Наши малки и средни предприятия ще участвуват в търговска мисия в Швейцария

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Полезна информация, ССИ в медиите » Наши малки и средни предприятия ще участвуват в търговска мисия в Швейцария

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи, борса за сътрудничество в гр. Цюрих и посещение на специализирана изложба „Baumaschinen Messe Bern“, Щвейцария. Това ще стане в периода 17 март 2014 г. – 21 март 2014 г.

 

В търговската мисия ще бъдат включени фирми от секторите машиностроене, електроника, електротехника, включително и финна механика, медицинска техника и приборостроене.

 

Посещението се организира в рамките на дейност 5 ”Организиране на промоционални прояви в страната и чужбина” по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Агенцията поема разходите за самолетен билет, трансфери летище – хотел – летище, хотелско настаняване за един представител от предприятие, вътрешен транспорт (когато е необходимо), отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия, като заплаща съответната част от стойността до размера на предвидените разходи съгласно договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

При организиране на двустранни срещи, ИАНМСП поема изцяло или отчасти заплащането на наем на зала за провеждане на срещи с потенциални бизнес партньори, възнаграждение за преводачи, техническо оборудване и пр.

 

Предприятията участници в търговската мисия, следва да поемат всички други разходи, а именно:

 

разходи за дневни, виза и медицинска застраховка, свързани с командироването и пребиваването на един представител; частта от разходите, която надхвърля определения лимит съгласно договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за самолетен билет и хотелско настаняване на един участник;

 

пропорционална част от общите разходи, когато тези разходи надхвърлят определения съгласно договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 лимит на търговска мисия (разходи за вътрешен транспорт, наем на зали, техническо оборудване, преводачески услуги и др.);

 

пълните разходи, свързани с командироването и пребиваването на втори представител (в случай, че има такъв);

 

в случай на отказ от участие предприятията възстановяват пълния размер на направените от ИАНМСП разходи (размера на начислените минимални помощи de minimis).

Участието в търговски мисии на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (OB L 379 / 28. 12. 2006). Участието в търговски мисии се извършва съгласно Общите условия за участие в промоционални прояви – търговски мисии и международни панаири/специализирани изложби, организирани от ИАНМСП, изготвени и одобрени от ИАНМСП. Общите условия са задължителни за Предприятието и са неразделна част от Заяката/Договор.

 

Кандидатстването за участие в организирани от Агенцията търговски мисии се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Общите условия за участие:

 

Заявка/Договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;

 

Декларация за получените държавни помощи, минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година и за нефинансиране от други източници (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;

 

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор; (Указания за попълване на Декларацията).

 

Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване.

 

Всички документи следва да бъдат актуални към датата на подаване на документите за участие в съответната търговска мисия.

 

На основата на прилагане на Общите условия за участие в търговски мисии ще бъдат избрани до 12 участници представители на български МСП. Кандидатите ще бъдат оценени и класирани на основата на заложените в Общите условия критерии за класиране. При предприятия, получили равен брой точки с приоритет се класира предприятието, подало по-рано пълен пакет документи за участие в проявата.

 

В случай на проявен интерес към търговската мисия за своя сметка могат да се присъединят:

 

фирми, кандидатствали, но не успели да се класират;

 

фирми, не отговарящи на критериите за МСП;

 

Тези фирми е необходимо да попълнят приложената регистрационна форма. Всички разходи, свързани с участието на представител/и на регистрираните фирми извън търговската мисия, са за сметка на участниците.

 

Посоченият период на провеждане на проявата е индикативен. Организаторът си запазва правото, след уточняване на параметрите на мисията (брой участници, полети, хотелски настанявания и др.) да промени, при необходимост, началната и/или крайна дата на провеждане на мисията.

 

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване лично в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 18:00 часа на 30-ти януари 2014 г. на адрес:

 

1000 София, ул „Леге” № 2-4

 

или да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail адрес:

 

i.iliev@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 30-ти януари 2014 г.

 

За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Иво Илиев, младши експерт в отдел „Международно сътрудничество”, дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия”, тел: 02/940 79 78.

 

Оригиналната покана на ИАНМСП може да изтеглите от тук.

 

Пълният пакет документи за участие може да изтеглите от тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини