‘Новини ССИ’

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Новини ССИ, Пресцентър, ССИ в медиите

Димитър Димитров - Изпълнителен директо на Камарата на автомобилните превозвачи пред Агенция ПИК за мерките срещу пакет "Мобилност" Пълното интервю можете да намерите ТУК   

Oт днес в дирекции „Бюро по труда“ в цялата страна стартира прием на заявки за подбор на безработни лица - кандидати за обучения по Националния план за действие по заетостта през 2019 г.

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов подписа договори със социалните партньори за реализацията на седем проекти по Националния план за действие по заетостта през 2019 г.:

 • ПРОЕКТ „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” на Асоциация на индустриалния капитал в България;
 • ПРОЕКТ „ТРУДОВА АКТИВНОСТ” на Българска стопанска камара;
 • ПРОЕКТ „КАТАЛОЗИ” на Българска търговско - промишлена палата;
 • ПРОЕКТ „НОВО НАЧАЛО ЗА РАБОТА” на Конфедерация на работодателите и индустралците в България;
 • ПРОЕКТ „Успешни ЗАЕДНО - За Едно Достойно Ново Образование” на Съюз за стопанска инициатива;
 • ПРОЕКТ „НИЕ СЪЩО МОЖЕМ 2” на Конфедерация на независимите синдикати в България;
 • ПРОЕКТ „ХОРИЗОНТИ 4” на Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА”.

Проектите ще дадат възможност на 8 292 безработни лица да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключова компетентност, като най- малко 40 % от обучаващите се лица ще бъдат включени в заетост след приключване на обучението. Обученията са насочени към кандидати от най- уязвимите групи на пазара на труда: продължително безработни лица, безработни лица до 29 г. или над 50-годишна възраст, лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч. с ниско образование, както и към обезкуражени лица и др.

ПРОЕКТ „Успешни ЗАЕДНО - За Едно Достойно Ново Образование” на ССИ има за цел да  повиши компетентността и професионалната пригодност на безработни лица, които чрез изпреварващо обучение да бъдат обучени с оглед обезпечаване на работните места от професионалните направления с недостиг на кадри.

Предвидено е включване на 1 138 безработни лица в обучения за „Умение за учене” и „Инициативност и предприемачество”. Ще бъде предоставена възможност безработните лица да преминат и професионално обучение по една от предвидените общо 22 професии - строител- монтажник, шивач, работник в озеленяването, социален асистент, хлебар-сладкар, администратор в хотелиерството, камериер, готвач, сервитьор, аниматор в туризма, маникюрист-педикюрист и други, като най- малко 643 от обучените лица ще бъдат устроени на подходящи работни места, съобразно придобитите квалификация и умения.

Детайлна информация за всеки проект и предлаганите по него възможности за обучение и заетост може да бъде намерена на официалната електронна страница на Агенция по заетостта и на място в дирекции „Бюро по труда“ в цялата страна, където ще бъдат предоставяни специализирани услуги за консултиране и мотивиране на безработните лица за активно включване в предвидените обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, търсени на пазара на труда.

Част от успешно завършилите професионално обучение ще бъдат наети за период не по-малък от 3 месеца на първичния пазар на труда или на субсидирани работни места, като финансирането ще бъде споделено между държавата и работодателите.

 

Насърчаване на инвестициите, провеждане на отговорни фискални политики и изпълнението на добре планирани реформи са основните послания в годишната оценка на Европейската комисия за икономическото и социалното положение в държавите членки, която включва годишния доклад за България.

България остава в категорията държави-членки, които изпитват макроикономически дисбаланси. Отбелязват се направените стъпки с цел увеличаване стабилността на финансовия сектор, както и намаляващите външна и корпоративна задлъжнялост. Едновременно с това се посочват някои оставащи слабости в управлението, качеството на активите и надзорът на финансовия сектор, заедно с нови предизвикателства в застрахователния сектор.

Настоящият преглед на специфичните за отделните държави предизвикателства се извършва в момент, в който се очаква растежът на европейската икономика през 2019 г. да продължи за седма поредна година, но с по-умерено темпо. Заетостта е на рекордно високо равнище, а безработицата е на рекордно ниско равнище.

Като цяло държавите членки са постигнали известен или по-голям напредък в изпълнението на повече от две трети от препоръките, издадени след въвеждането на Европейския семестър през 2011 г. Държавите членки са постигнали най-голям напредък по отношение на препоръките в областта на финансовите услуги, което показва приоритета, който беше даден на стабилизирането и стабилността на финансовия сектор в периода след финансовата криза. Стабилен напредък бе постигнат и във връзка с реформите за улесняване на създаването на работни места на постоянни договори и за преодоляване на сегментацията на пазара на труда.

Един от начините, които използва Комисията през последните години, за да помогне на държавите членки да увеличат усилията си за реформи, е чрез нейната Програма за подкрепа на структурните реформи (ППСР), чиято цел е да осигурява техническа подкрепа за всички държави - членки на ЕС, по тяхно искане, за да им се помогне да разработват и провеждат стимулиращи растежа реформи. Това включва и реформите, посочени в специфичните за всяка държава препоръки.

 

Европейската комисия предприе интензивна кампания за разясняване на митническите правила и изискванията за косвено данъчно облагане (например ДДС), които ще се прилагат, в случай, че на 30 март Обединеното кралство прекрати членството си в ЕС без споразумение.

Тази осведомителна кампания е част от подготовката на Комисията за т. нар. „Брексит без сделка“ и се провежда в контекста на заключенията, приети на заседанието на Европейския съвет (формат „ член 50“) от декември 2018 г., в които се призовава за активизиране на работата по подготовката за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС при всички възможни сценарии.

Кампанията ще информира предприятията, които възнамеряват да търгуват с Обединеното кралство и след 30 март, за необходимите стъпки, осигуряващи възможно най-безпроблемен преход към новите условия. Подготвителните действия от страна на ЕС са от първостепенно значение за избягване на сериозните негативни последици за европейския бизнес.

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Тъй като с наближаването на 29 март нараства и рискът от Брексит без сделка, Европейската комисия и националните митнически органи усилено работят по евентуалното въвеждане на проверки и контрол върху стоковия обмен между ЕС и Обединеното кралство. Тази ключова мярка ще осигури защита за европейските потребители и за вътрешния пазар. Нейният успех зависи до голяма степен от това европейските предприятия, търгуващи с Обединеното кралство, да са наясно с митническите правила, които ще се прилагат от момента, в който държавата напусне ЕС без споразумение. Времето напредва и осигуряването на необходимата информация е наш приоритет“.

Новата кампания има за цел да повиши осведомеността сред бизнес средите в ЕС, и по-конкретно сред малките и средните предприятия. За да се подготвят за Брексит без сделка и да продължат търговските си отношения с Обединеното кралство, европейските предприятия трябва да предприемат следните действия:

 • да преценят дали разполагат с необходимия човешки и технически капацитет във връзка с митническите процедури и правила (като например преференциалните правила за произход);
 • да се снабдят с нужните митнически разрешения и регистрации, които ще улеснят търговската им дейност, в случай че Обединеното кралство остане част от тяхната верига на

доставките;

 • да се свържат със своите национални митнически органи, за да се информират за необходимите допълнителни мерки.

От днес предприятията разполагат с набор от материали, включително списък с 5 основни изисквания, с които трябва да се съобразят. Материалите са достъпни на всички езици на ЕС.

Въпреки че негативното въздействие от евентуалното оттегляне на Обединеното кралство без споразумение не може напълно да бъде смекчено, кампанията има за цел да подкрепи усилията на 27-те държави - членки на ЕС, насочени към информиране на засегнатите предприятия.

С подкрепата на Комисията в държавите членки вече се провежда подготвителна работа, чиято цел е да се гарантира готовността на митническата инфраструктура и логистиката по места, в случай че Обединеното кралство се оттегли без споразумение.

Макар че ратифицирането на споразумението за оттегляне продължава да бъде цел и приоритет на Комисията, то е съпроводено с известна несигурност. Предвид риска от Брексит без сделка, от декември 2017 г. Комисията провежда интензивна подготвителна дейност. Тя системно призовава европейските граждани, предприятията и държавите членки да се подготвят за всички възможни сценарии, да анализират съответните рискове и да планират действия за смекчаването им.

Както бе подчертано в първото съобщение на Комисията относно готовността за Брексит от 19 юли 2018 г., решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз - независимо от сценария - ще предизвика значителни сътресения.

Заинтересованите страни, националните органи и службите на ЕС трябва да се подготвят за два основни варианта:

 • ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., правото на ЕС ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия на 1

януари 2021 г., т.е. след преходен период от 21 месеца. Споразумението за оттегляне включва възможността за еднократно удължаване на преходния период с до една или две години;

 • ако споразумението за оттегляне не бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., преходен период няма да има и правото на ЕС ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия от 30 март 2019 г. Този вариант е известен като „сценарий без споразумение“ или „сценарий за рязко отделяне“.
 • В отговор на призивите на Европейския съвет (формат „член 50“) от ноември и декември 2018 г. за ускоряване на подготвителната дейност на всички равнища, на 19 декември 2018 г. Комисията прие план за извънредни действия и няколко законодателни мерки, включително в митническата област. Те бяха предхождани от съобщения на Комисията, публикувани през юли и ноември 2018 г.

Ако Обединеното кралство се оттегли от ЕС без споразумение, по отношение на вноса и износа на стоки към и от британския пазар ще се прилагат правилата за т. нар. „трети държави“, съгласно които съответните стоки ще бъдат обект на митнически формалности и контрол. Вносът от Обединеното кралство ще бъде облаган с мита, ДДС и акцизи, докато износът към тази държава ще бъде освободен от ДДС.

Комисията публикува поредица от известия, достъпни на всички езици на ЕС, чиято цел е предприятията и пътниците да бъдат подробно информирани за начините, по които ще се окажат засегнати в случай на Брексит без сделка - по-специално във връзка с митническите процедури, косвеното данъчно облагане (например ДДС), акцизите, преференциалните правила за произход, разрешенията за внос и износ.

Освен мерките на европейско равнище са необходими и действия от страна на държавите членки. По-конкретно националните органи имат ключовата функция да наблюдават и направляват подготовката на предприятията за новите условия. Комисията проведе технически обсъждания с държавите от ЕС-27 както по общи въпроси на подготовката, така и по свързаните с нея секторни, правни и административни мерки. След предприетите от Комисията посещения на тези 27 държави тя се увери, че националните планове за извънредни действия са в ход и че са предоставени необходимите разяснения относно процеса на подготовка.

 За допълнителна информация

Уебстраница на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, посветена на подготовката на

предприятията за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Списък на изискванията за предприятията, които планират да продължат или да започнат бизнес отношения с Обединеното кралство след 30 март

Списък на представителствата на Комисията в държавите членки

Въпроси и отговори относно плана за извънредни действия на Комисията от 19 декември 2019 г.

Уебсайт на Европейската комисия за подготовката за Брексит, включително известия за

подготвеност във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС

Лица за контакти с медиите:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Patrick McCullough (+32 229 87183)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес

на информационната служба

 

През последните няколко седмици членовете на ССИ алармират, че съществуват реални пречки и нямат готовност да покрият новите изисквания за внедряване на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти /СУПТО/ в предвидения срок - 31.03.2019 г. и от 1 април ще бъдат изправени пред алтернативата или да продължат да работят в нарушение или за да избегнат глоби да прекратят своята дейност.

Основните причини за това са неясноти в Н-18/2006, свързани с дефинирането на СУПТО и електронен магазин; задължението за предоставяне на достъп до “одиторския профил“ и директен достъп с пълни права за четене и експорт на информацията от текущата и архивните бази данни на използвания в обекта СУПТО, което се явява неконтролиран достъп до данни за клиенти, отстъпки, номенклатури, доставчици, търговска информация, информация представляваща търговска тайна и ноу-хау; създаване на неоправдани и нецелесъобразни трудности пред бизнеса с оглед въведеното задължение да се въвеждат данни в СУПТО за оператора на СУПТО - служителите по трудов или граждански договор; липсата на възможност за поддържането на тестови и обучителни режими на работа на СУПТО; противоречие със законови начини за предлагане на съобщителни и телекомуникационни услуги чрез тристепенна система препродажба на таксата на SIM картата на крайния потребител и т.н.

Въпреки желанието за дигитална трансформация, икономика базирана на знание и електронна търговия тази Наредба налага свръхрегулация на българската икономика и една технологично и морално остаряла рамка, изисквайки специфични процеси, които не са съобразени с нуждите на съвременния бизнес. Например исканията на онлайн бизнеса е да не се третират онлайн магазините като СУПТО тъй като:

 • Над 95% от онлайн магазините използват софтуер с отворен код. Дори този софтуер да бъде предоставен на НАП за одобрение, няма как да бъде одобрен, защото след това всеки може да променя всичко в него. Бизнесът има нужда от много корекции в софтуера си, който след дори 1 буква промяна по закон трябва да отива пак за одобрение от НАП;
 • Според ЗДДС онлайн магазинът не отговаря на условията за да се нарече "търговски обект". Въпреки това от НАП декларираха, че всеки онлайн магазин, който приема плащания изискващи издаване на касов бон трябва да отговаря на условията на Наредба Н-18/2006, което е невъзможно;
 • НАП изисква издаване на касов бон за всяко плащане през ПОС терминал, което се случва чрез кредитна/дебитна карта. Това е резонно за физическите устройства в магазините, където отиваш с пластика и плащаш с нея. Но, онлайн магазинът няма как да издава касов бон за такива плащания в реално време, защото не се намира в същото помещение като касовия апарат и няма физическа връзка между тях. Това значи, че след приемането на Наредбата всички търговци ще трябва да се откажат от онлайн плащания и всичко да минава през куриерите. А там и без това изоставаме от всички страни по света, които използват предимно онлайн плащане.
 • Има много търговци, които използват международни платформи като Amazon.com, ebay.com, etsy.com и много други, които няма как да бъдат свързани с касов апарат или одобрени от НАП. Те се използват за продажба в цял свят (включително и в България);
 • Има бизнеси, които работят на принципа на разносна търговия. За тях ще е невъзможно да продават, защото касов бон се издава в момента на продажбата, а реално складов софтуер в автобуса на търговеца няма. Това води до два законни варианта - не използват никакъв софтуер или приемат само банкови плащания, които обаче не се правят в момента, а с платежно нареждане и не се издава касов бон. Първият вариант води до никаква отчетност на продажбите, а втория ще доведе до доста несъбрани средства и задлъжнялост.
 • НАП задължава онлайн магазините да се регистрират в техен регистър. След изтичане на срокът ще има три варианта: - Не си се регистрирал и така си нарушил наредбата; - Регистрирал си се и при проверка софтуера ти не отговаря на условията, което значи, че си нарушил Наредбата; - Не приемаш плащания, изискващи издаване на касов бон за да не попаднеш под обхвата на Наредбата и да не се налага да се регистрираш.

Третият вариант е избран от онлайн магазините, което значи, че спират да приемат онлайн плащания и да използват касови апарати.

В тази връзка представителите на онлайн бизнеса са на мнение, че най- добре би било да се разгледат всички детайли в отделна Наредба, касаеща онлайн търговията или да се облекчи драстично одобрителния режим на СУПТО, като се дефинира, че онлайн магазините не са такива.

Становището на ССИ е, че е необходимо да се потърси разумен изход от създалото се напрежение сред бизнеса във връзка с прилагането на Наредба № Н-18/2006 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Заради множеството неясноти в Наредбата, ограничаването на стопанската инициатива, нарушаването на основни права и свободи, гарантирани от националното и европейското законодателство и нецелесъобразност, е налице е очевидна необходимост от удължаване на сроковете и спешно създаване на работни групи за преработка на спорните текстове в Наредбата, която да отговори на конкретните нужди на бизнеса. 

Настояваме за прецезиране на Наредба № Н-18/2006 да бъде проведен широк дебат и разяснителна кампания.

Във връзка с тиражираната в медийното пространство информация по скандалът „Ало, Банов съм“, касаещa престъпни схеми за източване средства от еврофондове, Управителният съвет на Съюза за стопанска инициатива категорично заявява: Посоченият в публикациите Иво Костов е ангажиран от Съюза единствено и само в качеството му на доказан експерт по Оперативни програми и проекти. Изборът му е направен въз основа на високопоставени позиции, които е заемал в Изпълнителната власт: Министерство на икономиката, Министерство на здравеопазването, Министерство на регионалното развитие, като Общински съветник, Директор на болници в гр. Силистра и областта, и консултант в множество международни инициативи. Апелираме работодателската ни организация, да не бъде включвана под каквато и да е форма, в подобни спекулации и казуси. От Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива
Съюзът за стопанска инициатива заедно с останалите национално представителни работодателски организации подкрепи протеста на превозвачите срещу пакет "Мобилност". Членове на ССИ са Национално сдружение на превозвачите в България и Камарата на автомобилните превозвачи в България. Декларацията бе подкрепена и от организации от Литва, Полша, Румъния, Словения, Унгария, Хърватия и др. Пълният текст на декларацията можете да видите тук. Протестна декларация

За четвърта поредна година, в рамките на Регионалния форум за социално предприемачество Министерството на труда и социалната политика,  връчи годишните национални награди за социални иновации в подкрепа на социалната икономика.

Връчени бяха награди в три категории:

 1. Социални иновации, свързани със заетост;
 2. Социални иновации, свързани със социално включване и
 3. Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги.

Основната цел на годишните награди е да насърчи социалните иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество и да повиши видимостта и ролята на социалните предприятия, които осигуряват възможност за социално включване и заетост на хора от уязвимите групи.

Съюз за стопанска инициатива има честта и привилегията да участва със свой представител в Комисията за оценка на представените 17 проекти.

В церемонията по връчване на наградите участваха министърът на труда и социалната политика г-н Бисер Петков и заместник-министрите г-жа Султанка Петрова, г-жа Зорница Русинова и г-н Лазар Лазаров.

Министър Петков отбеляза, че през тази година бе направено много за насърчаване на социалното предприемачество, социалната и солидарна икономика, трудовата интеграция и заетостта на хората с увреждания и от уязвими групи. Той награди победителите в конкурса за разработване на графичен знак „Продукт на социално предприятие“, организиран от МТСП и Националната художествена академия. Министърът подчерта, че съгласно приетия на 18.10.2018 г. Закон за предприятията от социалната и солидарна икономика всеки продукт на социално предприятие занапред ще бъде обозначен с този знак. Победител в конкурс за разработване на графичен знак „Продукт на социално предприятие“, стана г-н Ивайло Тодоров.

Заместник-министър Султанка Петрова връчи годишните награди за социални иновации, свързани със заетост. Първото място в тази категория спечели социалното предприятие „Хартиен свят - Две могили“. На второ се класира ТПКИ „Родина“, а на трето „Дибико“ ЕООД - специализирано предприятие за хора с увреждания, регистрирано в АХУ.

Заместник-министър Зорница Русинова награди призьорите в категорията „Социални иновации, свързани със социалното включване". Първа награда заслужи „Солвей Соди“ АД за инициативата „С предпазен колан на задната седалка“. Второ място спечели Фондация „Промяната“ за инициативата обучителна програма „Академия за социални предприемачи“, а на трето бе класиран Централен кооперативен съюз за инициативата „КООПЕРАЦИИТЕ - устойчив бизнес в полза за обществото“.

Отличията в категорията „Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги“ връчи заместник-министър Лазар Лазаров. Победител стана „САЙБОН“ ООД за проект „Jedi“ (специализирано електрическо модулно помощно средство за придвижване на деца с нервно-мускулни увреждания). На второ място се класира г-н Михаил Ивайлов Христовза иновативния метод за изработване на „индивидуална гилза“, а на трето - „Зера Ера“ ЕООД за превенция на пластмасовия отпадък и с решения за необразуване на отпадъци от еднократна пластмаса .

Връчването на наградите беше част от официалното откриване на изложение на социални предприемачи в зала „Универсиада“ в гр. София. Събитието е част от третия регионален Форум за социално предприемачество, организиран от Министерството на труда и социалната политика съвместно с Националния съюз на трудово-производителните кооперации.

 Обща снимка с призьорите          Марка

Цикълът на европейския семестър за координация на икономическите и социалните политики за 2019 г. започва на фона на устойчив, но по-малко динамичен растеж в условията на голяма несигурност. Много беше постигнато от 2014 г. насам, но трябва да се положат още усилия, за да се подпомогнат приобщаващият и устойчив растеж и създаването на работни места, като същевременно бъде подобрена стабилността на икономиките в държавите членки. На равнище ЕС това изисква вземане на необходимите решения за допълнително укрепване на Икономическия и паричен съюз. На национално равнище съществува належаща необходимост от оползотворяване на настоящия импулс за растеж с цел да бъде натрупан фискален резерв и да се намали дългът.Инвестициите и структурните реформи трябва да са насочени дори още повече към увеличаването на производителността и потенциала за растеж. Тези действия ще осигурят предпоставките за добра макрофинансова стабилност и ще подпомогнат дългосрочната конкурентоспособност на ЕС. Това на свой ред ще създаде условия за повече и по-добри работни места, по-голяма социална справедливост и по-добър стандарт на живот за европейците.

Днешният пакет се основава на есенната икономическа прогноза от 2018 г.  и стъпва върху приоритетите, посочени в речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза от 2018 г.

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ за еврото и социалния диалог, а също и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Европа се намира в благоприятни икономически времена, но нарастващите рискове са доказателство, че тази ситуация няма да се запази вечно. Държавите от ЕС се нуждаят от целенасочени инвестиции и подновени усилия за реформи, за да укрепят основите на своя растеж и да увеличат производителността. Когато става въпрос за бюджетната политика, време е да бъдат намалени равнищата на публичния дълг и да бъде възстановен фискалният резерв. Това ще ни осигури възможностите за действие, от които ще се нуждаем, когато настъпи следващият икономически спад. Сега е и моментът да се осъществи напредък по отношение на задълбочаването на европейския Икономически и паричен съюз.“

Мариан Тейсен, комисар, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: „ Икономическото възстановяване през последните години бе белязано от създаването на изключително голям брой работни места и безработицата достигна рекордно ниски стойности. Същевременно все повече хора участват в пазара на труда. Степента на активност достигна рекордно високи равнища и дори изпревари тази на САЩ. Вече са на лице условията да инвестираме повече в нашите общества, в хората, така че възстановяването да стане постоянно и да бъде от полза за всички, включително и за бъдещите поколения.“

Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане имитническия съюз, заяви: „Икономиката на ЕС продължава да отбелязва стабилен и бърз растеж.

Днешните съвети на Комисията в областта на политиката имат за цел да се гарантира, чеикономиката ще остане силна и ще стане още по-устойчива, тъй като в контекста на все по-голямата несигурност в световен мащаб не можем да приемаме нищо за даденост. Трайнопроцъфтяващата еврозона се нуждае не само от солидни публични финанси, но и отконкурентоспособни икономики и приобщаващи общества.“

Миналогодишната изключително благоприятна икономическа ситуация в световен мащаб и ниските лихвени проценти способстваха за подпомагане на растежа, инвестициите, заетостта и намаляването на дълга в ЕС и еврозоната. Очаква се растежът във всички държави членки да продължи, макар и с по-бавни темпове, благодарение на укрепването на вътрешното потребление и инвестициите. При отсъствието на съществени сътресения се предвижда Европа да може да поддържа икономически растеж над потенциалния, придружен с активно създаване на нови работни места и намаляваща безработица. Публичните финанси на държавите членки от еврозоната се подобриха значително, а съвкупният размер на публичния дефицит в еврозоната понастоящем е под 1 %. Въпреки това в няколко държави дългът продължава да бъде висок. С продължаващия растеж на икономиката дойде и моментът за натрупване на фискален резерв,който е необходим за справяне със следващия икономически спад и за смекчаване на евентуалните социални последици и последици за заетостта.

Годишен обзор на растежа за 2019 г.

В годишния обзор на растежа, в който се определят общите икономически и социални приоритети за предстоящата година, се призовава ЕС и държавите членки да предприемат решителни и съгласувани действия в областта на политиката за постигане на приобщаващ и устойчив растеж.

Усилията в областта на политиката на национално равнище трябва да се съсредоточат върху осигуряването на висококачествени инвестиции и върху реформите, които увеличават растежа на производителността, приобщаването и институционалния капацитет, като същевременно се гарантира запазването на макрофинансовата стабилност и солидните публични финанси. На равнище ЕС приоритетите са свързани със задълбочаването на единния пазар, окончателното изграждане на структурата на Икономическия и паричен съюз и постигането на напредък по отношение на принципите, определени в Европейския стълб на социалните права.

Доклад за механизма за предупреждение за 2019 г.

В доклада за механизма за предупреждение, който служи като инструмент за проверка, създаден за откриване на наличието на макроикономически дисбаланси, бяха определени 13 държави членки, които ще бъдат обект на задълбочен преглед през 2019 г. Посредством тези прегледи ще се прецени дали действително те са засегнати от макроикономически дисбаланси. Държавите членки, за които при процедура при макроикономически дисбаланси бе установено,че са засегнати от дисбаланси, по подразбиране ще бъдат подложени на задълбочен преглед през 2019 г. Тези държави са: България, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Нидерландия, Португалия, Франция, Хърватия и Швеция. Гърция и Румъния също ще бъдат обект на задълбочен преглед.

Проект на съвместен доклад за заетостта за 2019 г.

От проекта на съвместния доклад за заетостта, в който се анализират заетостта и социалното положение в Европа, става ясно, че в целия ЕС продължават да се създават работни места,безработицата намалява и социалното положение се подобрява. Докладът включва също така констатациите на набора от социални показатели, чрез който се анализират резултатите на държавите членки, като се вземат предвид принципите на Европейския стълб на социалните права.

През второто тримесечие на 2018 г. 239 милиона души в ЕС са имали работа, което представлява най-високата стойност, регистрирана някога. Приблизително 12 милиона работни места са били създадени от началото на мандата на Комисията „Юнкер“. Делът на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, е намалял значително през 2017 г., като повече от пет милиона души са били избавени от бедност или социално изключване в сравнение с предходната година. Общият брой на хората, за които съществува опасност от бедност или социално изключване, е спаднал под равнищата отпреди кризата.

Въпреки това икономическото възстановяване все още не е достигнало до всички групи от обществото. Процентът на заетост на по-възрастните работници се е увеличил значително през последното десетилетие, но младежите, нискоквалифицираните хора и хората с мигрантски произход в редица държави членки продължават да се сблъскват с трудности при намирането на работа. Участието на жените в пазара на труда продължава да нараства с бързи темпове, но това все още не е довело до сериозно намаляване на разликата в заплащането и в пенсиите на жените и мъжете.

Въпреки че доходите на домакинствата растат, в някои държави членки те продължават да бъдат под равнищата отпреди кризата. Реалният растеж на заплатите се е увеличил през 2018 г., но въпреки това остава под равнището на растежа на производителността и под това, което би могло да се очаква, като се вземат предвид положителните резултати по отношение на пазара на труда и на икономиката. Като цяло неравенството и бедността продължават да будят безпокойство.

Препоръка относно икономическата политика на еврозоната

Препоръката относно икономическата политика на еврозоната, в която се определят конкретни мерки, които са от съществено значение за функционирането на еврозоната, бе оптимизирана, за да се акцентира по-силно върху ключовите предизвикателства. В препоръката се призовава за политики, които подкрепят приобщаващия и устойчивия растеж и подобряват устойчивостта, балансирането на икономиката и сближаването в рамките на еврозоната. В нея се препоръчва да бъде поставен приоритет върху реформите, които повишават производителността и потенциала за растеж, задълбочават единния пазар, подобряват бизнес средата, насърчават инвестициите и усъвършенстват пазара на труда.

Комисията препоръчва качеството и структурата на публичните финанси да бъдат подобрени и да бъде възстановен фискалният резерв, като всичко това е с цел да са на разположение повече възможности за действие при следващия икономически спад. Държавите членки с дефицити по текущата сметка трябва да се стремят към повишаване на производителността и намаляване на външния дълг. Държавите членки с излишъци по текущата сметка трябва да подобрят условията в подкрепа на инвестициите и растежа на заплатите.

Комисията препоръчва да се измести данъчната тежест от труда и да се укрепят образователните системи, да се инвестира в уменията и в ефективността и адекватността на активните политики на пазара на труда, както и в системите за социална закрила. Това е в съответствие с принципите на Европейския стълб на социалните права.

Комисията призовава също така за бърз напредък по завършването на европейския Икономически и паричен съюз в съответствие с предложенията ѝ, включително за Програмата за подкрепа на реформите и Европейския механизъм за стабилизиране на инвестициите в предложението за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2 027 г.

С препоръката се призовава и за продължаване на работата по банковия съюз, като се приведе в действие механизмът за подкрепа за Единния фонд за преструктуриране и като се създаде европейска схема за застраховане на депозитите. Финансовата интеграция следва да бъде осъществена и чрез укрепване на европейската регулаторна и надзорна структура. Усилията за намаляване на размера на необслужваните кредити трябва да продължат и натрупването им в бъдеще трябва да бъде предотвратено. От съществено значение за завършването на банковия съюз продължава да бъде приемането до края на 2018 г. на пакета за банковия сектор от ноември 2016 г. По-интегрираният финансов сектор — с наличието на завършен банков съюз и истински съюз на капиталовите пазари - ще спомогне за утвърждаването на ролята на еврото в международен план, като я направи по-съизмерима със световната значимост на еврозоната.

Становища относно проектите на бюджетните планове на държавите членки от еврозоната.

Комисията прие също така становища относно това дали проектите на бюджетните планове (ПБП) на държавите членки от еврозоната за 2019 г. са съобразени с Пакта за стабилност и растеж.

Предпазни мерки на Пакта за стабилност и растеж

По отношение на Италия, след като оцени преразгледания ПБП, представен на 13 ноември, Комисията потвърди наличието на особено сериозно неспазване на препоръката, адресирана до Италия от Съвета на 13 юли 2018 г. На 23 октомври 2018 г. Комисията вече прие становище, чрез което се установява особено сериозно несъответствие в първоначалния ПБП, представен от Италия на 16 октомври 2018 г. За десет държави членки - Германия, Ирландия, Гърция, Кипър, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия и Финландия - Комисията заключава, че ПБП са съобразени с Пакта за стабилност и растеж през 2019 г. За три държави членки - Естония, Латвия и Словакия - се констатира, че ПБП са като цяло съобразени с Пакта за стабилност и растеж през 2019 г. В тези държави плановете може да доведат до известно отклонение от средносрочната бюджетна цел на съответната държава или от плана за корекции за постигането ѝ. При четири държави членки - Белгия, Франция, Португалия и Словения — ПБП създават риск от неспазване на Пакта за стабилност и растеж през 2019 г. ПБП на тези държави членки могат да доведат до значително отклонение от плана за корекции за постигане на съответната средносрочна бюджетна цел.

Корективни мерки на Пакта за стабилност и растеж (процедура при прекомерен дефицит)

Предвижда се номиналният дефицит на Испания да спадне под 3 % през следващата година и се очаква държавата да излезе от процедурата при прекомерен дефицит, което означава, че от следващата година Испания ще бъде обект на предпазните мерки на Пакта. В този контекст се констатира, че ПБП, представен от Испания, крие риск от неспазване на Пакта за стабилност и растеж през 2019 г. Това се основава на есенната икономическа прогноза от 2018 г., според която се предвижда значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел и неспазване на преходния целеви показател за намаляване на дълга през 2019 г.

Мерки в рамките на Пакта за стабилност и растеж

Комисията предприе също и редица мерки в рамките на Пакта за стабилност и растеж.

По отношение на Италия Комисията извърши нова оценка на prima facie неспазването на критерия за дълга. Със своите 131,2 % от БВП през 2017 г., което е еквивалентно на 37 000 € на глава от населението, публичният дълг на Италия надхвърля заложената в Договора референтна стойност от 60 % от БВП. Новата оценка бе необходима, тъй като фискалните планове на Италия за 2019 г. представляват съществена промяна в съответните фактори, анализирани от Комисията през месец май. Анализът, представен в новия доклад по доклад по член 126, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включва оценката на всички съответни фактори и по-специално: i) на факта, че не може да се твърди въпреки неотдавнашното засилване на рисковете от влошаване на ситуацията, че макроикономическите условия са причината за големите пропуски на Италия по отношение на спазването на целевия показател за намаляване на дълга, като се има предвид растежът на номиналния БВП, който е над 2 % от 2016 г. насам; ii) на факта, че плановете на правителството предполагат очевидно отстъпване от предходни структурни реформи за увеличаване на растежа, по-специално от предходните пенсионни реформи; и най-вече iii) на установения риск от значително отклонение от препоръчания план за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел през 2018 г. и особено сериозното неспазване за 2019 г. на препоръката, адресирана до Италия от Съвета на 13 юли 2018 г., въз основа както на плановете на правителството, така и на есенната прогноза на Комисията от 2018 г. Като цяло анализът предполага, че критерият за дълга, определен в Договора и в Регламент (ЕО) № 1467/1997, следва да се счита за не спазен и че следователно процедурата при прекомерен дефицит въз основа на дълга е оправдана.

По отношение на Унгария Комисията установи, че не са предприети ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от юни 2018 г. и предлага на Съвета да приеме преразгледана препоръка към Унгария за коригиране на значителното отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел. През юни 2018 г. Съветът изготви препоръка за годишна структурна корекция от 1 % от БВП през 2018 г. за Унгария в рамките на процедурата при значително отклонение. Предвид промените от тогава до сега и отсъствието на ефективни действия от страна на Унгария за коригиране на значителното отклонение сега Комисията предлага преразгледана препоръка за годишна структурна корекция от поне 1 % от БВП през 2019 г. Публичният дефицит в Унгария се е повишил от -1,6 % през 2016 г. до -2,4 % през 2018 г., като през следващите две години се очаква да остане малко под -2 %.

По отношение на Румъния Комисията установи, че не са предприети ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от юни и предлага на Съвета да приеме преразгледана препоръка към Румъния за коригиране на значителното отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел. През юни 2018 г. Съветът изготви препоръка за Румъния за годишна структурна корекция от 0,8 % от БВП както през 2018 г., така и през 2019 г. в рамките на процедурата при значително отклонение. Предвид промените от тогава до сега и отсъствието на ефективни действия от страна на Румъния за коригиране на значителното отклонение сега Комисията предлага преразгледана препоръка за годишна структурна корекция от поне 1 % от БВП през 2019 г. Публичният дефицит в Румъния се е повишил от -0,5 % през 2015 г. до -2,9 % през 2016 г. и се очаква да достигне -3,3 % през 2018 г., -3,4 % през 2019 г. и -4,7 % през 2020 г., като това е най-високият дефицит в ЕС.

Доклад за засилено наблюдение по отношение на Гърция

Комисията прие първия доклад за Гърция по рамката за засилено наблюдение, която бе въведена след приключването на програмата за подкрепа на стабилността на Европейския механизъм за стабилност на 20 август 2018 г. В доклада се заключава, че ПБП за 2019 г., който Гърция представи, гарантира спазването на ангажимента за постигане на първичен излишък от 3,5 % от БВП. Констатира се, че напредъкът по отношение на реформите в други области е неравномерен и ще трябва органите да ускорят изпълнението им, за да постигнат целите си. Изпълнението на мерките за дълга, зависещи от осъществяването на определена политика и договорени като част от важния пакет от мерки за дълга, одобрен на заседанието на Еврогрупата от 22 юни 2018 г., ще бъде обвързано с получаването на положителна оценка във втория доклад по рамката за засилено наблюдение. Докладът ще бъде публикуван в началото на следващата година.

Какви са следващите стъпки?

Комисията приканва Съвета да обсъди пакета и да одобри насоките, предложени днес. Тя се надява на плодотворна дискусия с Европейския парламент относно приоритетите в областта на политиката за ЕС и еврозоната, както и на допълнително разширяване на диалога със социалните партньори и заинтересованите страни на всички равнища в контекста на европейския семестър.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Съюзът за стопанска инициатива, с посредничеството на VІ-ти Териториален център на БЧК, направи дарение от 11 компютърни конфигурации на Специалното училище за ученици с увреден слух „д-р Дечо Денев“ , гр. София. Компютърните конфигурации се използват за изучаване на чужди езици. СУУУС2     СУУУС

Новини