Започна дискусия дали да се надгражда стандарта за социална отговорност ISO 26000

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Полезна информация » Започна дискусия дали да се надгражда стандарта за социална отговорност ISO 26000

Стандартът ISO 26000, отнасящ се до проблемите на социалната отговорност, излезе на сцената през месец ноември 2010 г. Международната организация на работодателите (IOE) винаги е подчертавала, че този стандарт е „guidance standard” и се отнася до всички видове организация. Това не е „management standard” и той не трябва да бъде използуван за сертификационни нужди.

На 15 октомври 2013 г., ISO започна пет месечен систематичен преглед на ISO 26000. Въпросите, които са поставени пред националните членове на ISO са:

Трябва ли ISO 26000 да бъде потвърден, ревизиран / допълнен, трансформиран в друга форма или оттеглен ?

Трябва ли ISO 26000 да бъде приет или пък има намерение да бъде приет като национален стандарт или чрез друга публикация ?

Идентична ли е националната публикация или е предложено да бъде идентична на Международния стандарт или е модифицирана ?

Използува ли се ISO 26000 във Вашата страна без национално приемане или пък има ли продукти във Вашата страна, основаващи се на този стандарт ?

От Международната организация на работодателите (IOE) напомнят, че има продължаващи дискусии по въпроса за създаване на ISO стандарт за социална отговорност, който да се използува за сертифициране. В някои държави като Дания и Испания вече дори са създадени подобни национални стандарти.

Независимо, че подадената информация за провеждания преглед поставя ударение на това, че не са възможни промени и модификации в текущия обхват на ISO 26000 и че всяка промяна в обхвата на стандарта би изисквала да се направи проект за ново предложение, от ISO отбелязват и това, че ако мнозинството от запитаните заявят за необходимост от създаване на Стандарт за мениджърска система (Management System Standard), който да се базира на ISO 26000, така наречената Post Publication Organization (PPO) ще влезе в сътрудничество с Централния секретариат на ISO и те ще се обърнат към един от членовете, които изискват да се направи промяна, така че да се подготви предложение за нова работна точка (New Work Item Proposal) за такъв нов стандарт.

От Международната организация на работодателите (IOE) се надяват, че работодателските организации в отделните страни ще се ангажират, заедно със съответните национални администрации за да се дадат уверения, че няма искане от съответните страни за въвеждане на нов стандарт, който да доразвива ISO 26000 до положение да се използува за сертификационни нужди.

Кратка справка:

Идеята на ISO 26000 е, че бизнесът и организациите не работят в някакъв вакуум. Техните взаимоотношения с обществото и околната среда са критично важен фактор за тяхната способност да продължат да работят ефективно. Оценката на тези взаимоотношения все повече се използуват като измерител на цялостното представяне на организациите.

ISO 26000 дава насоки за това как бизнесът и организациите могат да действуват по социално отговорен начин. Това означава да се действува по етичен и прозрачен начин, който да допринася за здравето и благоденствието на обществото.

ISO 26000:2010 дава насоки, а не изисквания, така че този стандарт не може да се използува за сертифициране по начина по който се използуват други, добре познати на публиката ISO стандарти. Стандартът помага да се изясни, какво означава социална отговорност, помага на предприемачите и на организациите да трансформират принципните постановки в ефективни действия и споделя добрите практики, свързани със социалната отговоност в планетарен мащаб. Той се отнася да всички типове организации, независимо каква е тяхната дейност, размер или местоположение.

Стандартът е въведен през 2010 г., след пет годишни преговори между много различни преговарящи страни по целия свят. Представители на правителствата, неправителствени организации, индустриите, потребителски групи и синдиклани организации от целия свят са били ангажирани в създаването на стандарта, което означава, че той представлява международен консенсус по разглежданите в него въпроси.

Автор: Теодор Дечев

This is also available in: English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>