Новини

Проект „Успешни заедно – ^ЗА^ Едно Достойно Ново Образование“

На 20 декември 2019 година се проведе заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта, на което Съюзът за стопанска инициатива отчете изпълнението на...

Доклад: Анализ на законодателството и политиките в областта на чиракуването

На 25 и 26 януари 2020 г. в гр. Габрово се представи доклад по Дейност 1, включващ „Анализ на законодателството и политиките в...

Проекти на ССИ

През 2014 год. ССИ е подизпълнител по дог. №113-01-11001/16.12.2013 г. за финансиране на „Интернешенъл контакт сървисис“ ООД , схема „Ново работно...

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство,мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Открита процедура за подбор на проекти по Програма за морско дело и рибарство BG14MFOP001-1.002 „здраве и безопасност“

Допустими кандидати А. Допустими кандидати по мярката са : рибари или собственици на риболовни кораби, включително, извършващи риболовни дейности...

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

обяви шеста покана за представяне на предложения КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ: Целта на процедурата е да се подобрят...

Център за професионално обучение

Центърът за професионално обучение (ЦПО)

Кои сме ние? Центърът  за професионално обучение (ЦПО) към Сдружение“Съюз за стопанска инициатива”(ССИ)  е лицензиран от Националната агенция за...

Защо да се присъедините към ССИ?

  • Защитаваме интересите на бизнеса
  • Разрешаваме проблемите на своите членове
  • Гарантираме интергитет
  • Притежаваме международни контакти

Членове и партньори