Стани Член

>>> Съюз за Стопанска Инициатива » Стани Член

Регистрационна карта за членство в ССИ

 Използвай като лице за контакт със ССИ


Дълготрайни активи по последния счетоводен отчет (попълва по преценка на предприятието ):

Форма на собственост на капитала (отбележете вярното):

Моля, свалете Заявлението за членство, попълнете го и приложете сканирано копие тук:

This is also available in: English