Новини

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди промени в ПМС № 55/2020 г. и продължи обсъждане на пакета от мерки за стабилизиране на българската...

На 21.05.2020 г. на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество бяха обсъдени предложенията на Министерството на труда и социалната политика за промени в...

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Микро и малките предприятия в България, които са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за м. април 2020 г. спрямо средно...

Подкрепа за МСП чрез Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) чрез гаранции за заеми

Основната и най-ефективна подкрепа за МСП се предоставя чрез гаранции за заеми от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Като първа стъпка ЕИФ предоставя гаранционна схема, базирана...

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм) публикува покана за финансиране на предложения BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“.

Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване и провеждане на образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране...

Предстояща схема за финансиране на МСП: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни...

Микро, малките и средните предприятия могат ще могат да кандидатстват по Ваучерната схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), която е насочена...

Управляващите органи на оперативните програми да имат възможност да прекратяват процедури и да пренасочват пари за борба с COVID-19, се предлага с проект на...

Да се създаде допълнителна възможност за управляващите органи на оперативни програми да прекратяват процедури запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/, с...

Регионална занаятчийска камара -Кюстендил

Организация на занаятчиите, в която членуват самостоятелно заети занаятчии,дружества по закона за задълженията и договорите –собственици на предприятия,организирани по занаятчийски начин,...

Съюзът за стопанска инициатива представя „Емпирично изследване на БИС в средните индустриални предприятия, Южен Централен район“ в партньорство с изследователски екип към ФИСН,...

Следвайки политиката си за подкрепа и партньорство с науката, Съюзът за стопанска инициатива има привилегията да представи „Емпирично изследване на БИС в средните индустриални предприятия...

Европейски фонд за регионално развитие: Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ е отворена за кандидатстване с краен срок за подаване на проектни предложения...

Център за професионално обучение

Центърът за професионално обучение (ЦПО)

Кои сме ние? Центърът  за професионално обучение (ЦПО) към Сдружение“Съюз за стопанска инициатива”(ССИ)  е лицензиран от Националната агенция за...

Защо да се присъедините към ССИ?

  • Защитаваме интересите на бизнеса
  • Разрешаваме проблемите на своите членове
  • Гарантираме интегритет
  • Притежаваме международни контакти

Членове и партньори

Международни партньори