‘Новини ССИ’

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Новини ССИ, Пресцентър, ССИ в медиите

Съюзът за стопанска инициатива вече 30 години представлява интересите на микро, малките и средни предприятия - гръбнакът на българската икономика, формиращ 62% от БВП и осигуряващ 65%  от работните места в страната.

Като техен представител  разбираме тревогите им, свързани с възможността за повишаване цената на най-масовата и социална застраховка, а именно “Гражданска отговорност“.

С отговорност към поетите ангажименти към нашите членове и във връзка с назряващото гражданско недоволство по повод поскъпването на застраховка „Гражданска отговорност“, считаме за необходимо да предупредим обществото за предстоящата опасност в случай, че не се вземат незабавни мерки.

В качеството си на национално отговорна работодателска организация, със загриженост за последствията и проблемите, които биха възникнали, от две години алармираме и предупреждаваме своевременно и изпреварващо компетентните органи. Активно участваме в общественото обсъждане на промените и сме предоставили информация и предложения за съвременни правила и механизми, които да предотвратят порочните практики, чрез които група адвокатски кантори и „загрижени“ асоциации задържат голяма част от получените обезщетения без знанието на техните клиенти, които получават незначителна част от тях.

Поскъпването ще доведе до финансови сътресения в малкия и среден бизнес, а липсата на регламент за определяне на обезщетения за неимуществени вреди, ще създадат несигурност в стопанския оборот.

Ние считаме, че предложените промени в Кодекса за застраховане ще доведат до най-разумното решение, а именно - създаване на Методика за оценка на щетите и загубите, които търпят българските домакинства и бизнеса при настъпване на произшествие на пътя.

Тази Методика изисква време за създаване и прецизиране. В тази връзка, приемаме въвеждането на лимити за неимуществени вреди като наложителна временна мярка за стабилизиране на сектора до въвеждането на Методиката.

Мерките, предложени в законопроекта, целят единствено да защитят застрахованите граждани от последици като тази с фалита на ЗК “Олимпик“.

Ето защо, като национално отговорна представителна работодателска организация, изразяваме своята подкрепа за внесеното предложение и настояваме за вземането на незабавни мерки за предотвратяване на настъпващата криза. Всяко забавяне ще се отрази пряко върху цената на тази социална застраховка.

Изправени сме пред отговорен избор - или защитата на 3 000 000 граждани от заплахата на непосилна цена на „Гражданска отговорност“, или заинтересовани адвокатски кантори да търгуват с кръвта на пострадалите при автомобилни катастрофи български граждани и ограбването на техните близки.

ССИ се отнася с уважение и разбиране към изложените в предложението на КТ „Подкрепа“ аргументи, свързани с особеностите на нощния труд и неговото отражение върху здравето и работоспособността на работниците и служителите, които го полагат. Споделяме и мнението, че минималния размер на възнаграждението за нощен труд, регламентирано през 2007 година (0,25 лева за 1 отработен час през нощта) се нуждае от актуализация. В Годишния доклад за колективните трудови договори и колективните трудове спорове, изготвен от Националния институт за помирение и арбитраж през юни 2018 г. (с. 81 – 82)   са посочени договорени в колективни трудови договори на равнище предприятие размери на допълнителното възнаграждение за нощен труд, които са по-високи от нормативно определения минимален размер – договорения среден размер е 0,74 лева за 1 отработен час през нощта.

ССИ неведнъж е изразявал мнение, че Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се нуждае от цялостен преглед, включително и по отношение на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, чийто задължителен характер трябва да бъде премахнат. Поради това сме склонни да обсъждаме предложението на КТ „Подкрепа“, но в контекста на цялостен преглед на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, включително и за отмяна на задължителния характер на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

ССИ изразява и своето принципно становище, че размерите на допълнителните възнаграждения не трябва да се обвързват пряко с размера на минималната работна заплата (месечна или часова), установена с нормативен акт. Освен това, през този период на годината повечето работодатели са изготвили бюджетите си за разходите за персонал през 2019 г. и всяко решение, което може да наложи промяна в тези бюджети е крайно неуместно.

Докладът е публично достъпен в Интернет на адрес: http://www.nipa.bg/?q=bg/node/909

   
На 9 октомври 2018 г. в гр. Будва, Министерството на труда и социалната политика на Черна гора, съвместно с фондация „Фридрих Еберт“, организира 7-ма Кръгла маса „Социален диалог в Югоизточна Европа“. Темата на конференцията бе „Нови форми на заетост и въздействие на глобализацията и дигитализацията върху този феномен“. Участие взеха представители на министерствата на труда и социалната политика на някои от представените във форума страни от Западните Балкани, както и лидери на национални синдикални организации и национално представени работодателски организации от 8 страни: Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Румъния, Словения, Сърбия и Черна гора. Новите форми на заетост, понастоящем в процес на развитие, бяха разгледани през призмата на необходимите умения, включително дигитални, и на новите политики и променящите се роли и отговорности в условията на нарастваща глобализация, трудова миграция, застаряващо общество и изменение на климата. Страните споделиха своя национален опит и изтъкнаха единодушно нуждата от устойчиви решения за справяне с новите предизвикателства на пазара на труда, които оказват значително въздействие върху социалната среда като цяло и по-специално върху нашия професионален живот. В своето изложение, представителят на Съюза за стопанска инициатива изрази позицията на организацията по горещите теми. LL               SS+VV (2)  
Съюзът за стопанска инициатива приветства усилията на Министерство на социалната политика, в лицето на министър Бисер Петков, да работи за предоставяне на необходимата социално- икономическа подкрепа от държавата, за да могат хората с увреждания да бъдат максимално приобщени в обществото. Факт е, че действащата нормативна уредба е изчерпала своя потенциал и в недостатъчна степен урежда областите и средствата за осигуряване на социална подкрепа за постигане на независим живот и пълноценна интеграция. В тази връзка, предложеният проект на Закон за хората с увреждания е стъпка напред, но за съжаление, той не предлага решения на съществените проблеми, които сериозно засягат правата и интересите на всички хора с увреждания. Създаването на Специализиран орган „за реализиране и координиране на политиката за правата на хората с увреждания“ (чл. 11 (1), в сила от 01.01.2021 г.) води до наличие на две сходни структури с общи цели и донякъде общи дейности по отношение на една и съща целева група, т. е дублира в известен смисъл дейността на Агенцията за хората с увреждания. Изпълнението на всички политики за социално включване на хората с увреждания следва да бъдат възложени на Агенцията за хората с увреждания, а политиките за преодоляване на бедността да са в ресора на Агенцията за социално подпомагане. Подкрепата за социално включване не може и не трябва да зависи от доходите на лицето, а от наличието на увреждане и конкретни потребности за компенсиране на дефицита. Координационният механизъм от своя страна предполага комуникация между различните държавни органи и структури по компетентност и участие в политики, за да се гарантира достъпа на хора с увреждания до публичния ресурс. Координационният механизъм не изисква създаване на отделна структура или звено, а набор от правила за комуникация и консултиране. Предложените мерки за социално приобщаване и гарантиране на заетостта на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, свързани с определяне на квоти на работна сила, са неприемливи за малките и средни предприятия. Вмененото с чл. 41 (2) задължение на работодателите да назначават хора с увреждания е порочно и преднамерено натоварва малките и средни предприятия, защото не отчита секторни, регионални  и др. обективни фактори, възпрепятстващи изпълнение на задължението за назначаване на хора с увреждания. Санкциите, заложени в чл. 102 (1), налагащи ежемесечна компенсационна вноска в размер на 30% от минималната работна заплата за работодател, който не е назначил човек с трайно увреждане, не допринасят за преодоляване на проблема със заетостта на хората с увреждания. Желанието на работодателя да наеме определен човек в условията на остър недостиг на работна сила, се определя от професионалните знания и умения и лични качества. Затова тези санкции могат да се разглеждат единствено като  форма на допълнителна тежест на работодателите и ще допринесат за спад на чуждестранните и местни инвестиции и неконкурентноспособност на бизнес средата в България. Възможностите за наемане на хора с увреждания се възпрепятстват и от обстоятелства извън сферата на отговорносите на работодателите. Като основно препятствие за хората с увреждания се идентифицира липсата на достъпна публична среда, която не позволява човека с увреждане да достигне безпроблемно до работното си място. Достъпната обществена среда е една от най- важните области на подкрепа, която не е залегнала в чл. 5 (1) на Законопроекта, затова пък образованието е припознато и като област на подкрепа и като средство за оказване на подкрепа (чл. 5 (2))? Въведеният нов финансов инструмент в политиката за хората с увреждания, а именно – Специализиран фонд „Заетост на хора с увреждания“ към Министъра на труда и социалната политика, поставя основателни въпроси относно целите и допустимите разходи, които ще се покриват. Очевидно е, че средствата по него ще постъпват от работодателите, които обаче нямат определящ глас при тяхното управление. В чл. 49 на предложения Законопроект е посочено, че в Управителния съвет на Фонда, съвместно с Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта и Агенцията за хората с увреждания ще бъде включен и представител на национално представените работодателски организации. Предвид фактът, че към днешна дата национално представените работодателски организации са пет, а мандатът на Управителния съвет четири години, е изключена възможността да бъдат представени справедливо, т. е дори да се приложи правилото за едногодишен мандат на ротационен принцип, пак една от национално представените работодателски организации ще е лишена от участие! Въз основа на гореизложените съображения, становището на Съюза за стопанска инициатива е, че дебатът по предложения Проект на Закон за хората с увреждания следва да продължи за прецизиране на текстовете и отчитане на интересите на всички засегнати от предлаганите промени страни. Считаме, че засиленият социален диалог и комуникация между представителите на държавните институции и всички заинтерсовани страни са предпоставка за постигане на промяна в модела на социалната подкрепа и разширяване на средствата за социално приобщаване, и изразяваме своята ангажираност и готовност за включване в дискусии по темата за хората с увреждания.
Уважаеми дами и господа, Министерство на труда и социалната политика обявява конкурс за Национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика). Основна цел на Наградата е насърчаване развитието на социални иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество и повишаване видимостта и ролята на социалните предприятия. С нея ще бъдат удостоявани социални предприятия, кооперации, образователни и научни институции и организации, които допринасят за развитието на социалната икономика в Република България  чрез социални иновации. За да кандидатствате в конкурса е необходимо да попълните формуляр, който може да бъде намерен на интернет страницата по социална икономика - http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119 и декларация, свободен текст за оригиналност на идеята. До участие се допускат физически лица, граждани на Р България  и юридически лица, регистрирани в Р България. Предложенията се подават на следния електронен адрес: si_nagrada@mlsp.government.bg Крайният срок за кандидатстване e 12.10.2018 г. 17.30 ч.
Уважаеми работодатели, В началото на месец август 2018 г. Агенцията по заетостта започна второто за тази година проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила. То се провежда съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта два пъти в годината със съдействието на Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те административни области в страната и има за цел да се получи информация за търсените от работодателите през следващите 12 месеца професии, компетентности и умения на работната сила. Работодателите могат да посочат и очакванията си за необходимите след 3 години кадри, професионални направления или области на висшето и средното образование. Проучването се провежда по електронен път чрез попълване на on-line анкетен формуляр, който е достъпен и може да бъде попълнен на сайта на Агенция по заетостта www.az.government.bg, в рубриката „Проучване за потребностите от работа сила” или на посочената по- долу връзка: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevbw8LEI_gW_VBcJILMSqNlvjqOXVg1-zpJkPOrQx8FzIZQg/viewform Крайният срок за попълване на анкетния формуляр е 17-ти септември 2018 г. За Ваше улеснение можете да се запознаете предварително с въпросите и да разгледате анкетата тук, след което да я попълните on-line. Моля за Вашето съдействие и участие в проучването с оглед получаването на полезна информация за всички участници в трудовия пазар, както и насоки за развитието на работната сила. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените по- долу данни за контакт: E-Mail: office@ssibg.org Teл: 02 970 48 40
 Днес, Центърът за професионално обучение към Съюз за стопанска инициатива, проведе практически семинар във връзка с Новата правна уредба за Защита на личните данни, влизаща в сила от 25 май 2018г. Главен лектор беше г-н Бойко Вучев - Изп. Директор на "Такси-С-Експрес" АД. Присъстващите се запознаха със задължителните изисквания, които всяка компания трябва да изпълни. Втората част на обучението премина като открита дискусия, като на нея бяха обсъдени конкретни въпроси, касаещи спецификата на бизнеса на присъстващите фирми и организации.   32740260_1905304726166728_4972636848099688448_n                   32836644_1905304192833448_5515878412075401216_n
IANMSP Бюрото за панаири към Министерство на търговията на Китай съвместно с Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, организират участието на български фирми на изложението CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE), което ще се проведе от 05 до 10 ноември 2018 год. в гр. Шанхай, Китай. Обхватът на изложбата е :
 1. Високотехнологичено индустриално оборудване;
 2. Потребителска електроника и уреди;
 3. Автомобили;
 4. Облекло, аксесоари, потребителски стоки;
 5. Храни и селскостопански продукти;
 6. Медицинска техника и здравеопазване;
 7. Развиващи се технологии;
 8. Аутсорсинг на услуги;
 9. Креативен дизайн;
 10. Култура и образование;
 11. Туризъм;
 12. Логистично обслужване;
 13. Правни, четоводни и консултантски услуги.
Агенцията поема изцяло разходите за : -          Наем на изложбена площ; -          Проектиране и изграждане на щанд; -          Наемане на оборудване и обзавеждане; -          Регистрация на изложителите и медийни такси; -          Услуги и консумативи, вкл. почистване и интернет. Фирмите участниц;и поемат всички други разходи : -          Транспорт и обработка на експонати и др. Изложбени компоненти; -          Командироване и пребиваване на представител на предприятието (пътни, дневни и квартирни разходи); -          Заявени допълнителни услуги; -          Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата; -          Застраховка на представителите на предприятието; -          Актуално удостоверение от ТР на български и английски език и разрешителни, съобразно законовите изисквания на РБългария за съответния сектор; -          Сертификат за произход на стоките, издаден от БТПП и декларации, че същите са проведени в регион извън митническия районна КНР (вкл. Хонг конг, Макао и Тайван) и не са включени в забранителене режим. За допълнителна информация можете да се обръщате към : Г-жа Мирела Тасева – главен експерт в ИАНМСП – тел. : 02 940 7983, e-mail : m.tasseva@sme.government.bg Г-жа Магдалена Маджурова – тел. : 02 940 7970, m.madzhurova@sme.government.bg
logoИзпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", в сътрудничество с Инспекция по труда на Кралство Норвегия и с финансовата помощ на Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизам 2009-2014, разработи видеоклип за повишаване на информираността на българските граждани, търсещи работа и наети работници в Норвегия. Филмът можете да гледате тук : https://www.youtube.com/watch?v=3N9GYmutOB8&feature=youtu.be
В приложената по-долу връзка, всички заинтересовани могат да открият информация за основните изложения и панаири, организирани от Техеранския международен панаир през  календарната 2018-2019 година. Информацията ни е предоставена от г-н Ангел Хаджийски, Отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия", Министерство на икономиката. 7_2_Tehran International Fairground_Expo 2018-19