‘Новини ССИ’

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Новини ССИ, Пресцентър, ССИ в медиите

Растежът продължава с по-умерени темпове. Предвижда се през 2019 г. европейската икономика да продължи своя растеж за седма поредна година, като се очаква реалният БВП да нарасне във всички държави - членки на ЕС. Тъй като отрицателното въздействие на глобалната несигурност продължава, европейската икономика ще разчита на вътрешната динамика. Очаква се растежът да ускори отново своите темпове през следващата година. Неотдавнашното забавяне на глобалния растеж и на световната търговия, заедно с голямата несигурност по отношение на търговските политики, влияе отрицателно на перспективите за растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) през 2019 г. и 2020 г. Продължаващата слабост на производствения сектор също играе роля, особено в страните, които имат специфични проблеми в автомобилната промишленост. Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ за еврото и социалния диалог, а също и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Европейската икономика показва своята устойчивост в условията на по-малко благоприятна външна среда, включително напрежения в търговията. Очаква се растежът да продължи във всички държави - членки на ЕС, и да се ускори през следващата година, подкрепен от силното вътрешно търсене, постоянно нарастващата заетост и ниските разходи за финансиране. Въпреки това има ясно изразени рискове за перспективите. От външна гледна точка, сред тях са по-нататъшната ескалация на търговските конфликти и слабостите на бързо развиващите се пазари, по-конкретно на Китай. В Европа трябва да сме нащрек за възможен Брексит без споразумение, политическа несигурност и евентуално възобновяване на зависимостта между държавите и банките. Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: Европейската икономика ще продължи да расте през 2019 г. и 2020 г. Растежът продължава да следва положителна тенденция във всички държави членки, като са налице добри новини в областта на работните места, включително повишаване на заплатите. Това означава, че европейската икономика се справя добре в контекста на по-малко благоприятните условия в световен план и продължаващата несигурност. Въпреки това трябва да сме готови да окажем по-голяма подкрепа за икономиката, ако е необходимо, наред с допълнителни реформи за стимулиране на растежа. Преди всичко трябва да избегнем изкушението на протекционизма, който само ще изостри съществуващите социални и икономически напрежения в нашите общества. Забавянето на растежа на БВП ще спре през 2019 г. Тъй като през тази и следващата година световната търговия и растеж се очаква да нарастват по- бавно в сравнение с бързите темпове от 2017 г., икономическият растеж в Европа ще зависи изцяло от вътрешната дейност. Днес имат работа повече европейци от всякога, а увеличаването на заетостта се очаква да продължи, макар и с по-бавни темпове. Това, заедно с увеличаващите се заплати, ниската инфлация, благоприятното финансиране и стимулиращите фискални мерки в някои държави членки, се очаква да поддържа вътрешното търсене. Като цяло според прогнозите БВП ще нарасне с 1,4 % през тази година в ЕС и с 1,2 % в еврозоната. През 2020 г. се очаква неблагоприятните вътрешни фактори да отслабнат и икономическата дейност извън ЕС да се възстанови, подкрепена от облекчаването на финансовите условия в световен мащаб и стимулите на политиката в някои бързо развиващи се икономики. Предвижда се догодина растежът на БВП да се увеличи леко до 1,6 % в ЕС и до 1,5 % в еврозоната. Наличието на повече работни дни през 2020 г. ще се отрази благоприятно на данните за тази година. Безработицата продължава да намалява. Условията на пазара на труда продължиха да се подобряват въпреки забавянето на растежа към края на 2018 г. Макар че в някои държави членки продължава да е висока, безработицата в ЕС, отчетена на 6,4 % през март 2019 г., е спаднала до най-ниската си регистрирана стойност от стартирането на месечните серии от данни през януари 2000 г. В момента равнището на безработицата в еврозоната е най-ниско от 2008 г. насам. Очаква се през следващите две години темпът на растеж на заетостта да се забави в резултат на по-умерения растеж и на отпадането на временните фискални мерки в някои държави членки. Очакванията са равнището на безработицата в ЕС да продължи да спада през 2019 г. и да достигне 6,2 % през 2020 г. Предвижда се равнището на безработицата в еврозоната да спадне до 7,7 % през 2019 г. и до 7,3 % през 2020 г., т.е. под стойностите отпреди началото на кризата през 2007 г. Инфлацията ще остане ниска Очаква се инфлацията в ЕС да се понижи до 1,6 % през тази година и да се повиши до 1,7 % през 2020 г. Общата инфлация в еврозоната спадна от 1,9 % през последното тримесечие на 2018 г. на 1,4 % през първото тримесечие на тази година поради по-слабото увеличение на цените на енергията. Тъй като се очаква инфлацията на цените на енергията да намалее още през следващите тримесечия и няма признаци по-големият растеж на заплатите да предизвика ценови натиск, прогнозите са инфлацията в еврозоната (хармонизиран индекс на потребителските цени) да достигне 1,4 % през 2019 г. и 2020 г. Държавният дълг ще продължи да намалява, въпреки по-слабия растеж Съотношението на дълга към БВП се очаква да намалее в повечето държави членки през 2019 г. и 2020 г. в резултат на малкия дефицит, а ръстът на номиналния БВП би трябвало да продължи да бъде по-висок от средния лихвен процент по непогасения дълг. При допускане за непроменена политика съотношението на дълга към БВП в ЕС се очаква да спадне от 81,5 % през 2018 г. на 80,2 % през 2019 г. и 78,8 % през 2020 г. Според прогнозите съвкупното съотношение на дълга към БВП в еврозоната ще намалее от 87,1 % през 2018 г. на 85,8 % през 2019 г. и 84,3 % през 2020 г. Съвкупният бюджетен дефицит на ЕС се очаква да нарасне от 0,6 % от БВП през 2018 г. до 1 % през 2019 г. и 2020 г. Очаква се той да нарасне и в еврозоната - от 0,5 % от БВП през 2018 г. до 0,9 % през 2019 г. и да остане на същото равнище през 2020 г., ако няма промяна в политиката. Увеличението през тази година се дължи главно на по-бавния растеж на БВП и на експанзионистичните фискални политики в някои държави членки. Рисковете за перспективите продължават да са значими. Рисковете за перспективите продължават да са значими. Рискът от протекционистки мерки в световен мащаб и текущото забавяне на растежа на световния БВП и търговията биха могли да се окажат по-дълготрайни от очакваното, особено ако растежът в Китай е разочароващ. В Европа рисковете включват Брексит без споразумение и възможността временните смущения, които понастоящем засягат производството, да се окажат по-дълготрайни. Съществува и риск от оттегляне на частните инвестиции при повишаване на политическата несигурност и намаляване на стимулите на политиката за растежа. От друга страна, частното потребление и инвестициите в ЕС биха могли да се окажат по-устойчиви от очакваното, особено ако доверието на предприятията и потребителите не се повлиява в толкова голяма степен от несигурността и вътрешните затруднения и ако бъдат подкрепени с по-ефективни от очакваното мерки на фискалната политика в държавите с фискално пространство и стимулиращи растежа реформи. За Обединеното кралство се прави чисто техническо допускане за 2019 г. В светлината на процеса на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС прогнозите за 2019 г. и за 2020 г. се основават на чисто техническо допускане, че статуквото в моделите на търговията между ЕС-27 и Обединеното кралство ще се запази. Това се прави само за целите на прогнозирането и не оказва влияние върху протичащия в момента процес в рамките на процедурата по член 50. Тази прогноза се основава на набор от технически допускания относно валутните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, актуални към 24 април 2019 г. По отношение на всички други входящи данни, включително предположения относно държавните политики, в прогнозата е взета под внимание информацията, налична до 23 април включително. Прогнозите се основават на допускането за непроменена политика, освен ако няма политически мерки, обявени по правдоподобен начин и за тях е предоставена достатъчно информация. Следващата прогноза на Европейската комисия - икономическата прогноза от лятото на 2019 г., ще съдържа актуализация на прогнозите за БВП и инфлацията.

За повече информация

Пълен документ: Пролетна икономическа прогноза — 2019 г.

Следете съобщенията на заместник-председателя Домбровскис в Twitter: @VDombrovskis

Следете съобщенията на комисар Московиси в Twitter: @pierremoscovici

Следете съобщенията на ГД „Икономически и финансови въпроси“ в Twitter: @ecfin

Информационен документ: Напредък в икономическото положение

Предишни съобщения за медиите: Зимна икономическа прогноза – 2019 г.: умерен растеж на фона на глобална несигурност

От 15 април 2019 г. Агенцията по заетостта започва приема на уведомления от работодатели в изпълнение на Закона за хората с увреждания (ЗХУ). Фирмите и организациите, които имат ангажимент да изпълнят квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ и не са включили в дейността си определения брой хора с трайни увреждания според новите изисквания на Закона, могат да използват посредничеството на АЗ при изпълнение на тези свои задължения. Те могат да подават уведомление по образец, утвърден от изпълнителния директор на АЗ,  в случай че желаят да използват посредничество за наемане на хора с трайни увреждания. Уведомлението се подава до съответното бюро по труда, на чиято територия е седалището на фирмата. След подаване на уведомлението и когато работодателите са заявили желание за използване на посредничеството на бюрата по труда за наемане на хора с трайни увреждания, се попълва заявка – спецификация за свободно работно място. Този образец може да бъде изтеглен от електронната страница на Агенцията по заетостта или тук. За улеснение заявката – спецификация за свободно работно място може за бъде подадена оn-line чрез електронната страница на Агенцията по заетостта или тук. Освен това работодателите трябва да имат предвид, че при промяна на обстоятелствата, вписани в уведомлението, в едномесечен срок от настъпване на промяната са длъжни да подадат уведомление с актуални данни в бюрото по труда, на чиято територия е седалището им. Съгласно Правилника за прилагане на ЗХУ, през 2019 г. фирмите и организациите с неусвоени квоти по чл. 38, ал. 1, които желаят да ползват трудово посредничество за заемането на свободните места за хора с трайни увреждания, следва да подадат уведомление в срок до 2 юли 2019 г. От следващата 2020 г. това ежегодно задължение те ще трябва да изпълняват в първите 3 месеца от годината. С приема на уведомления от работодатели в изпълнение на ЗХУ се цели повишаване на възможностите за подходяща заетост на хората с увреждания чрез посредничеството на Агенцията по заетостта и изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона за хората с увреждания и Правилника за прилагането му. Подробна информация и образец на уведомлението могат да бъдат намерени в рубриката „Предлагащи работа”, „Уведомление от работодател по чл. 41 от ЗХУ” на електронната страница на Агенцията по заетостта или тук.
Димитър Димитров - Изпълнителен директо на Камарата на автомобилните превозвачи пред Агенция ПИК за мерките срещу пакет "Мобилност" Пълното интервю можете да намерите ТУК   

Oт днес в дирекции „Бюро по труда“ в цялата страна стартира прием на заявки за подбор на безработни лица - кандидати за обучения по Националния план за действие по заетостта през 2019 г.

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов подписа договори със социалните партньори за реализацията на седем проекти по Националния план за действие по заетостта през 2019 г.:

 • ПРОЕКТ „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” на Асоциация на индустриалния капитал в България;
 • ПРОЕКТ „ТРУДОВА АКТИВНОСТ” на Българска стопанска камара;
 • ПРОЕКТ „КАТАЛОЗИ” на Българска търговско - промишлена палата;
 • ПРОЕКТ „НОВО НАЧАЛО ЗА РАБОТА” на Конфедерация на работодателите и индустралците в България;
 • ПРОЕКТ „Успешни ЗАЕДНО - За Едно Достойно Ново Образование” на Съюз за стопанска инициатива;
 • ПРОЕКТ „НИЕ СЪЩО МОЖЕМ 2” на Конфедерация на независимите синдикати в България;
 • ПРОЕКТ „ХОРИЗОНТИ 4” на Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА”.

Проектите ще дадат възможност на 8 292 безработни лица да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключова компетентност, като най- малко 40 % от обучаващите се лица ще бъдат включени в заетост след приключване на обучението. Обученията са насочени към кандидати от най- уязвимите групи на пазара на труда: продължително безработни лица, безработни лица до 29 г. или над 50-годишна възраст, лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч. с ниско образование, както и към обезкуражени лица и др.

ПРОЕКТ „Успешни ЗАЕДНО - За Едно Достойно Ново Образование” на ССИ има за цел да  повиши компетентността и професионалната пригодност на безработни лица, които чрез изпреварващо обучение да бъдат обучени с оглед обезпечаване на работните места от професионалните направления с недостиг на кадри.

Предвидено е включване на 1 138 безработни лица в обучения за „Умение за учене” и „Инициативност и предприемачество”. Ще бъде предоставена възможност безработните лица да преминат и професионално обучение по една от предвидените общо 22 професии - строител- монтажник, шивач, работник в озеленяването, социален асистент, хлебар-сладкар, администратор в хотелиерството, камериер, готвач, сервитьор, аниматор в туризма, маникюрист-педикюрист и други, като най- малко 643 от обучените лица ще бъдат устроени на подходящи работни места, съобразно придобитите квалификация и умения.

Детайлна информация за всеки проект и предлаганите по него възможности за обучение и заетост може да бъде намерена на официалната електронна страница на Агенция по заетостта и на място в дирекции „Бюро по труда“ в цялата страна, където ще бъдат предоставяни специализирани услуги за консултиране и мотивиране на безработните лица за активно включване в предвидените обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, търсени на пазара на труда.

Част от успешно завършилите професионално обучение ще бъдат наети за период не по-малък от 3 месеца на първичния пазар на труда или на субсидирани работни места, като финансирането ще бъде споделено между държавата и работодателите.

 

Насърчаване на инвестициите, провеждане на отговорни фискални политики и изпълнението на добре планирани реформи са основните послания в годишната оценка на Европейската комисия за икономическото и социалното положение в държавите членки, която включва годишния доклад за България.

България остава в категорията държави-членки, които изпитват макроикономически дисбаланси. Отбелязват се направените стъпки с цел увеличаване стабилността на финансовия сектор, както и намаляващите външна и корпоративна задлъжнялост. Едновременно с това се посочват някои оставащи слабости в управлението, качеството на активите и надзорът на финансовия сектор, заедно с нови предизвикателства в застрахователния сектор.

Настоящият преглед на специфичните за отделните държави предизвикателства се извършва в момент, в който се очаква растежът на европейската икономика през 2019 г. да продължи за седма поредна година, но с по-умерено темпо. Заетостта е на рекордно високо равнище, а безработицата е на рекордно ниско равнище.

Като цяло държавите членки са постигнали известен или по-голям напредък в изпълнението на повече от две трети от препоръките, издадени след въвеждането на Европейския семестър през 2011 г. Държавите членки са постигнали най-голям напредък по отношение на препоръките в областта на финансовите услуги, което показва приоритета, който беше даден на стабилизирането и стабилността на финансовия сектор в периода след финансовата криза. Стабилен напредък бе постигнат и във връзка с реформите за улесняване на създаването на работни места на постоянни договори и за преодоляване на сегментацията на пазара на труда.

Един от начините, които използва Комисията през последните години, за да помогне на държавите членки да увеличат усилията си за реформи, е чрез нейната Програма за подкрепа на структурните реформи (ППСР), чиято цел е да осигурява техническа подкрепа за всички държави - членки на ЕС, по тяхно искане, за да им се помогне да разработват и провеждат стимулиращи растежа реформи. Това включва и реформите, посочени в специфичните за всяка държава препоръки.

 

Европейската комисия предприе интензивна кампания за разясняване на митническите правила и изискванията за косвено данъчно облагане (например ДДС), които ще се прилагат, в случай, че на 30 март Обединеното кралство прекрати членството си в ЕС без споразумение.

Тази осведомителна кампания е част от подготовката на Комисията за т. нар. „Брексит без сделка“ и се провежда в контекста на заключенията, приети на заседанието на Европейския съвет (формат „ член 50“) от декември 2018 г., в които се призовава за активизиране на работата по подготовката за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС при всички възможни сценарии.

Кампанията ще информира предприятията, които възнамеряват да търгуват с Обединеното кралство и след 30 март, за необходимите стъпки, осигуряващи възможно най-безпроблемен преход към новите условия. Подготвителните действия от страна на ЕС са от първостепенно значение за избягване на сериозните негативни последици за европейския бизнес.

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Тъй като с наближаването на 29 март нараства и рискът от Брексит без сделка, Европейската комисия и националните митнически органи усилено работят по евентуалното въвеждане на проверки и контрол върху стоковия обмен между ЕС и Обединеното кралство. Тази ключова мярка ще осигури защита за европейските потребители и за вътрешния пазар. Нейният успех зависи до голяма степен от това европейските предприятия, търгуващи с Обединеното кралство, да са наясно с митническите правила, които ще се прилагат от момента, в който държавата напусне ЕС без споразумение. Времето напредва и осигуряването на необходимата информация е наш приоритет“.

Новата кампания има за цел да повиши осведомеността сред бизнес средите в ЕС, и по-конкретно сред малките и средните предприятия. За да се подготвят за Брексит без сделка и да продължат търговските си отношения с Обединеното кралство, европейските предприятия трябва да предприемат следните действия:

 • да преценят дали разполагат с необходимия човешки и технически капацитет във връзка с митническите процедури и правила (като например преференциалните правила за произход);
 • да се снабдят с нужните митнически разрешения и регистрации, които ще улеснят търговската им дейност, в случай че Обединеното кралство остане част от тяхната верига на

доставките;

 • да се свържат със своите национални митнически органи, за да се информират за необходимите допълнителни мерки.

От днес предприятията разполагат с набор от материали, включително списък с 5 основни изисквания, с които трябва да се съобразят. Материалите са достъпни на всички езици на ЕС.

Въпреки че негативното въздействие от евентуалното оттегляне на Обединеното кралство без споразумение не може напълно да бъде смекчено, кампанията има за цел да подкрепи усилията на 27-те държави - членки на ЕС, насочени към информиране на засегнатите предприятия.

С подкрепата на Комисията в държавите членки вече се провежда подготвителна работа, чиято цел е да се гарантира готовността на митническата инфраструктура и логистиката по места, в случай че Обединеното кралство се оттегли без споразумение.

Макар че ратифицирането на споразумението за оттегляне продължава да бъде цел и приоритет на Комисията, то е съпроводено с известна несигурност. Предвид риска от Брексит без сделка, от декември 2017 г. Комисията провежда интензивна подготвителна дейност. Тя системно призовава европейските граждани, предприятията и държавите членки да се подготвят за всички възможни сценарии, да анализират съответните рискове и да планират действия за смекчаването им.

Както бе подчертано в първото съобщение на Комисията относно готовността за Брексит от 19 юли 2018 г., решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз - независимо от сценария - ще предизвика значителни сътресения.

Заинтересованите страни, националните органи и службите на ЕС трябва да се подготвят за два основни варианта:

 • ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., правото на ЕС ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия на 1

януари 2021 г., т.е. след преходен период от 21 месеца. Споразумението за оттегляне включва възможността за еднократно удължаване на преходния период с до една или две години;

 • ако споразумението за оттегляне не бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., преходен период няма да има и правото на ЕС ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия от 30 март 2019 г. Този вариант е известен като „сценарий без споразумение“ или „сценарий за рязко отделяне“.
 • В отговор на призивите на Европейския съвет (формат „член 50“) от ноември и декември 2018 г. за ускоряване на подготвителната дейност на всички равнища, на 19 декември 2018 г. Комисията прие план за извънредни действия и няколко законодателни мерки, включително в митническата област. Те бяха предхождани от съобщения на Комисията, публикувани през юли и ноември 2018 г.

Ако Обединеното кралство се оттегли от ЕС без споразумение, по отношение на вноса и износа на стоки към и от британския пазар ще се прилагат правилата за т. нар. „трети държави“, съгласно които съответните стоки ще бъдат обект на митнически формалности и контрол. Вносът от Обединеното кралство ще бъде облаган с мита, ДДС и акцизи, докато износът към тази държава ще бъде освободен от ДДС.

Комисията публикува поредица от известия, достъпни на всички езици на ЕС, чиято цел е предприятията и пътниците да бъдат подробно информирани за начините, по които ще се окажат засегнати в случай на Брексит без сделка - по-специално във връзка с митническите процедури, косвеното данъчно облагане (например ДДС), акцизите, преференциалните правила за произход, разрешенията за внос и износ.

Освен мерките на европейско равнище са необходими и действия от страна на държавите членки. По-конкретно националните органи имат ключовата функция да наблюдават и направляват подготовката на предприятията за новите условия. Комисията проведе технически обсъждания с държавите от ЕС-27 както по общи въпроси на подготовката, така и по свързаните с нея секторни, правни и административни мерки. След предприетите от Комисията посещения на тези 27 държави тя се увери, че националните планове за извънредни действия са в ход и че са предоставени необходимите разяснения относно процеса на подготовка.

 За допълнителна информация

Уебстраница на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, посветена на подготовката на

предприятията за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Списък на изискванията за предприятията, които планират да продължат или да започнат бизнес отношения с Обединеното кралство след 30 март

Списък на представителствата на Комисията в държавите членки

Въпроси и отговори относно плана за извънредни действия на Комисията от 19 декември 2019 г.

Уебсайт на Европейската комисия за подготовката за Брексит, включително известия за

подготвеност във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС

Лица за контакти с медиите:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Patrick McCullough (+32 229 87183)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес

на информационната служба

 

През последните няколко седмици членовете на ССИ алармират, че съществуват реални пречки и нямат готовност да покрият новите изисквания за внедряване на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти /СУПТО/ в предвидения срок - 31.03.2019 г. и от 1 април ще бъдат изправени пред алтернативата или да продължат да работят в нарушение или за да избегнат глоби да прекратят своята дейност.

Основните причини за това са неясноти в Н-18/2006, свързани с дефинирането на СУПТО и електронен магазин; задължението за предоставяне на достъп до “одиторския профил“ и директен достъп с пълни права за четене и експорт на информацията от текущата и архивните бази данни на използвания в обекта СУПТО, което се явява неконтролиран достъп до данни за клиенти, отстъпки, номенклатури, доставчици, търговска информация, информация представляваща търговска тайна и ноу-хау; създаване на неоправдани и нецелесъобразни трудности пред бизнеса с оглед въведеното задължение да се въвеждат данни в СУПТО за оператора на СУПТО - служителите по трудов или граждански договор; липсата на възможност за поддържането на тестови и обучителни режими на работа на СУПТО; противоречие със законови начини за предлагане на съобщителни и телекомуникационни услуги чрез тристепенна система препродажба на таксата на SIM картата на крайния потребител и т.н.

Въпреки желанието за дигитална трансформация, икономика базирана на знание и електронна търговия тази Наредба налага свръхрегулация на българската икономика и една технологично и морално остаряла рамка, изисквайки специфични процеси, които не са съобразени с нуждите на съвременния бизнес. Например исканията на онлайн бизнеса е да не се третират онлайн магазините като СУПТО тъй като:

 • Над 95% от онлайн магазините използват софтуер с отворен код. Дори този софтуер да бъде предоставен на НАП за одобрение, няма как да бъде одобрен, защото след това всеки може да променя всичко в него. Бизнесът има нужда от много корекции в софтуера си, който след дори 1 буква промяна по закон трябва да отива пак за одобрение от НАП;
 • Според ЗДДС онлайн магазинът не отговаря на условията за да се нарече "търговски обект". Въпреки това от НАП декларираха, че всеки онлайн магазин, който приема плащания изискващи издаване на касов бон трябва да отговаря на условията на Наредба Н-18/2006, което е невъзможно;
 • НАП изисква издаване на касов бон за всяко плащане през ПОС терминал, което се случва чрез кредитна/дебитна карта. Това е резонно за физическите устройства в магазините, където отиваш с пластика и плащаш с нея. Но, онлайн магазинът няма как да издава касов бон за такива плащания в реално време, защото не се намира в същото помещение като касовия апарат и няма физическа връзка между тях. Това значи, че след приемането на Наредбата всички търговци ще трябва да се откажат от онлайн плащания и всичко да минава през куриерите. А там и без това изоставаме от всички страни по света, които използват предимно онлайн плащане.
 • Има много търговци, които използват международни платформи като Amazon.com, ebay.com, etsy.com и много други, които няма как да бъдат свързани с касов апарат или одобрени от НАП. Те се използват за продажба в цял свят (включително и в България);
 • Има бизнеси, които работят на принципа на разносна търговия. За тях ще е невъзможно да продават, защото касов бон се издава в момента на продажбата, а реално складов софтуер в автобуса на търговеца няма. Това води до два законни варианта - не използват никакъв софтуер или приемат само банкови плащания, които обаче не се правят в момента, а с платежно нареждане и не се издава касов бон. Първият вариант води до никаква отчетност на продажбите, а втория ще доведе до доста несъбрани средства и задлъжнялост.
 • НАП задължава онлайн магазините да се регистрират в техен регистър. След изтичане на срокът ще има три варианта: - Не си се регистрирал и така си нарушил наредбата; - Регистрирал си се и при проверка софтуера ти не отговаря на условията, което значи, че си нарушил Наредбата; - Не приемаш плащания, изискващи издаване на касов бон за да не попаднеш под обхвата на Наредбата и да не се налага да се регистрираш.

Третият вариант е избран от онлайн магазините, което значи, че спират да приемат онлайн плащания и да използват касови апарати.

В тази връзка представителите на онлайн бизнеса са на мнение, че най- добре би било да се разгледат всички детайли в отделна Наредба, касаеща онлайн търговията или да се облекчи драстично одобрителния режим на СУПТО, като се дефинира, че онлайн магазините не са такива.

Становището на ССИ е, че е необходимо да се потърси разумен изход от създалото се напрежение сред бизнеса във връзка с прилагането на Наредба № Н-18/2006 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Заради множеството неясноти в Наредбата, ограничаването на стопанската инициатива, нарушаването на основни права и свободи, гарантирани от националното и европейското законодателство и нецелесъобразност, е налице е очевидна необходимост от удължаване на сроковете и спешно създаване на работни групи за преработка на спорните текстове в Наредбата, която да отговори на конкретните нужди на бизнеса. 

Настояваме за прецезиране на Наредба № Н-18/2006 да бъде проведен широк дебат и разяснителна кампания.

Във връзка с тиражираната в медийното пространство информация по скандалът „Ало, Банов съм“, касаещa престъпни схеми за източване средства от еврофондове, Управителният съвет на Съюза за стопанска инициатива категорично заявява: Посоченият в публикациите Иво Костов е ангажиран от Съюза единствено и само в качеството му на доказан експерт по Оперативни програми и проекти. Изборът му е направен въз основа на високопоставени позиции, които е заемал в Изпълнителната власт: Министерство на икономиката, Министерство на здравеопазването, Министерство на регионалното развитие, като Общински съветник, Директор на болници в гр. Силистра и областта, и консултант в множество международни инициативи. Апелираме работодателската ни организация, да не бъде включвана под каквато и да е форма, в подобни спекулации и казуси. От Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива
Съюзът за стопанска инициатива заедно с останалите национално представителни работодателски организации подкрепи протеста на превозвачите срещу пакет "Мобилност". Членове на ССИ са Национално сдружение на превозвачите в България и Камарата на автомобилните превозвачи в България. Декларацията бе подкрепена и от организации от Литва, Полша, Румъния, Словения, Унгария, Хърватия и др. Пълният текст на декларацията можете да видите тук. Протестна декларация

За четвърта поредна година, в рамките на Регионалния форум за социално предприемачество Министерството на труда и социалната политика,  връчи годишните национални награди за социални иновации в подкрепа на социалната икономика.

Връчени бяха награди в три категории:

 1. Социални иновации, свързани със заетост;
 2. Социални иновации, свързани със социално включване и
 3. Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги.

Основната цел на годишните награди е да насърчи социалните иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество и да повиши видимостта и ролята на социалните предприятия, които осигуряват възможност за социално включване и заетост на хора от уязвимите групи.

Съюз за стопанска инициатива има честта и привилегията да участва със свой представител в Комисията за оценка на представените 17 проекти.

В церемонията по връчване на наградите участваха министърът на труда и социалната политика г-н Бисер Петков и заместник-министрите г-жа Султанка Петрова, г-жа Зорница Русинова и г-н Лазар Лазаров.

Министър Петков отбеляза, че през тази година бе направено много за насърчаване на социалното предприемачество, социалната и солидарна икономика, трудовата интеграция и заетостта на хората с увреждания и от уязвими групи. Той награди победителите в конкурса за разработване на графичен знак „Продукт на социално предприятие“, организиран от МТСП и Националната художествена академия. Министърът подчерта, че съгласно приетия на 18.10.2018 г. Закон за предприятията от социалната и солидарна икономика всеки продукт на социално предприятие занапред ще бъде обозначен с този знак. Победител в конкурс за разработване на графичен знак „Продукт на социално предприятие“, стана г-н Ивайло Тодоров.

Заместник-министър Султанка Петрова връчи годишните награди за социални иновации, свързани със заетост. Първото място в тази категория спечели социалното предприятие „Хартиен свят - Две могили“. На второ се класира ТПКИ „Родина“, а на трето „Дибико“ ЕООД - специализирано предприятие за хора с увреждания, регистрирано в АХУ.

Заместник-министър Зорница Русинова награди призьорите в категорията „Социални иновации, свързани със социалното включване". Първа награда заслужи „Солвей Соди“ АД за инициативата „С предпазен колан на задната седалка“. Второ място спечели Фондация „Промяната“ за инициативата обучителна програма „Академия за социални предприемачи“, а на трето бе класиран Централен кооперативен съюз за инициативата „КООПЕРАЦИИТЕ - устойчив бизнес в полза за обществото“.

Отличията в категорията „Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги“ връчи заместник-министър Лазар Лазаров. Победител стана „САЙБОН“ ООД за проект „Jedi“ (специализирано електрическо модулно помощно средство за придвижване на деца с нервно-мускулни увреждания). На второ място се класира г-н Михаил Ивайлов Христовза иновативния метод за изработване на „индивидуална гилза“, а на трето - „Зера Ера“ ЕООД за превенция на пластмасовия отпадък и с решения за необразуване на отпадъци от еднократна пластмаса .

Връчването на наградите беше част от официалното откриване на изложение на социални предприемачи в зала „Универсиада“ в гр. София. Събитието е част от третия регионален Форум за социално предприемачество, организиран от Министерството на труда и социалната политика съвместно с Националния съюз на трудово-производителните кооперации.

 Обща снимка с призьорите          Марка

Новини