ЦПО към ССИ организира курс по „СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩНАЧИНАЕЩИ”

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Новини ССИ, Пресцентър » ЦПО към ССИ организира курс по „СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩНАЧИНАЕЩИ”

Центъра към Сдружение  „Съюза за стопанска инициатива” (ЦПО към ССИ)
организира съботно неделен курс(пет седмици)  по
„СЧЕТОВОДСТВО ЗА НАЧИНАЕЩНАЧИНАЕЩИ”. 


            Обучението ще стартира от  28.11.2015 г.(само събота и неделя по 6 уч.часа; общ хорариум: 30 уч.часа) в сградата на бул. Цариградско шосе, ул.”Михаил Тенев” № 12, Бизнес – център „Евротур”, в залата на партера.
28.10.2015 г.(
Място:        Учебната зала – ул „Михаил Тенев” 12
 Цена:           300 лв.
Лектор:       Емилия Хаджиева

 

Учебна програма:

 

1. Същност и място на счетоводството в мениджмънта на фирмата. Характерни черти на счетоводството като система за създаване на информация. Принципи на счетоводството и тяхното съдържание.

 

2. Нормативна уредба по счетоводство, Новият закон за счетоводството, Национален сметкоплан, Национални счетоводни стандарти. Счетоводен баланс – балансови квалификации на активите и пасивите.

 

3. Същност и елементи на счетоводният метод. Счетоводен баланс-същност, съдържание и структура. Стойностни корекции в баланса.

 

4. Стопански операции и отражението им върху баланса. Методология на счетоводното отчитане. Първични счетоводни документи.

 

5. Балансови изменения. Видове. Счетоводни сметки и регистри. Начини на двустранно записване по счетоводните сметки.

 

6. Инвентаризация на СМЗ. Видове. Документиране на резултатите от инвентаризацията

 

7. Документооборот. Видове първични и вторични счетоводни документи. Попълване на ПКО, РКО, касова книга, фактури и др.

 

8. Работа със счетоводен софтуер;

 

Обучението е практически ориентирано с решаване на счетоводни задачи и казуси от практиката.
Издава се Удостоверение за професионална квалификация по професия „Оперативен счетоводител”.

 

Моля, при желание от Ваша страна да се включите в обучението, да потвърдите на електронна поща: cpo@ssibg.org или на телефон: 02/ 970 48 40; 0882 333 225

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини