Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на...

На 27.03.2020 г. на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество беше обсъден проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и...

Управляващите органи на оперативните програми да имат възможност да прекратяват процедури и да пренасочват пари за борба с COVID-19, се предлага с проект на...

Да се създаде допълнителна възможност за управляващите органи на оперативни програми да прекратяват процедури запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/, с...

Регионална занаятчийска камара -Кюстендил

Организация на занаятчиите, в която членуват самостоятелно заети занаятчии,дружества по закона за задълженията и договорите –собственици на предприятия,организирани по занаятчийски начин,...

Съюзът за стопанска инициатива представя „Емпирично изследване на БИС в средните индустриални предприятия, Южен Централен район“ в партньорство с изследователски екип към ФИСН,...

Следвайки политиката си за подкрепа и партньорство с науката, Съюзът за стопанска инициатива има привилегията да представи „Емпирично изследване на БИС в средните индустриални предприятия...

Европейски фонд за регионално развитие: Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ е отворена за кандидатстване с краен срок за подаване на проектни предложения...

Проект „Успешни заедно – ^ЗА^ Едно Достойно Ново Образование“

На 20 декември 2019 година се проведе заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта, на което Съюзът за стопанска инициатива отчете изпълнението на...

Доклад: Анализ на законодателството и политиките в областта на чиракуването

На 25 и 26 януари 2020 г. в гр. Габрово се представи доклад по Дейност 1, включващ „Анализ на законодателството и политиките в...

Проекти на ССИ

През 2014 год. ССИ е подизпълнител по дог. №113-01-11001/16.12.2013 г. за финансиране на „Интернешенъл контакт сървисис“ ООД , схема „Ново работно...

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство,мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Център за професионално обучение

Центърът за професионално обучение (ЦПО)

Кои сме ние? Центърът  за професионално обучение (ЦПО) към Сдружение“Съюз за стопанска инициатива”(ССИ)  е лицензиран от Националната агенция за...

Защо да се присъедините към ССИ?

  • Защитаваме интересите на бизнеса
  • Разрешаваме проблемите на своите членове
  • Гарантираме интегритет
  • Притежаваме международни контакти

Членове и партньори

Международни партньори