Национално участие Cosmobeaute Indonesia 2015

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Полезна информация » Национално участие Cosmobeaute Indonesia 2015

Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на международната специализирана изложба за козметика Cosmobeaute Indonesia (15.10 – 17.10.2015 г., Джакарта, Индонезия).

Cosmobeaute Indonesia се провежда ежегодно, като през 2015 год ще се проведе 10-то юбилейно издание.
На изданието на изложбата през 2014 год. участие са взели 231 изложителя от 17 държави и е посетена от 11 258 специалисти. По време на изложбата се организира бизнес форуми, B2В срещи, срещи с дистрибутори и т.н.
Индонезия е най-бързо развиващата се икономика в Югоизточна Азия и най-перспективния район за тази част от света. Страната също така е член на Г-20 икономическа група и е квалифицирана като най-новата индустриализирана държава-членка в нея.
ИАНМСП организира участието на български фирми на Cosmobeaute Indonesia 2015, при следните условия:
Агенцията поема разходите за:
-        Наем на изложбена площ;
-        Проектиране и изграждане на щанд;
-        Наемане на оборудване и обзавеждане;
-        Регистрация на изложителите;
-        Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);

-        Рекламиране на участието.
 Фирмите, участници в Cosmobeaute Indonesia 2015 следва да поемат всички други разходи, както следва:
-        Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
-        Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
-        Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
-        Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
-         Застраховка на представителите на предприятието.
Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставените минимални помощи на предприятието Ви може да получите на интернет страница:www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.
Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Общите условията за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП:
-        Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;

-        Декларация за получени минимални (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието; минималните помощи обхващат текущата и предходните две финансови години. /Може да проверите получените минимални помощи и на сайта на Министерството на финансите: http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx/.

-        Декларация за получени държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;

-        Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор (Указания за попълване на Декларацията);

-        Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване;

-        Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви.
След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.
За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7982, e-mail: elitza@sme.government.bg и Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7981, e-mail: traian@sme.government.bg.

Заинтересованите могат да подадат изискуемите документи в срок до 05 юни 2015 г., по един от следните начини:

· В деловодството на ИАНМСП с входящ номер. 
· С електронен подпис, на следния електронен адрес: office@sme.government.bg.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Новини