Нови европейски пари за технологична модеринзация в малки и средни предприятия

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Полезна информация » Нови европейски пари за технологична модеринзация в малки и средни предприятия

На 22.10.2013 г., „Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“” в Министерство на
икономиката и енергетиката – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013“, ОБЯВЯВИ процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 Технологична модернизация в малки и средни предприятия.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 23 декември 2013 г.

Предимство при кандидатстване по програмата ще имат фирми с инвестиции в областта на интелектуалната собственост: закрила на права върху продуктови и технологични иновации, промишлен дизайн, ноу-хау, лицензионни договори, консултации и други услуги.

Максимален интензитет на безвъзмездната помощ:
70% от общите допустими разходи по проекта за микропредприятия и малки предприятия
60% от общите допустими разходи по проекта за средни предприятия

Минимален размер на безвъзмездната помощ:
100 000лв. за микропредприятия;
200 000лв за малки предприятия;
300 000лв. за средни предприятия.

Максимален размер на безвъзмездната помощ:
500 000лв. за микропредприятия;
1 000 000лв за малки предприятия;
2 000 000лв. за средни предприятия.

Допустими кандидати:
1. Кандидатите трябва да са юридически лица или ЕТ, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в България;

2. Да са микро, малки или средни предприятия;

3. Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.

4. Да имат минимум 3 приключени финансови години (2010, 2011, 2012 г.);

5. Да са реализирали нетни приходи от продажби през последната приключена финансова година (2012 г.):
- микро предприятия – ≥ 150 хил. лв.;
- малки предприятия – ≥ 300 хил. лв.
- средни предприятия – ≥ 750 000 лв.

6. Да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008:
- Сектор C „Преработваща промишленост“
- Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“
- Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания“ – раздел – М72

Продължителност: Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 12/дванадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Допустими дейности:
- Придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив (ДМА), пряко свързано с постигане на целите на проекта;
- Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), пряко свързани с постигане на целите на проекта;
- Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение;
- Визуализация
- Одит

Снимка: http://finance.bnr.bg

This is also available in: English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>