Устав

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Устав

У С Т А В

на

СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА

 

І. СТАТУТ.

Чл. 1. (1) Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) е доброволно, неправителствено и независимо сдружение с нестопанска цел  на работодатели, осъществяващи дейност на територията на Република България, членуващи по териториален или отраслов признак.

(2) Структурата и персоналния състав на ССИ отговаря на изискванията за представителна на национално равнище организация на работодатели съгласно изискванията на българското законодателство.

(3) Работодател по смисъла на този устав е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни организации), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение в съответствие с действуващото законодателство в Република България.

(4) Съюзът за стопанска инициатива – ССИ е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(5) ССИ се самоопределя като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.

(6) В съюза не могат да членуват  политически партии и движения.

 

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява своята дейност под наименованието Юридическо лице с нестопанска цел в частна полза   СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА (ССИ), като наименованието може допълнително да се изписва и на чужд език.

(2) ССИ притежава кръгъл печат с надпис: СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА – България

(3) Сдружението има емблема и символи, които се одобряват от Общото събрание .

(4) Всяко писмено изявление от името на ССИ трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

ІІІ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3(изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.)  Седалището и адресът на управление на ССИ са:

гр.София, Столична община  – Район „Младост”

ул. “Михаил Тенев” № 12, БИЗНЕС- ЦЕНТЪР „ЕВРОТУР”.

 

ІV.ЦЕЛИ

Чл. 4. Основните цели на сдружението са :

а) да подпомага всестранно развитието и дейността на своите членове, основано на принципите на взаимопомощ и солидарност;

б) да представлява и защитава интересите на членовете си и да издига техния авторитет пред държавните, общинските, обществените и международните органи, стопанските и нестопанските организации и лица;

в) да съдейства за осигуряване на лоялна, прозрачна и ефективна пазарна конкуренция и предотвратяване на монополизма;

г) да допринася за развитие и утвърждаване на модерни индустриални отношения, подпомагащи развитието и просперитета на бизнеса, за развитие на гражданското общество, науката, техниката и технологиите и за установяване и поддържане на социален мир във фирмите;

д) да съдейства за усъвършенствуване на системата  на социален диалог  в Република България  въз основа на европейските ценности и норми на труд и живот;

е) да подпомага и съдействува за развитието на малките и средните предприятия за утвърждаване на пазарната икономика и гражданското общество в България.

ж) да съдейства за опазване на околната среда, за енергийна и ресурсна ефективност в предприятията, за равномерно регионално индустриално и социално развитие в контекста на принципите на устойчиво развитие.

 

V. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5. (1) Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са :

 1. Участие на всички равнища в тристранния социален диалог между организациите на работодателите, на работниците и служителите и държавата, въз основа на европейските ценности и норми на мениджмънт, труд и живот;
 2. Отстояване и защита на интересите и решаване на принципни проблеми на членовете на всички нива на държавната власт, за преодоляване на институционалните и нормативните пречки пред бизнеса, както и при налагане на монопол от стопански организации и други подобни;
 3. Съдействие за развитие на съвременни индустриални  отношения, подпомагащи развитието и просперитета на предприемачите, за установяване и поддържане на социален мир във фирмите, регионалната и националната икономика;
 4. Участие в работата на консултативни съвети и координационни органи към държавните  и общинските органи за отстояване интересите на бизнеса и подпомагане дейността на членове на съюза, както и в колективното трудово договаряне в отрасли и браншове;
 5. Разработване и внасяне в държавните органи и ведомства на предложения, анализи, експертизи, а също и стратегии и други в интерес на подобряване на бизнес-средата и развитието на отделните браншове а също и за развитието на националната икономика;
 6. Събиране и поддържане на информационни фондове и предоставяне на информация на членовете, относно вътрешното и международно законодателство по икономически, социални, трудово-правни, научно-технически и други въпроси имащи отношение към предмета и целите на съюза, както и друга информация, разрешена от закона, нужна и полезна за дейността на ССИ, неговите структури и членове;
 7. Издаване на информационни и помощни материали, периодика и друга специализирана литература в областта на бизнеса;
 8. Информиране и консултиране на членовете за пазарни възможности в страната и чужбина, за тенденциите в технологичното развитие, за изискванията към управлението на качеството и ефективността на стопанската дейност и други подобни;
 9. Организиране или съдействие при организирането на конкретни делови срещи с цел сключване на сделки с помощта на съюза, организиране и)или съдействие за организирането на национални или международни делегации, симпозиуми, конференции, изложби, панаири и други, установяване на контакти със сродни асоциации, съюзи и други подобни;
 10. Извършване на консултации, обучение и помощ за сертифициране по системи за управление на качество, околна среда, персонал и др., както и при разработване и кандидатстване по международни и национални проекти;
 11. Подпомагане на рекламната дейност на своите членове, популяризиране на дейността им у нас и в чужбина;
 12. Установяване на контакти и съдействие за равноправни отношения с държавни и общински, стопански и нестопански организации и лица;
 13. Подпомагане на ефективно международно, икономическо и научно-техническо сътрудничество на своите членове;
 14. Осъществяване на доброволен арбитраж, при поискване, по спорове във връзка с дейността, ако едната от страните в спора е член на съюза, както и  при разрешаване на колективни трудови спорове ;

15. Съдействие на членовете за провеждане на “обучение през целия живот” за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация и др. формални и неформални форми на обучение на предприемачите, на ръководния управленски състав и на персонала, като фактор за повишаване на конкурентноспособността на човешкия капитал и българската икономика, както и за внедряване на здравословни и безопасни условия на труд, и екологически чиста работна среда;

 

16. Изготвяне на периодични доклади за състоянието на икономиката и отделни браншове;

17. Съдействие за спазването на етиката и морала на почтения работодател и правилата за лоялно и коректно пазарно поведение в съответствие с модерните европейски и световни стандарти;

18. Изискване от компетентните държавни органи на разяснения и становища по приложението на нормативни актове, указания, решения и установени практики по приложението на нормативната уредба, касаеща бизнеса;

19. Изразяване и публично оповестяване на становища на съюза по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове, регламентиращи предприемаческата дейност и свързани с нея икономически и социални дейности, както и участие в разработването им;

20. Предприемане на действия, насочени към отмяна на нормативни актове и решения на държавни органи, противоречащи на действащите закони или влошаващи условията за бизнес;

21. Съдействие за привличане на национални и международни инвестиции, облекчаване достъпа до банково и небанково финасиране, обезпечителни фондове, застрахователни и други институции, до ноу-хау, иновации, информационни фондове и регистри;

22. Консултации, обучение и помощ за енергийна и ресурсна ефективност в предприятията.

23. Съдействие за извършване на маркетингови, конюнктурни и други проучвания;

24. Членуване в или поддържане на контакти с международни и национални организации, имащи отношение към целите и задачите на ССИ;

25. Координиране дейностите на регионални, национални и международни институции по реализиране на проекти и инициативи за развитие на малките и средните предприятия и отделни браншове.

(2) Съюзът може да организира и провежда курсове за професионално обучение, квалификация и преквалификация, като се съобразява с действащите нормативни документи. Съюзът въвежда и поддържа нови системи, форми и методи на обучение и повишаване на квалификацията на своите членове. На преминалите формите на професионално обучение въз основа на оценка (изпит) се издава документ за професионална правоспособност.

(3) Съюзът може да издава сертификат за качество на услугите, както и други удостоверения, които служат на стопанските отношения, доколкото не са възложени на други органи или организации със съответни нормативни актове.

(4) Съюзът изготвя и поддържа поименни списъци на експерти – вещи лица, със специални познания в различните области на стопанските отношения, в услуга на своите членове, на държавни и общински органи, както и на възложители по Закона за обществените поръчки.

 

VІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. ССИ има следният предмет на  дейност: представителство, закрила и подпомагане развитието и дейността на работодателите чрез целия спектър на производствените, търговски и други инициативи, както и международно представителство и сътрудничество в областта на бизнеса в интерес на своите членове; администриране на програми за финансиране на предприятията – членове на съюза; разработване на инициативи за оптимизиране на законовите и подзаконовите актове, касаещи бизнеса; формиране на нови подходи за взаимовръзка на неправителствения сектор с местната и централна власт и структурите на гражданското общество, в т.ч. и с организации със сроден предмет на дейност в страната и чужбина; обмен на програми и идеи; събиране и поддържане на информационни масиви за национални и международни програми, проекти и източници на финансиране, с цел предоставянето й на членовете; участие в национални и международни форуми; формално и неформално обучение, квалификация и преквалификация на членовете и техните служители, бизнес- и индустриални консултации, издаване на справочници, бюлетини, брошури, резултати от изследвания, доклади, годишници и други печатни издания и материали и друга незабранена дейност в изпълнение на целите и задачите на съюза, съгласно устава.

 

Чл. 7. (1) ССИ може да осъществява допълнителна стопанска дейност във връзка с основния предмет на дейност с идеална цел.

(2) Съюзът не разпределя печалба.

(3) Съюзът не може да получава дарения от политически партии.

 

VІІ. СРОК

Чл. 8. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

VІІІ. ЧЛЕНСТВО

Чл. 9. (1) Членството в ССИ е доброволно.

(2) В ССИ могат да членуват работодатели, осъществяващи законна дейност в Република България, които приемат Устава  на сдружението и желаят да се ползват от и допринасят за дейността му.

(3) (изм. и доп. с реш. на ОС от 09.09.2017г.)  В Съюза могат да членуват и колективни членове – сдружения или асоциации с нестопанска цел в обществена или частна полза, браншови организации и други организации на работодатели и сдружения, имащи членски състав, с изключение на политически партии и движения.

(4)(нова, приета с реш. на ОС от 09.09.2017г.)Членовете на юридическите лица – колективни членове се ползват от дейността на сдружението и се представляват от Съюза за стопанска инициатива в тристранния диалог. Сдружението не отговаря за задълженията на членовете си. Членовете на юридическите лица – колективни членове, не отговарят за задълженията на сдружението.

(5) Членуването в ССИ е израз на доброволно съгласие за спазване на всички решения на органите и структурите на съюза.

 

Чл. 10. (1) Приемането на нови членове се извършва от Управителния съвет на съюза въз основа на писмена молба, в която членът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав.

(2) Кандидатът за член подава и други документи по образец, определени от УС на ССИ.

(3) Умишленото скриване или изопачаване на информация по предходната алинея може да бъде основание за отказ на членство.

(4) Нов член се приема от Управителния съвет с решение, взето с обикновено мнозинство.

(5)(заличава се ал.5 и ал.6 става нова ал.5 и се изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) Оригиналите на молбите за членство и решенията на съответните органи за приемане, в случаите по преходната алинея, се предават в УС.

 

Чл. 11. Членовете на ССИ имат следните права:

 1. да участвуват в работата на сдружението, както и във всички, организирани от ССИ мероприятия;
 2. да избират членове на управителния съвет и членове на спомагателни органи на сдружението;
 3. техни служители да бъдат избирани в управителния съвет и за членове на спомагателните органи на сдружението;
 4. да поставят за разглеждане и решаване въпроси, свързани с дейността на сдружението;
 5. да поставят за обсъждане и търсят защита по принципни проблеми, свързани с извършваната от тях стопанска дейност, индустриалните и социалните отношения, трудовото законодателство;
 6. да бъдат информирани за дейността на сдружението и да се ползуват от информацията и сведенията, събрани при дейността му;
 7. да ползуват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите органи или такива, възложени с решение на тези органи;
 8. да се ползуват от резултатите от дейността на сдружението, съгласно разпоредбите на настоящия Устав.

 

Чл. 12. Членовете на ССИ са длъжни:

 1. Да спазват разпоредбите на настоящия Устав и решенията на органите на сдружението;
 2. Да участвуват в дейността на ССИ и да му съдействуват за осъществяване на неговите цели на всички равнища;
 3. Да издигат авторитета на ССИ, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
 4. Да работят и допринасят за реализирането на колективните решения;
 5. Да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски – членски внос.

Чл. 13. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими.

Чл. 14. Членството в ССИ се прекратява:

 1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на сдружението;
 2. С прекратяване на правно организационната форма на работодателя -  член на сдружението;
 3. С изключване;
 4. С прекратяване на сдружението;
 5. При отпадане.

Чл. 15. (1) Управителния съвет изключва член на ССИ, когато:

 1. Системно нарушава предвидените в Устава задължения или не се съобразява с решенията на органите на съюза;
 2. При поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо;
 3. При финансови злоупотреби и злоупотреби с имуществото на ССИ.

(2) При маловажни случаи на нарушения Управителният съвет определя с решение срок за преустановяването на конкретното нарушение и за отстраняване на неговите последици, като при неспазването на препоръките в решението, той може да реши изключване.

(3) Решението на Управителния съвет за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание в едномесечен срок от получаване на писменото съобщение за това.

Чл. 16. Отпадането на член се констатира с решение на Управителния съвет, когато:

 1. Член на ССИ не е направил встъпителната си вноска в течение на повече от 3 месеца;
 2. Налице е забава повече от 6 месеца при плащането на членски внос  и неучастие в работата на структурите и органите на съюза, без уважителни причини;
 3. Член на ССИ е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е присъствувал (чрез законен представител или представител по изрично пълномощно) на повече от три последователни заседания на Общото събрание.

Чл. 17. При прекратяване на членството ССИ не дължи връщане на направените имуществени вноски – членски внос. Прекратилият членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски (членски внос) за периода на съществуване на членственото отношение.

Чл. 18. Членовете на ССИ са действуващи и почетни. Титлата почетен член се дава от общото събрание по предложение на УС.

 

ІX. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 19. (1) (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.)Върховен орган на сдружението е Общото събрание, а управителен орган – Управителният съвет.

(2) Дейността на органите за управление се подпомага от Консултативен съвет (КС), а разходването на финансовите средства се контролира от Контролна комисия (КК).

(3)(ал.3се заличава,а ал.4 става нова ал.3. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) По решение на УС могат да се създават и други помощни органи на Съюза. Тяхната дейност се урежда с правилник, приет от УС.

 

Х. (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 20. (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.)(1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението, или от делегати – членове на Общото събрание.

(2) (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) Делегати на Общото събрание са:

1. делегати на местните структури  на ССИ. Квотата на представителство се определя с решението за свикване от Управителния съвет;

2.(заличава се ал.2 т.2, а ал.2 т.3 става нова ал.2 т.2 и се изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.)  членовете на Управителния съвет  и Контролната комисия;

3.(ал.2т.4 става нова ал.2т.3 с реш. на ОС от 28.01.2012г.) представители на ССИ в органи на двустранния и тристранния социален диалог, както и лица, определени от Управителния съвет;

4.(ал.2 т 5 става нова ал.2 т.4 с реш. на ОС от 28.01.2012г.) председателите на съюзи и организации, с които ССИ си взаимодейства на национално ниво, чието представителство е определено с решение на УС.

(3) Юридическите лица, членове на Общото събрание участват в работата му чрез лицата, които ги представляват или специално упълномощени от тях лица.

(4) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание.

Чл. 21. Общото събрание  има следните правомощия:

 1. приема, изменя и допълва Устава на ССИ;
 2. приема правилник за дейността на Управителния съвет;
 3. приема вътрешните актове на ССИ;
 4. избира и освобождава членовете на УС и КК и определя възнаграждението им;
 5. приема програми за развитие, формулира насоките и целите в дейността на ССИ за предстоящата година;
 6. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 7. приема докладите за работата на КС и КК, както и за работата на клоновете в страната;
 8. приема бюджета на съюза;
 9. разглежда и взема решения по молби и жалби срещу решения на УС;
 10. отменя решения на органите на сдружението, които противоречат на Закона, Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на ССИ;
 11. утвърждава решения на УС за участие в други организации;
 12. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 13. взема решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от Закона или настоящия Устав.
 14. удостоява със званията “Почетен председател” или “Почетен член” заслужили свои членове, прекратили активната си дейност в ръководството и работата на сдружението

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква веднъж на три години с решение на Управителния съвет. Управителният съвет може да свика извънредно или предсрочно Общо събрание.

(2) (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.)В решението си Управителният съвет определя датата, точния час и мястото на провеждането на заседанието, и квотите на представителство в случай на делегатско общо събрание.

(3) (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.)Една трета от членовете на УС имат право да поискат с писмо УС  да свика ОС и ако той не отправи писмена покана в двуседмичен срок от получаването на писменото искане, събранието се свиква от съда по седалището на  сдружението по писмено искане на заинтересованите членове.

Чл. 23. (1) Поканата до членовете (делегатите) на ОС следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на ОС, както и указание по чия инициатива то се свиква.

(2) (изм. с реш. на ОС от 09.09.2017 в сила от 01.01.2018)Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 24. (изм. с реш. на ОС от 09.09.2017 в сила от 01.01.2018)Към датата на обявяването на поканата, писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, се предоставят в адреса на управление на ССИ на разположение на всеки член при поискване.

Чл. 25. (1) Общото събрание е законно, ако присъствуват повече от половината от всички членове (делегати).

(2) Ако в обявения час са се регистрирали повече от половината от членове (делегати), събранието се счита за законно и може да започне работа.

(3) Ако в посочения час регистрираните членове (делегати) са по-малко от половината, провеждането на събранието се отлага с един час по късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове (делегати) да се явят.

Чл. 26. Всеки член (делегат) на общото събрание има право на един глас.

Чл. 27.Член на сдружението няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. Него;
 2. Юридически лица, в които той е управител или може да възпрепятствува или да наложи вземането на решения.

Чл. 28. (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.)(1) Решенията на ОС  се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) Решенията за изменение или допълнение на Устава, преобразуване или прекратяване на сдружението, сливане или вливане на ССИ в друга организация, както и по други въпроси, изрично определени в закона, Общото събрание взема решенията с мнозинство 2 / 3 от гласовете на присъствуващите членове (делегати).

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не може да се вземат решения.

Чл. 29. (1) За всяко провеждано общо събрание се води протокол, който се заверява от Председателствуващия събранието, лицето, изготвило протокола и от преброител/ите  на гласовете.

(2) Протоколът с прикрепени към него писмени материали по свикване и провеждане на ОС и списък на присъствувалите се завеждат в Книга на общото събрание.

(3) Всеки член на Общото събрание има право да следи и се информира за точното отразяване на конкретно събрание и взетите на него решения в протокола.

Чл. 30. (1) Всеки член на ССИ, Управителният съвет и Прокурор могат да сезират съда по регистрация на ССИ да се произнесе по законосъобразността на решение на ОС или по съответствието му с настоящия Устав.

(2) Действие по предходната алинея може да се извърши в едномесечен срок от узнаването на решението, което се атакува, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

 

ХІ. (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 31. (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.)(1) Управителният съвет е управителен  орган на ССИ.

(2) (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г. и т.1,2,3 и4 се заличават)Управителният съвет се състои от 5 до 13 лица –  членове на Сдружението:

  (3).(заличава се ал.3, а ал.5 става нова ал.3 с реш. на ОС от 28.01.2012г.)Управителният съвет със свое решение може да привлича в работата си и други лица, които го подпомагат в дейността му.

(4) (заличава се ал.4, а ал.6 става нова ал.4 и се изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.)Редовните заседания на Управителният съвет се провеждат най-малко шест пъти годишно и се свикват от председателя.. Извънредните заседания се свикват от председателя по искане на една трета от членовете му в едноседмичен срок от постъпване на искането.

Чл. 32. (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) Управителният съвет се избира за срок от 3 години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани до два последователни мандата.

Чл. 33. (заличава се ал.2 и се изм.. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) Управителния съвет има следните правомощия:

 1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. разпорежда се с имуществото на съюза при спазване изискванията на този Устав;
 3. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на ССИ;
 4. потготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 5. взема решения за участие в други организации;
 6. приема нови членове;
 7. приема правилник за работата си;
 8. взема решения за откриване или закриване на клонове;
 9. избира от своя състав  председател зам.-председателите  на ССИ;
 10. определя състава на Консултативния съвет;
 11. определя квотите на представителство за общото събрание  на делегатите.
 12. определя реда за събиране и отчитане на членския внос и отчисленията за органите на ССИ, съобразно чл. 62.
 13. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно този устав не са поставени в изключителната компетентност на общото събрание.

Чл. 34. В работата на Управителния съвет със съвещателен глас имат право да участват лицата, удостоени със званието “Почетен Председател” от Общото събрание на сдружението.

Чл. 35. (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.)Свикването на заседание на УС се извършва с писмена покана от Председателя, по телефон, по факс, по електронна поща или чрез лично уведомяване на членовете му.

Чл. 36.(1) Заседанието е редовно, ако на него присъствуват повече от половината от членовете на УС. Едно лице може да представлява по изрично писмено пълномощно само един от другите членове на УС.

(2) За присъствуващо, по предходната алинея се счита и лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(3) В спешни случаи поканата за заседание може да бъде предадена и по телефон и свикването да е на същия ден. УС в такива случаи – по изключение – има право да взема решения и неприсъствено. В този случай решението се счита за взето, ако е подписано от всички членове на УС без забележки и възражения.

Чл. 37.(1) УС взема решенията си с обикновено мнозинство от присъствуващите членове.

(2) Решенията на УС за определяне на ликвидатор, в съответствие с процедурните правила на чл.14, ал.2 от ЗЮЛНЦ се вземат с квалифицирано мнозинство.

Чл. 38.(1) За всяко провеждано заседание на УС се води протокол, който се заверява от Председателствуващия заседанието и лицето, изготвило протокола.

(2) Протоколът с прикрепени към него писмени материали по свикване и провеждане на заседанието на УС се завежда в Книга на управителния съвет.

(3) Всеки член на УС има право да следи и се информира за точното отразяване на конкретно заседание и взетите на него решения в протокола.

Чл. 39. Всеки заинтересован член на ССИ може да оспори пред ОС решение на УС, което е взето в противоречие със закона, този устав или предходно решение на ОС. Оспорването се извършва писмено, в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 40. (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.)(1)ССИ избира почетен Председател на ССИ и почетен Председател на Консултативния съвет на ССИ.

(2) (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.)Председателят и Заместник-председателите  се избират от състава на Управителния съвет на първото негово заседание след Общото събрание или от Общото събрание .

(3) (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.)Председателят на Управителния съвет ръководи дейността на ССИ  и представлява ССИ пред всички юридически и физически лица.

(4)(изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) Председателят на УС няма право, без изрично решение на УС, взето по надлежния ред и с необходимото мнозинство на гласовете, да извършва разпоредителни действия, или да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението.

(5)(изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.)Председателят на ССИ има право да назначава и  освобождава еднолично главен секретар и  изпълнителен директор, като правата и задълженията им се определят с писмен договор. Главният секретар и Изпълнителният директор имат административни функции.

 

ХІІ. (глава ХІІІ става нова глава ХІІ с реш. на ОС от 28.01.2012г.) КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

Чл. 41. (чл.42 става нов чл.41 и се изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) (1) За подпомагане дейността на Общото събрание в помощ на Управителния съвет към съюза действа Консултативен съвет (КС). Той се състои от специалисти в различни области, привлечени съгласно решение на Управителния съвет. В неговата работа могат да участвуват членовете на управителния съвет, контролната комисия, както и ръководителите на браншовите и регионалните органи на съюза.

(2) КС прави обсъждания, дава мнения, препоръки и становища по въпроси, свързани с бизнес-законодателството, дейността на ССИ, неговите структури, с двустранния или тристранен диалог в индустриалните отношения, или по други значими за членовете на съюза въпроси.

(3) КС се ръководи от Председател, избран с обикновено мнозинство от Управителния съвет. КС се свиква на заседание от Председателя. По преценка на Председателя в работата на КС могат да се канят за участие външни експерти и консултанти.

(4) Консултативният съвет провежда заседанията си с мнозинство поне от половината от членовете си, а приема становище с мнозинство повече от половината от присъствуващите.

(5) КС се произнася само като съвещателен орган. Предложенията му задължително се разглеждат, но приемането на решение от ръководните органи става по реда, определен в Устава.

 

ХІІІ. (заличавасе глава XІV и се създ нова глава ХІІІ с реш. на ОС от 28.01.2012г.)СЪВЕТ НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 42. (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) (1) В помощ на органите за управление действа Съвет на браншовите организации.

(2) (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.)Съветът на браншовите организации се състои по право от председателите на браншовите организации, другите организации – колективни членове и членовете на Управителния съвет.

 

ХІV.(глава ХV променя поредността си и става глава XІV и се изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл.43. (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) (1) Контролната комисия /КК/ се състои от девет члена, избрани пряко от ОС с мандат 3 години. Членовете на КК избират помежду си Председател, който ръководи дейността й.

(2) (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) Контролната комисия следи за разходване на събраните средства на ССИ, за изпълнение на решенията на ОС и УС, проверява финансовото състояние на ССИ и се отчита пред Общото събрание

 

(заличават се  глави XVІ, XVІІ и XVІІІ  с реш. на ОС от 28.01.2012г.)

ХV.(глава ХІХ променя поредността си и става глава ХV.и се изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) ИМУЩЕСТВО

Чл. 44 (1)(изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) Имуществото на ССИ се състои от права на собственост върху движими и недвижими вещи, ограничени вещни права, права на ползуване, права върху обекти на интелектуална собственост, ноу-хау, парични средства, вземания и други права, регламентирани от закона.

(2)(изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) Паричните средства на ССИ се съхраняват в банкови сметки, открити на името на ССИ или на негови клонове.

Чл. 45.(изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) Източници на средства на ССИ са имуществените вноски на членовете под формата на членски внос, приходи от собствена дейност, в изпълнение на идеалните цели на съюза и неговите задачи, като приходът се използва за постигане на определените в устава цели, дарения от физически или юридически лица, спонсорство.

Чл. 46. (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.)  Размерът на членския внос се определя с решение на УС на ССИ, но минимум 3 лв. месечно. Членовете на ССИ могат да плащат и по-голям членски внос от определения.

Чл. 47. (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.)Членовете на ССИ в производство по несъстоятелност или с временни затруднения плащат минимален членски внос, или се освобождават от заплащане за определен период, по решение на УС.

Чл. 48.(изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) Членският внос се събира чрез ОССИ и се разпределя с решение на Управителния съвет.

 

ХVІ.(глава ХХ променя поредността си и става глава ХVІ. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл. 49.(чл. 63 променя поредността си и става чл.49 с реш. на ОС от 28.01.2012г.)  ССИ се прекратява:

 1. с решение на ОС по реда на този Устав;
 2. по решение на съда по регистрация на юридическото лице в предвидените от Закона случаи.

Чл. 50 (чл. 64 променя поредността си и става чл.51и се изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.)(1) Ликвидацията на сдружението се извършва по реда и начина, определени в действуващото законодателство.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

Чл. 51(чл. 65 променя поредността си и става чл.49 с реш. на ОС от 28.01.2012г.) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от общото събрание  на ССИ.

 

ХVІІ..(глава ХХІ променя поредността си и става глава ХVІІ и се изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) АРХИВ

Чл. 52 (1) (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) ССИ притежава свой архив.

(2) (изм. с реш. на ОС от 28.01.2012г.)В архива се съхраняват: копие от Устава, копие от Решението за учредяване на съюза, Препис от молбата за регистрация и съдебното решение за регистрация, съответно за промяна в регистрацията на сдружението, адресен лист за членовете на УС, годишни планове и отчети за дейността на съюза, списъка на членовете, протоколни книги от общите събрания и от заседанията на УС, отчетни доклади за дейността на ССИ.

(заличава се  глава XXІІ с реш. на ОС от 28.01.2012г.)

ХVІІІ. (глава ХХІІІ променя поредността си и става глава ХІІІ. с реш. на ОС от 28.01.2012г.) ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.  Настоящият Устав е приет на Общо събрание на учредителите на ССИ, проведено на 29.06.2001 год. и е изменен на Общо събрание на членовете на ССИ проведено на 28.01.2012 год.

 

 

Председател на Управителния съвет:

                                                                  …………………..

 

         Протоколчик (секретар):

This is also available in: English