заяви, че „Бюджет 2014 е реалистичен и възможен“. Пред Илиана Беновска, Даниела Бобева сподели: (more…)

 • Очаква се стандартът да бъде публикуван през октомври 2016 г.

  Нов ISO стандарт за безопасност и здраве при работа е изработен от проектен комитет с намерението да бъде публикуван официално през месец октомври 2016 г. Проектният комитет РС 283, който е отговорен за разработката е провел среща в Лондон в периода 20 – 25 октомври 2013 г., на която е бил завършен първия работен проект на стандарта. (more…)

 • Конференцията „Пътят към растежа: за дружелюбна към бизнеса публична администрация“ ще се проведе на 29 октомври 2013 г. в присъствието на Жозе Барозу

  Вицепрезидентът на Европейската комисия Антонио Таяни ще бъде домакин на конференция на високо равнище в Брюксел. На 29 октомври 2013 г., на най-високо равнище ще бъде обсъдeна важността на ефикасната, ефективна и прозрачна публична администрация и нейното отражение върху конкурентоспособността на страните – членки на ЕС. Резултатите от конференцията ще се използуват за оформянето на бъдещата политика на Европейския съюз, като част от стратегията ЕС 2020. (more…)

 • Народното събрание прие предложените от МС промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Разширява се обхвата на общините, в които може да се преотстъпва корпоративен данък.

  Предвижда се община с висока безработица да е такава с над 25 на сто по-висока от средната за страната. Досегашният режим обхващаше общини, в които безработицата е над 35 на сто по-висока от средната за страната за предходната година. (more…)

 • Московски търговци търсят съдействието на българските браншови асоциации, за да информират производителите ни за изискванията на руските потребители

  Неотдавна в Асоциация „Български пипер“ бе получено писмо от руски бизнесмен, захванал се с нелеката, но може би благодарна задача да търгува с български сушени плодове и зеленчуци. Темата за връщането на българските стоки на руския пазар е любимо занимание на политиците. (more…)

 • Затворените онлайн магазини за евтини маркови дрехи, обувки и стоки за дома са новият хит за е-търговците в България

  Вие сте специални. Затова ще ви дадем правото да се регистрирате в нашия затворен онлайн клуб, където ексклузивно ще получавате оферти за маркови стоки, при това на ниски цени. (more…)

 • Ще връщат акциз на земеделските производители.

  Европейската комисия е одобрила отпускането на националните доплащания за 2013 г. за Р. България. (more…)

 • Международната конференция по трудова статистика, която се провежда в Международната организация по труда (МОТ) приблизително всеки пет години, събра миналата седмица в Женева представители на работодателите, работниците и на правителствата за своята 19-та сесия. (more…)

 • Автор: Теодор Дечев

  Призивът на Асоциация „Български пипер“. Асоциация „Български пипер“ призова членовете си и производителите на пипер да учредят организация на производителите. (more…)

 • В Западните Родопи търсят нов бизнес модел за семейното хотелиерство в посока на социалните услуги Автор: Теодор Дечев Луксозен семеен хотел загърбва изключително атрактивните си досегашни предложения към любителите на ловния туризъм и въдичарството. (more…)

Как да стана член?

Спести време

Научи повече

Попълни формата

Добре дошъл

This is also available in: English